Ondernemen

De Brainportregio in de breedte floreert, zelfs ten tijden van corona. In vergelijking met andere regio’s is de Brainportregio ijzersterk. We zijn dan ook enorm trots op alle bedrijven die we in onze regio hebben, groot en klein! Wij doen er alles aan een goed vestigingsklimaat te behouden voor bedrijven. Ook de unieke samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden is iets wat we moeten blijven koesteren.

Het succes van Brainport is een belangrijke kurk waar veel organisaties, instellingen en mensen in deze stad op drijven. Wij blijven de goede samenwerking binnen de Stichting Brainport als Brainport Development dan ook krachtig ondersteunen. Wij vinden het belangrijk om te kijken hoe dit verder versterkt kan worden met nieuwe partners. Echter, door dit private succes zien we dat er ook knelpunten ontstaan in het publieke domein. Dat is bijvoorbeeld het geval op het gebied van wonen, bereikbaarheid, sociale cohesie en voorzieningen. De kans op private rijkdom aan de ene kant en publieke armoede aan de andere kant ligt op die manier op de loer. 

Brainport

1. De Brainport Nationale Actie Agenda moet stevig worden voortgezet met structurele rijksmiddelen ter bevordering van het bredere vestigingsklimaat.

2. Brainport Eindhoven moet aangemerkt worden als Nationaal Sleutelproject bij de Rijksoverheid zodat er eindelijk flink geïnvesteerd wordt in een goed mobiliteits- en woningbouwpakket. Wij reserveren hiervoor uiteraard ook middelen, maar we kunnen dit niet alleen.

3. De focus van Brainport op Brede Welvaart wordt voortgezet en waar nodig steviger verankerd in de statuten en de opdrachten aan Brainport Development. Wij nodigen Brainport Development uit, waar relevant, om met de concrete uitkomsten uit het traject ‘Blik op Eindhoven’ aan de slag gaan.

MKB en Familiebedrijven

Het bredere MKB en de vele familiebedrijven zijn van oudsher belangrijke, stabiele dragers van onze economie: van plaatselijke winkelier tot internationaal opererende onderneming, vaak lokaal geworteld en maatschappelijk sterk betrokken. Op lokaal niveau leveren familiebedrijven een grote bijdrage aan de leefbaarheid van een stad of wijk: als werkgever, maar bijvoorbeeld ook als sponsor van het verenigingsleven of door zich in te zetten voor een stichting of goed doel. Deze ondernemers wil het CDA koesteren. We willen de MKB-vriendelijkste stad, een trotse prijs die we in 2021 hebben gekregen, van Nederland blijven.

Daarom willen we:

- Onze afdeling Economie versterken met een MKB-team dat speciaal gericht is op het ondersteunen van MKB- ondernemers. Dit team helpt ondernemers verder op het gebied van drie belangrijke transities: duurzaamheid, digitalisering en internationaal ondernemen. 

- Structureel geld beschikbaar stellen om deze transities in te richten samen met andere gemeenten, de provincie en de landelijke overheid, naar het voorbeeld van de landelijke ‘MKB-deals’.

- Snappen of Schrappen: De gemeente moet onnodige regels schrappen om zo ruimte te geven aan bedrijven en mensen die iets willen organiseren in de stad. Veel ondernemers geven aan de stapeling van regelgeving vaak niet meer te begrijpen. Het CDA vindt het tijd om alle lokale regels die voor ondernemers gelden te inventariseren en tegen het licht te houden om nut en noodzaak te heroverwegen. Hierbij geldt het adagium ‘snappen of schrappen’. 

- Als gemeente het goede voorbeeld te geven en onze diensten en producten zoveel mogelijk af te nemen bij het lokale MKB. Bij aanbestedingen en inkoop hebben Eindhovense ondernemers de voorkeur. We houden hierbij onze aanbestedingsrichtlijnen nogmaals tegen het licht en zoeken de maximale ruimte op.

- Er moet één loket bij de gemeente zijn, waar alle ondernemers aan kunnen kloppen en advies krijgen, over bijvoorbeeld vergunningen of subsidies. Het moet een loket zijn waar ze ook snel en goed geholpen worden.

- Eindhoven groeit enorm. Dat betekent dat er ook veel nieuwe voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, cultuur en winkels moeten komen. Aan de andere kant zien we dat verschillende gebieden tot ontwikkeling komen (KNOOP XL en Woensel XL) waarbij in bestaande gebieden al sprake is van leegstand. Wij willen daarom dat er een integraal programma wordt opgezet wat wij ‘de plinten strategie’ noemen. Daarbij komen voorzieningen onderin de nieuwe hoge gebouwen zodat er meer levendigheid ontstaat op de begane grond. Daardoor worden de nieuwe gebouwen meer onderdeel van de buurt. 

- Alle bedrijventerreinen moeten up-to-date gehouden worden en leegstand moet worden voorkomen, dit ook in goed overleg met de regiogemeenten. Wij houden onze eigen bedrijventerreinen tegen het licht op het gebied van toekomstbestendigheid.

