21 juni 2023

CDA HDSR: constructief-kritisch geluid

De inwerkperiode is definitief voorbij. Vol energie, enthousiasme, een constructief-kritische houding en met groeiende inhoudelijke kennis hebben we ons de afgelopen 2 maanden ingezet bij Technische Bijeenkomsten , Commissiedebatten, Algemene Bestuursvergaderingen, etc. Graag delen we enkele belangrijke punten.

Salmsteke – Versterking Lekdijk
Bij de Gecombineerde Commissie BMZ (Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen & Zuiveringsbeheer) en SKK (Systemen, Kwaliteit & Ketens) van 10 mei kwam o.a. de Consultatienota Salmsteke ter sprake. Deze ging in op het project Sterke Lekdijk, waarbij het deelproject Salmsteke extra financiering nodig had om een deel van de Lekdijk te kunnen versterken. Hierop hebben wij nadrukkelijk aangegeven de geleerde lessen uit dit project expliciet in de besturing en uitvoering van deze en opvolgende projecten te willen terugzien, zodat het Waterschap continu leert en verbetert. Dit is unaniem overgenomen en als één van twee toezeggingen door het college gedaan.

Jaarrekening 2022
Op 13 juni stond wederom een Gecombineerde Commissie BMZ-SKK op de agenda waarin o.a. de Jaarstukken 2022 werden besproken. Zowel het Bestuursverslag 2022, Jaarrekening 2022 en de accountantsverklaring waren positief. Als CDA hebben we met trots en waardering aangegeven dat de vorige CDA-Hoogheemraden (Bernard de Jong en Karin Sommer), die de portefeuille Financiën beheerden, er steeds goed op gepast hebben dat het Waterschap binnen de breedte van gestelde budgetten bleef. Met als gevolg een bijzonder gezonde financiële huishouding. Het Dagelijks Bestuur erkende en waardeerde de inzet, samenwerking en resultaat van het CDA hierin.

Benoeming nieuw Dagelijks Bestuur en Hoogheemraden
Het meest in het oog sprong de Algemene Bestuursvergadering van 20 juni. Hierin is het coalitieakkoord gepresenteerd door het nieuwe Dagelijks Bestuur (coalitie) bestaande uit Water
Natuurlijk, BoerBurgerBeweging, Geborgden (Landbouw & Natuur), Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid met in totaal 21 van de 30 zetels. Bij monde van onze fractievoorzitter, Annemien van der Veen, hebben wij aangegeven positief-kritisch te willen meedenken en te hopen op een uitgestoken hand vanuit het Dagelijks Bestuur. Wij hebben onze bijdrage tijdens het formatieproces geleverd door input te leveren voor het coalitieakkoord. We hebben ons echter onthouden van stemming over het coalitieakkoord. Immers het is het akkoord van de coalitie.

Onze CDA-waarden ijkpunt voor alle afwegingen
Daarentegen hebben wij juist aangegeven dat wij de komende vier jaar zullen handelen volgens onze eigen CDA-waarden en waar we de voorstellen van het Dagelijks Bestuur op zullen toetsen. Dat zijn:

  • Gespreide verantwoordelijkheid: participatie en samenwerking met burgers en bedrijven. Suggestie is een burgerberaad om goede ideeen uit het gebied op te halen.
  • Solidariteit: ruimhartig, sociaal omgaan met mensen die het financieel moeilijk hebben. Kwijtschelding van belasting voor mensen die het financieel moeilijk hebben.
  • Rentmeesterschap: zorg voor onze schepping voor generaties die na ons komen. Goed letten op gezond financieel beheer. Daarbij hebben we verwezen naar onze voorgangers Hoogheemraden met portefeuille Financiën en Algemeen Bestuurs- en Commissieleden.
  • Publieke gerechtigheid: We willen een betrouwbare, transparante overheid zijn waar de burger op kan rekenen. 

Met deze zomerse temperaturen wensen wij iedereen een verkwikkende, waterbewuste zomer toe!

Met een hartelijke groet,
Annemien van der Veen – Fractievoorzitter
Robin Dorsman – Algemeen Bestuurslid
Bram Beijer – Duo-commissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.