Miriam Frosi 2 BG

Miriam Frosi

Raadslid

Informatie over dit raadslid:

  • Naam: Miriam Frosi
  • Leeftijd: 48
  • Wijk: Villapark
  • Beroep: Innovation Manager bij Rijkswaterstaat en gemeenteraadslid CDA Eindhoven

Hier sta ik voor: Mama, innovatiemanager en raadslid, geboren en getogen in Italië. Ik weet heel goed hoe het is om in een compleet nieuwe omgeving te settelen. Ik wil de stem van de internationals zijn in de raad. Ik ben een politica die met haar hart naar de onrust in de maatschappij luistert, de verborgen onderstromen durf te bespreken om een stem te geven aan diegene die vaak geen stem hebben.

Leuk je te ontmoeten! Mijn naam is Miriam Frosi en ik ben al jaren maatschappelijk actief in mijn woonplaats Eindhoven. Geboren en getogen in Italië waar ik economie heb gestudeerd, ben ik 21 jaar geleden voor de liefde verhuisd naar Eindhoven, waar ik met mijn man en onze 3 kinderen woon. Ik dank God dat hij mij heeft gegeven wat ik heb: geluk, liefde en gezondheid. Ik hou ervan om deze geschenken met anderen te delen. Daarom ben ik altijd actief geweest in het sociale leven van mijn stad, eerst als vrijwilliger en daarna als politica in Eindhoven. Met passie werk ik als raadslid voor het CDA, de partij van degenen die de verantwoordelijkheid op zich nemen en die luisteren naar degenen die vaak geen stem hebben.

Mijn werkterrein kan worden samengevat in drie punten

Het welzijn van de burger: iedereen moet zich thuis voelen in Eindhoven. De Eindhovenaren in hart en nieren maar ook de expats en immigranten die nog geen Nederlands spreken. Contacten met internationale gemeenschappen in Eindhoven zijn belangrijk om integratie mogelijk te maken.
De bewoners van de Hofstraat hebben na een lang proces hun sociale en leefbare wijk teruggekregen. Leefbaarheid in de wijk is erg belangrijk! Dankzij mijn inzet hebben de woningen aan de overzijde van de sporen gevelisolatie gekregen. Daar ben ik blij en trots om. 

De studenten en vooral de internationals lijden onder de eenzaamheid. Dit onderwerp gaat mij aan het hart. Ik ben in contact met de TU-e Universiteit en samen proberen we onze krachten te bundelen om deze malaise te bestrijden.
Een ander aandachtspunt is het gebrek aan studentenhuisvesting en de slechte administratie hiervan (dossier Camelot). Ik ben in gesprek met de beheerder en de verhuurders.

Helaas is ook in Eindhoven (en in de SRE-gemeenten) nog steeds sprake van arbeidsuitbuiting. Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse gemeenten wordt in 2021 een lokaal klachtenpunt (meldpunt040) geopend om de situatie en de afschuwelijke werkomstandigheden van ongeveer 5.000 mensen aan de kaak te stellen. Dit 040-meldpunt helpt de Inspectie in het versnellen en vergemakkelijken van de eliminatie van arbeidsexploitatie. Dit is het unieke resultaat van veel onderzoek en samenwerking met mijn collega Marianne Buenen, CDA commissielid.

Economie en gemeentelijke financiën: Brainport, het hart van de Nederlandse economie en een van de slimste plekken ter wereld, is de trots van ons allemaal, waar hersenen en gouden handjes samenkomen om innovaties mogelijk te maken. Mijn focus ligt op het mogelijk maken hiervan; minder bureaucratie en een goede samenwerking tussen Eindhoven en de omliggende gemeenten om deze groei te faciliteren zijn de basis van ons succes. Denk aan de voordelen van domotica voor onze minder mobiele inwoners.
Daarnaast ben ik lid van de technische auditcommissie die de minder ervaren lezers (politici of burgers) helpt bij het vertalen van de financiële dossiers. Het CDA wil en handhaaft financiële discipline en is er in de afgelopen 2 jaar in geslaagd om van een begrotingstekort naar een positief saldo te gaan. Absoluut belangrijk in het licht van de grote uitgaven van de Covid-19-crisis.

Duurzaamheid: het Klimaatakkoord van Parijs is een must. We kunnen niet blijven kijken naar de trieste situatie van ons milieu. Ieder van ons moet, zelfs op zijn eigen kleine manier, bijdragen aan duurzaamheid en aan de circulaire economie. Dankzij het netwerk dat ik bij universiteiten en diverse verenigingen heb opgebouwd, hoor ik dat het belangrijk is om ruimte te geven aan betaalbare, haalbare en duurzame ideeën uit onze gemeenschap.