- Wij hechten waarde aan het behoud van de authentieke stad, met verschillende gebieden met eigen stedelijke en dorpse kwaliteiten. Weekmarkten (en de ambulante handel) horen hier onderdeel van te blijven. Het moet voor marktkooplui mogelijk blijven te ondernemen zonder al te veel administratie, leges en kosten. We staan open voor nieuwe (flexibele) standplaatsen als daar in de buurt behoefte aan is. 

Startups

Een sterk startup- en scaleup-klimaat is belangrijk voor ons economisch verdienvermogen. Startups en scaleups dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen, meer werkgelegenheid, meer innovatiekracht en het aantrekken en behouden van talent. Wij willen dat we wereldwijd bekend staan om een levendig en startupklimaat en willen dat we tot de beste startup-ecosystemen van Europa behoren. 

Daarom willen we: 

- Voor startups en scaleups (scaleups zijn startups die de eerste fase hebben overleefd en ook hun eerste succes hebben behaald) blijft het lastig om passende financiering te vinden in elke fase waarin een startup verkeert. Er is een mismatch tussen vraag en aanbod. Er is een versnipperd landschap van subsidies, leningen en studiebeurzen en het aanvragen kost veel tijd en moeite. Veel financiering landt bovendien niet in de regio. De gemeente maakt samen met de regio, het onderwijs, bedrijven en faciliterende bedrijven een masterplan voor een sluitende financieringsketen en voldoende kapitaal voor startups en scaleups.

- In ons inkoopbeleid maken we het mogelijk om vaker de samenwerking aan te gaan met lokale, innovatieve startups en het MKB. Ieder jaar treden we als eerste klant (launching customer) op zodat startups de mogelijkheid hebben om met hun product of dienst te markt te betreden. We zetten een programma op dat we met anderen gemeenten en andere publieke instellingen in de regio laten groeien. De focus moet hierbij komen te liggen op duurzaamheid. Dit past bij de innovatieve aanpak die wij bij duurzaamheid willen.

- We vergroten de zichtbaarheid van startups in de regio door ze letterlijk “in de spotlight” te zetten bij evenementen die de gemeente organiseert en in gemeentelijke communicatie-uitingen. 

- We halen aantrekkelijke startup-events naar Eindhoven. We laten onze startups aansluiten bij handelsmissies of internationale evenementen. 

- We stellen als gemeente huisvestinglocaties ter beschikking voor startups (TWICE gebouwen) en stimuleren nieuwe bedrijfslocaties om aan de groeiende vraag naar betaalbare werkplekken te voldoen. Binnen de deelneming Twice bekijken we of we dit kunnen verbreden. 

- Door kennissessies verbinden we startups uit verschillende fases met elkaar en met het bedrijfsleven, zodat ze leren over groeiprocessen en het aangaan van samenwerkingen. 

Innovatie en Digitalisering

Eindhoven is een innovatieve stad waar aan de banen van morgen wordt gewerkt en waar de toekomst wordt ‘gemaakt’. De afgelopen jaren hebben we op het vlak van innovatie stevig ingezet op de verdere digitalisering (verglazing en 5G) van Eindhoven maar ook op het ethische vlak van innovatie. Moet alles wat we kunnen ook mogen en hoe zorgen we dat dit goed te volgen blijft voor de gemeente en haar inwoners? Innovatie en digitalisering horen bij  Eindhoven, maar nog niet alle inwoners komen er gemakkelijk mee in aanraking. De komende periode willen we voorop blijven lopen op het vlak van digitalisering en het innovatie karakter van Eindhoven verder uitbouwen; en we willen het ook beter zichtbaar maken voor alle Eindhovenaren.  

Daarom willen we:

- Steviger inzetten op een openbaar stadslab: een plek waar al onze inwoners op een laagdrempelige manier in aanraking kunnen komen met innovatieve technieken, digitalisering en oplossingen die in onze stad en regio worden gemaakt. Op die manier proberen we high tech en innovatie beter zichtbaar en meer tastbaar te maken voor al onze inwoners.  

- We willen stevig blijven inzetten op de ethische commissie en op proactieve gesprekken met onze gemeenteraad en inwoners over nieuwe technieken en de maatschappelijke wenselijkheid hiervan. Op die manier hopen we dat meer bewustwording en een completer beeld over innovatie en techniek ontstaan.

- Innovatie meer verbinden aan maatschappelijke uitdagingen door challenges voor startups uit te schrijven. We leggen de startups een maatschappelijk uitdaging of een Eindhovens probleem voor en vragen om een oplossing. Hier maken we budget voor vrij. Op die manier fungeren we meteen als launching customer voor onze eigen startups.

- Op het gebied van digitalisering willen we de Brabantring – een netwerk tussen de Brabantse steden – verder uitbouwen. Veilig internet is cruciaal voor toekomstige ontwikkelingen zoals zorg aan huis / domotica. Onze oudere inwoners kunnen op die manier langer en veiliger thuis blijven wonen. Om dit verder te versnellen, willen we onderzoeksinstellingen en private partners stimuleren om een grootschalige pilot in Eindhoven op te zetten.

- Onze eigen gemeentelijke organisatie moet uitgedaagd worden om dingen slimmer, sneller en beter te doen. Wij willen de komende periode per sector een scan maken en de mogelijkheden bekijken om in elke sector met tenminste een nieuwe werkwijze of innovatie te starten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.