21 december 2023

'Aan de Slag voor Utrecht’, ondanks onzekerheden

Uit de Gedeputeerde Staten

De eerste honderd dagen van het nieuwe college zijn voorbij. Op 13 december hadden we het debat met de Provinciale Staten over de uitwerking van het coalitieakkoord ‘Aan de Slag voor Utrecht’. Als nieuw college hebben we aangegeven hoe we de voorgenomen maatregelen een plek gaan geven in beleid en uitvoering voor de komende vier jaar. En daarbij ook de financiële middelen geoormerkt en in de begroting verwerkt via een tweede wijziging.

Tijdens de onderhandeling was er nog een kabinet. Twee dagen na het ondertekenen van het akkoord viel het kabinet. Voor de provincies betekent dat veel onzekerheid. Wat wil het nieuwe kabinet, uit welke partijen zal het bestaan? Maar ook: op welke middelen kunnen we rekenen? Als provincies koersen we net als de gemeenten af op een ravijn qua financien. Voor de portefeuille van de transitie van het landelijk gebied waar ik als gedeputeerde verantwoordelijk voor ben, is ook veel onduidelijk nu het Transitiefonds met de middelen daarvoor door de Eerste Kamer zijn tegengehouden.

Dat wierp wel een schaduw over het debat met de Staten en ook op de komende periode. Maar het glas is niet alleen halfleeg, maar ook halfvol. Gelukkig kunnen we ook nog veel wel. Samen met al onze partners in de provincies, gemeentes, waterschappen, maatschappelijke organisaties en het Rijk. Want onze inwoners willen geen stilstand, maar perspectief. Daarom: aan de slag voor Utrecht!

Mirjam Sterk, Gedeputeerde Transitie Landelijk Gebied, Natuur & Landbouw, Groen Groeit Mee en Europa

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.