02 april 2015

Pieter-Jan van Zanten kandidaat voor landelijk Dagelijks Bestuur CDA

Op het partijcongres van 11 april wordt een aantal nieuwe leden voor het landelijke Dagelijks Bestuur gekozen. Het DB telt veel mensen uit de Randstad en ook bij de nieuwe kandidaten is meer de helft uit de Randstad afkomstig. Onze partij is een partij die sterk geworteld is in lokale en regionale gemeenschappen. Juist nu de samenleving erg sterk aan het veranderen is en de natiestaat onder druk staat, is het belangrijk om deze verbondenheid ook in het landelijke partijbestuur te laten doorklinken. Wie geen stem heeft in een bestuur heeft minder invloed en is ook minder zichtbaar. 

Gelukkig heeft onze vicevoorzitter Pieter-Jan van Zanten zich beschikbaar gesteld voor een van de vacatures. Hij heeft de steun van de provincies Overijssel en Gelderland. Pieter-Jan is al jaren actief in het CDA, zo wel plaatselijk als provinciaal. Daarnaast kent hij via zijn werk de overheid goed. Hij is een goed bestuurder, laat zich niet bij de eerste beste tegenwind omver blazen en kent en doorziet het politieke spel.
Onderstaand leest u de visie en actie van Pieter-Jan op ledenwerving en ledenbinding.

De congresgangers mogen hun stem uitbrengen, enkel zij. Vandaar dat ik u oproep om massaal naar het congres te gaan en te stemmen voor een partijbestuur dat het hele land vertegenwoordigd. En maak reclame in uw CDA kenniskring buiten onze provincie!

Pieter-Jan wil er zijn voor mensen, zich inzetten voor onze samenleving, voor nu en voor later: “je kunt je daarvoor geen betere basis wensen dan ons CDA!” 


Het Landelijk Partijcongres van 11 april begint om 9:45 uur en wordt gehouden in De Fabrique te Maarssen (zie https://www.cda.nl/leden/partijcongres/locatie-en-route/).

Aanmelden voor het partijcongres is verplicht en kan t/m donderdag 9 april 12.00 uur (mits niet volgeboekt). Het is mogelijk een introducee mee te nemen.

Meer informatie en aanmelden via: https://www.cda.nl/leden/partijcongres/  

Hein Pieper,
Voorzitter CDA Overijssel


--------------------------------------

Visie en actie op ledenwerving en ledenbinding

Het CDA is een partij en een vereniging die geworteld is tot in de haarvaten van onze maatschappij. Een maatschappij die permanent in verandering is. Nieuwe vragen worden door ons geagendeerd of worden actueel naar aanleiding van allerlei gebeurtenissen. Denk aan de decentralisatie van de zorg, veiligheid en terrorisme, de economie, de werkloosheid en de kwaliteit van het onderwijs.

Onze bestuurders en volksvertegenwoordigers zijn de mensen die ons beleid uitdragen en uitvoeren. Maar als lid van de vereniging CDA kun je ook veel doen. Meedoen in het debat en uitdragen waar je voor staat, een samenleving met kansen voor iedereen, oog voor elkaar en een vangnet voor hen die het nodig hebben.

Dit vraagt om een vereniging die het debat op alle niveaus en manieren mogelijk maakt. Door lokale en regionale bijeenkomsten, interessante thema’s, digitaal en met diepgang. Daarmee zijn en blijven wij een interessante en invloedrijke partij die ook nieuwe mensen met nieuwe ideeën aan ons weet te binden. Vanuit het dagelijks bestuur wil ik me daarvoor praktisch inzetten!

Daarnaast is het CDA een partij van de regio’s en van de steden. Ik vind het belangrijk dat in al onze geledingen een zo evenwichtig mogelijke vertegenwoordiging uit alle windstreken zitting heeft. Vanuit de regio Noord-oost Nederland wil ik dit bestuurlijk in de praktijk brengen!

P.J. (Pieter-Jan) van Zanten (1962) woont met zijn partner Lucie en 4 zonen in het Overijsselse Dalfsen, vlak bij Zwolle. Vanuit milieu- en bedrijfskundige-studie ’s/achtergrond ben ik al ruim 25 jaar werkzaam in het publieke domein als ‘ondernemer’. Sinds medio 2012 als directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland, een innovatieve samenwerking tussen 11 gemeenten en de provincie belast met vergunningverlening, toezicht en handhaving van de bouw- en milieuwetgeving bij >20.000 bedrijven. Binnen het CDA heb ik me ingezet als Raadslid in Dalfsen, adviseur/trainer en vice-voorzitter van de provinciale afdeling sinds 2010.

Mijn doelen voor de komende periode zijn:

• Meer debat en ontmoeting door en voor leden, waar ook niet-leden zich welkom moeten voelen om vanuit hun deskundigheid en drijfveren bij te dragen. We zijn een open partij met een blik naar de samenleving! Ontwikkelen van simpele ‘formats’ en gebruik van ‘best-practices’ zodat afdelingen zelf het wiel niet uit hoeven te vinden.

• Uitbouwen gebruik sociale media. Het CDA is al goed zichtbaar, om bij te blijven en te verbeteren moet je doorontwikkelen. Wist u dat het gebruik van Twitter al weer sterk terugloopt en andere platforms de rol hiervan overnemen? Doorpakken dus!

• (Rand)stad en regio dichter bij elkaar brengen. Wij zijn geen partij die alleen in het hokje van ‘regionale partij’ thuishoort of die op de stad geen visie heeft. (Rand)Stad en regio kunnen niet zonder elkaar, samen maken we een sterk Nederland waar het goed en veilig wonen en werken is met kansen voor iedereen.


Mag ik op uw steun rekenen?


Pieter-Jan van Zanten,
vicevoorzitter CDA Overijssel en kandidaat landelijk DB

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.