16 mei 2024

CDA HDSR: in contact mét mensen en waterschap en vóór de omgeving

Inmiddels is de lente echt aangebroken en schijnt de zon volop. Ook de natuur staat weer in bloei, een prachtig gezicht en een kostbaar geschenk. Inmiddels zijn we 2 maanden verder sinds de laatste nieuwsbrief. Hierbij weer een update van onze belangrijkste verrichtingen.

Complexe situatie rond wateroverlast in De Bilt
In april heeft Annemien van der Veen artikel 40 vragen gesteld over wateroverlast in de gemeente De Bilt. De Bilt bestaat uit zes kernen (Groenekan, Bilthoven, De Bilt, Maartensdijk, Westbroek en Hollandsche Rading). Tijdens een bewonersavond in Groenekan gaf HDSR uitleg over het vaststellen van nieuwe peilbesluiten. Daarin kwam ook de wateroverlast op diverse plekken in de gemeente aan de orde. Annemien, zelf inwoner van de gemeente, hoorde de verhalen van verontruste inwoners. Dit heeft geleid tot vragen over het gebied rond Hollandsche Rading. Daar komen namelijk twee gemeentes (De Bilt en Hilversum), twee provincies (Noord-Holland en Utrecht) en twee waterschappen bij elkaar (Amstel, Gooi en Vecht en HDSR). Dit vraagt goede afstemming over een ingewikkeld vraagstuk in een bestuurlijk complexe omgeving. Daar komt bij dat verlichting voor een groep inwoners door verlaging van het waterpeil kan leiden tot overlast voor inwoners op een andere plek. Zodra er antwoord is op de vragen zullen we erop terugkomen in de nieuwsbrief.

Kritische vragen van het CDA bij commissie BMZ
Op 16 april vond de commissie BMZ plaats. Voor de stukken zie: Agenda HDSR - Commissie BMZ dinsdag 16 april 2024.

Ons Algemeen Bestuurslid Robin Dorsman heeft kritische vragen gesteld n.a.v. het rapport van de Rekenkamer: Welke keuzes worden gemaakt m.b.t. digitale dienstverlening? Welke diensten kunnen digitaal en welke fysiek worden aangeboden? Is hierin voldoende aandacht voor het warme, menselijke contact? Vanuit andere fracties kwam de terechte vraag of de Klankbordgroep Digitale Transformatie (die Robin Dorsman heeft opgericht en voorzit) is betrokken. Dit is nog niet het geval, maar gaat wel gebeuren.

Bij het andere agendapunt ‘Verordening commissie bezwaarschriften’ hebben we voorgesteld dat het Jaarverslag van deze commissie niet alleen met het college wordt gedeeld, maar ook met het Algemeen Bestuur om meer inzicht te hebben in de bezwaren. Het CDA heeft met coalitiepartij Water Natuurlijk zowel een amendement en een motie ingediend bij de Algemeen Bestuursvergadering van 15 mei. Deze zijn allebei unaniem aangenomen! In het amendement stellen we voor dat ‘De voorzitter en de leden (van de commissie bezwaarschriften) op voordracht van het college door het Algemeen Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen’. In de motie stellen we voor dat een extra artikel wordt toegevoegd aan de verordening om deze en andere verordeningen periodiek te evalueren.

CDA betrokken bij herbenoeming dijkgraaf
Binnenkort staat de herbenoeming van dijkgraaf Jeroen Haan op de agenda bij HDSR. Onze fractievoorzitter Annemien van der Veen is lid van de commissie die het herbenoemingsgesprek voert namens het CDA.

Dijkversterking Nieuwegein
Op 10 april is ons duo-commissielid Bram Beijer bij de Gebiedsavond planuitwerking dijkversterking Nieuwegein geweest. Tijdens deze avond heeft het Waterschap HDSR aan de bewoners toegelicht wat op dit moment het voorkeursalternatief is voor de dijkversterking in Nieuwegein. Op hoofdlijnen werd benoemd welke jaren men hinder kan verwachten, welke gronden het waterschap wil verwerven en welke uitvoeringsmethoden zullen worden toegepast.

Nadat de planuitwerkingsfase is afgerond, zal worden gestart met de contractvoorbereidingsfase en realisatiefases. Ook in deze fases zullen buurtbewoners en stakeholders worden geïnformeerd over de stand van zaken.

Mochten er vragen of aandachtspunten zijn, horen we deze graag! Deze zullen we meenemen naar volgende bijeenkomsten en/of inbrengen bij een commissie- of Algemeen Bestuursvergadering.

Met een hartelijke lentegroet,

Annemien van der Veen – Fractievoorzitter
Robin Dorsman – Algemeen Bestuurslid
Bram Beijer – Duo-commissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.