Onderwijs

Hoewel de invloed van de gemeente op de inhoud van het onderwijs (terecht) beperkt is, moet er op lokaal niveau wel veel aandacht zijn voor onderwijs omdat het jongeren voorbereidt op de wereld van arbeid/werken/volwaardig meedoen aan de samenleving. De gemeente kan, onder meer via de huisvesting, erop toezien dat er een goede variatie aan onderwijsvoorzieningen blijft bestaan met een hoog technisch-kwalitatief niveau. De variatie is wenselijk om ervoor te zorgen dat er voor ieder kind een passende school is en het technisch-kwalitatieve niveau om ervoor te zorgen dat het leren en ontwikkelen in een stimulerende en gezonde omgeving plaats kan vinden. Bovendien heeft Eindhoven de ambitie om nog geruime tijd een centrum voor innovatie en nieuwe economie te blijven. Daar hoort goed onderwijs op alle niveaus en in een brede schakering bij. Goed onderwijs is een van de belangrijkste vestigingsfactoren voor bedrijven en professionals.

De gemeente Eindhoven realiseert een pragmatisch integraal huisvestingsplan (IHP) voor het gehele onderwijs, waarbij er naast een duidelijke meerjarenplanning (met heldere financiële onderbouwing) ook afspraken zijn over volumes per school. Zo kan ad hoc plaatsing van capaciteit en leegstand voorkomen worden

Voortgaande digitalisering, ook van het onderwijs, stelt nieuwe financiële eisen aan scholen en ouders. De gemeente dient initiatief te nemen om, in afstemming met o.a. de Stichting Leergeld, ervoor te zorgen dat er op dit gebied geen jongeren verstoken raken van deelname aan deze ontwikkeling.

Wat betreft het leerlingenvervoer zijn wij er voorstander van om primair het OV te benutten (bijvoorbeeld door het inzetten van apps die jongeren helpen van het OV gebruik te maken). Voor het overige moet leerlingenvervoer (en moeten de kosten daarvan) zoveel mogelijk voorkomen worden door zorg te dragen voor een goed palet aan voorzieningen binnen de gemeente.

In Eindhoven hebben we oog voor de tweedeling die onze stad ontstaat. We zien een duidelijk verschil tussen de twee stromingen in de stad. Daarom komt er binnen het onderwijs meer aandacht voor laaggeletterden en digibeten. Ook voor volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven of met het werken met een computer komt extra hulp. Alleen zo kan Eindhoven voorop blijven lopen op het gebied van technologie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.