Tot slot wil ik samen met uw input tot concrete oplossingen komen voor de sociale onrust en problemen in onze prachtige stad Eindhoven. Mijn deur staat altijd open, dus aarzel niet om contact met me op te nemen en me te leren kennen. De eerste stap is om een goede koffie te drinken en vervolgens duurzame relaties op te bouwen met u, mijn partner in de stad.

Tot gauw, de koffie staat klaar,

MIRIAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO

Piacere! Mi chiamo Miriam Frosi e da anni sono socialmente attiva nella mia cittá Eindhoven. Sono nata e cresciuta in Italia dove ho studiato economia. 21 anni fa mi sono trasferita per amore, quello vero, ad Eindhoven, dove vivo con mio marito e i nostri 3 figli. Ringrazio Dio di avermi donato ció che ho: la felicitá e la salute. Amo condividere con gli altri questi doni. Per questo voglio rederne partecipe anche il prossimo. Per questo sono sempre stata attiva nella vita sociale della mia cittá, facendo volontariato e circa 8 anni fa decidendo di iscrivermi al CDA. Con passione esercito la funazione di consigliere comunale per il CDA, il partito di chi prende le proprioe responsabilitá e che da ascolto a chi spesso non ha voce in capitolo.

Il mio campo lavorativo si puó riassumere in tre punti

Il benessere del cittadino: tutti deveno sentirsi come a casa ad Eindhoven. Anche gli ultimi arrivati, gli expats, gli immigrati che non ancora parlano la lingua olandese. I contatti con le comunitá internazionali ad Eindhoven sono importantissimi per rendere l integrazione possibile.
Gli abitanti della Hofstraat hanno ottenuto dopo un lungo processo un via sociale e vivibile grazie all isolamento delle case a dirimpetto delle rotaie.
Gli studenti, le menti delle nostre istituzioni educative soprattutto gli internationals soffrono di solitudine; questo tema mi sta molto a cuore e fa parte del miei studi. In contatto con l’universitá TU-e si cerca di unire le forze per combattere questo malessere. Un altro problema é la carenza a studio e appartamenti per gli studenti e la cattiva amministrazione di quest’ultimi (Camelot dossier).

Purtroppo anche ad Eindhoven(en nei SRE comuni) lo sfruttamento sul mercato del lavoro é ancora presente. Per la prima volta nella storia dei comuni d’Olanda verrá aperto nel 2021 un punto di lamentela per denunciare la situazione e le condizioni orribili lavorative di circa 5.000 persone. QUesto 040-punto di lamentela lavorará insieme all’Ispezione per velocizzare e favorire l elminazione dello sfruttamento. Questo é il frutto di molta ricerca e lavoro con la mia collega Marianne.

Economia e finanze comunali: Brainport il cuore dell economia olandese e uno dei luoghi piú intelligenti nel mondo é l ‘orgoglio di tutti noi, nel quale i cervelloni e i manuali si incontrano per rendere possibili le innovazioni. Il mio focus é il rendere possibile tutto ció; meno burocrazia e un buon lavora di squadra fra Eindhoven e i comuni limitrofi per facilitare questa crescita sono la base del nostro successo.

Inoltre sono membro della commissione tecnica dell’audit finanziario che aiuta i lettori (politici o cittadini) meno esperti in materia a tradurre i faldoni finanziari. Il CDA vuole e applica la disciplina finanziaria e negli ultimi 2 anni é riuscita a passare da un buco di bilancio ad un saldo positivo. Assolutamente importante per sostenere le grosse spese soprattutto ora con la crisi del Covid-19.

La sostenibilitá: il trattato di Parigi é un must. Non possiamo continuare a guradare inerti la triste situazione nel mondo. Ognuno di noi, anche nel suo piccolo deve contribuire alla sostenibilitá, all economia circolare per sostenere l ambiente. Grazie al network che ho creato nelle universitá e diverse associazioni do spazio alla sostenibilitá pagabile e raagiungibile ed a idee innovative della nostra comunitá. Perche’la buona amministrazione per la nostra amata terra é un must.

Infine i miei punti di forza sono semplicemente la mia persona, piacevole, sociale, una buona ed intellingente ascoltatrice e traduttrice dei malesseri sociali nella casa della democrazia di Eindhoven. La mia porta sta sempre aperta, per cui non esiti a contattarmi e conoscermi. Il primo passo é un buon caffé per poi costruire relazioni durative con i miei partner nella cittá.

Al prossimo caffé

Cordiali saluti,

Miriam

Negli scorsi anni ho lavorato per ridare ai cittadini della Hofstraat una strada vivibile e sociale grazie alle isolazione delle case.  riuscita a dare ascolto a cittadini che non avevano voce in capitolo e la Hofstraat

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.