21 december 2023

CDA HDSR: een half jaar in actie!

Op het moment van schrijven, donderdag 21 december, stormt het (weer) in Nederland. De eerste winterstorm is een feit, Pia. Stormvloedkeringen zijn dichtgegaan. Ruim een week eerder was het opletten bij de Lek en Nederrijn vanwege hoogwater veroorzaakt door dooiende sneeuw in de Alpen en Duitsland gecombineerd met veel neerslag die geruime tijd is gevallen. Kortom, het laat maar weer eens zien voor welke klimatologische uitdagingen we staan en hoe we hier beleidsmatig innovatief mee om moeten gaan.

Aan het einde van dit jaar nemen we u bij wijze van terugblik graag mee in onze hoogtepunten en geleerde lessen:

  • Leerzame verkiezingen: een helder verkiezingsprogramma dat als basis dient voor ons handelen in het Algemeen Bestuur. We hebben duidelijk positie bepaald door een constructief-kritische rol in de oppositie in te nemen. Onze bijdrage wordt gezien en gewaardeerd.
  • Kennismaking met de algemeen bestuursleden en commissieleden, het werk van het waterschap: een intensieve inwerkperiode in april en mei resulteerde in het nog beter op elkaar ingespeeld raken als fractie, en ook een stevige inhoudelijke verdiepingsslag in het toch wel ‘technische’ en tastbare werk van het waterschap.
  • Het werk van het Waterschap raakt ons allemaal. Kijk om u heen binnens- of buitenshuis en u komt iets tegen van het Waterschap. Rioolwaterzuiveringsinstallaties, ecologische bermen, muskusrattenbestrijding, grond- en oppervlaktewater, drainage, dijken, stuwen, etc. Het Waterschap doet veel en zorgt in een waterrijke omgeving voor veiligheid, goed beheer en duurzame oplossingen.
  • Ons stemgedrag toetsen we aan de kernwaarden van het CDA. Bij ieder besluit dat voorligt, toetsen we ons stemgedrag op datgene waar we voor staan zoals verwoord in ons verkiezingsprogramma gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven.
  • Overleg met CDA Provinciale Staten over gezamelijk afstemmen positiebepaling. Het belang van samenwerking tussen de fracties van CDA HDSR en Provinciale Utrecht is groot en wordt breed gedeeld waarbij we in gesprek zijn over onze positie nu en de komende jaren en hoe we elkaar bestuurlijk en inhoudelijk kunnen versterken om als CDA zichtbaar te zijn.
  • Kiezen van focus voor de komende periode. Waar de coalitie (te) veel ambities heeft opgenomen in het coalitieakkoord, stellen wij bij herhaling dat focus en prioriteiten stellen van groot belang zijn om goede, scherpe keuzes te maken die betaalbaar en uitvoerbaar zijn. Niet alles kan of moet!

Kortom, we kijken terug op een leerzaam, ijverig, leuk en betekenisvol jaar. Wij wensen u op dit punt in het jaar een moment van bezinning en rust toe en een fijne tijd met uw dierbaren. En uiteraard een gezegend, voorspoedig en duurzaam 2024!

Annemien van der Veen – Fractievoorzitter
Robin Dorsman – Algemeen Bestuurslid
Bram Beijer – Duo-commissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.