03 juli 2021

Overlast illegaal arbeidsmigrantenhotel moet worden aangepakt

Sinds eind vorig jaar wordt het voormalig Amrât Hotel aan de Leenderweg bewoond door zo'n 90 arbeidsmigranten. Rondom het pand ervaren omwonenden veel overlast, wat zich onder meer uit in geluidsoverlast, alcohol- en drugsgebruik en afval. Bij zowel de politie als gemeente zijn tientallen klachten gemeld. Het bestemmingsplan van de buurt verbiedt het huisvesten van arbeidsmigranten hier, maar wordt al bijna een half jaar toegestaan.

Het CDA Eindhoven vindt deze situatie absoluut onwenselijk. Buurtbewoners zijn, zonder dat zij überhaupt vooraf geïnformeerd zijn, opgezadeld met de komst van 90 arbeidsmigranten midden in een woonwijk met alle overlast van dien (in een wijk die al qua leefbaarheid lager scoort dan het gemiddelde). Tegelijkertijd vindt het CDA Eindhoven dat arbeidsmigranten, die vaak voor weinig geld werkzaamheden verrichten die velen niet willen doen en dus van grote waarde zijn voor onze economie, ook recht hebben op fatsoenlijke huisvesting met faciliteiten, op de Nederlandse standaard. Wij vragen ons af of dat hier het geval is.

We hebben daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouder gesteld:

1. Bent u het met het CDA Eindhoven eens dat de huidige situatie niet wenselijk is? Zo ja, waarom is er tot nu toe niet opgetreden tegen de overlast rondom het hotel?

2. Buurtbewoners hebben veel meldingen van overlast gemaakt richting de gemeente en de politie. De buurt heeft verder op 13 april 2021 een brief naar u gestuurd met het verzoek om te handhaven, omdat het gebruik van het pand in strijd is met het bestemmingsplan. Op 27 april 2021 heeft de gebruiker van het pand een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Maar liefst 5 maanden nadat zij al ingetrokken waren.
a. Bent u geïnformeerd dat er arbeidsmigranten zouden worden gehuisvest in het voormalige hotel? Zo ja, wanneer? En wat was hierop uw reactie?
b. Buurtbewoners geven aan dat zij pas midden maart door de gebruiker zijn geïnformeerd over de invulling van het Amrâth Hotel. Bent u het met het CDA eens dat dit absoluut onwenselijk is en niet bijdraagt aan het draagvlak voor het vestigen van arbeidsmigranten in de wijk? En hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?
c. Wanneer heeft u voor het eerst de klachten over overlast gehoord? Wat heeft u hier vervolgens mee gedaan?
d. Heeft u de pandeigenaar om een omgevingsvergunning verzocht? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe kan het dat zij na 5 maanden ineens een omgevingsvergunning aanvroegen?
e. Hoe is het mogelijk dat zonder een vergunning "gewoon" een opvang voor arbeidsmigranten midden in een woonwijk kan worden gestart?
f. Waarom heeft het bijna een half jaar moeten duren voordat u gaat handhaven op het illegaal gebruik van het bestemmingsplan?

3. Via Studio040 vernemen we dat de eigenaar/gebruiker het gebruik van het opvangen van migranten moet stoppen.
a. Hoe lang heeft de eigenaar/gebruiker hier de tijd voor?
b. Hoe zorgen we ervoor dat er voor deze arbeidsmigranten wel een plek is in onze stad? Biedt het flexwonen hier een oplossing voor?

4. Tot slot hebben we nog we twee vragen over de huisvesting van deze arbeidsmigranten.
a. We hebben begrepen dat arbeidsmigranten met 2 personen op een kamer van nog geen 20m2 verblijven, tegen een tarief van €109,- per week per persoon. Bent u het met het CDA eens dat dit geen fatsoenlijke huisvesting is?
b. Welke maatregelen kunnen we als gemeente nemen om werkgevers te dwingen om voor fatsoenlijke huisvesting voor deze kwetsbare doelgroep te zorgen?

Namens de fractie CDA, Remco van Dooren en Miriam Frosi, raadsleden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.