02 december 2023

CDA HDSR: kies focus en maak keuzes!

Onlangs zeiden we in een fractieoverleg tegen elkaar: het is al bijna december, het jaar waarin wij actief zijn (geworden) in het waterschap is voorbij gevlogen. We zijn nog volop bezig en beseffen ons dat we veel geleerd hebben en dat veel onderwerpen complex én bespreekbaar zijn. Dat bleek ook bij de themabijeenkomst over het UPLG (Utrechts Programma Landelijk Gebied). In verschillende deelsessies gingen Annemien, Bram en Robin in gesprek met ambtenaren en collega-politici. Vraagstukken als: Vernatten van veengrond, is dat mogelijk? Hoe ziet een succesvolle regionale en/of lokale aanpak eruit? Levendige boerensloten als ‘laaghangend fruit’. Kortom onderwerpen waar veel achter weg gaat, maar waar wij als kernpunt hebben aangegeven: ‘Neem niet alle apen op je schouder als waterschap, maar neem wel het voortouw in het organiseren van samenwerking!' Dit komt in onze onderstaande bijdrage aan de Algemene Beschouwingen ook naar voren.

Algemene Beschouwing: het CDA verhaal – kies focus en maak keuzes

Onze fractievoorzitter Annemien van der Veen hield op woensdag 15 november bij de Algemene Beschouwingen een fris, herkenbaar CDA betoog. De Algemene Beschouwing en de Begroting 2024 (op basis van het coalitie akkoord) werden gezamenlijk behandeld. Hierbij op hoofdlijnen onze beschouwing:

‘Het Waterschap staat voor vele uitdagingen. Het is de kunst de hoofdlijnen in de gaten te houden. Wat doe je wel en wat niet. Of, wat kan je wel doen en wat niet. Door stijgende kosten, inflatie, meer en complexere uitdagingen zal het DB keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen. Het is verleidelijk om als Waterschap overal het voortouw in te nemen en zaken integraal te willen aanpakken. Het CDA waarschuwt er echter voor dat u niet alles moet willen oplossen. Complexiteit kan ook verlammen. Soms hebben kleine stapjes met kleine resultaten meer effect en succes. Complexiteit kan ook verzanden in eindeloos praten, oplopende kosten en uiteindelijk weinig vooruitgang. Kijk wie aan zet is. In de NRC van 9 december stond het bemoedigende bericht dat Nederland een zeespiegelstijging van 3 meter aan kan als we toekomstbestendig blijven investeren. Het besef is er breed bij bestuurders dat we het samen moeten doen en dat ieder daar eigen verantwoordelijkheid in pakt. De bal ligt niet per se altijd bij het Waterschap.

En tot slot: Water is leven, wij willen met het water leven en wij willen ook v an het water genieten. We willen goed passen op onze schepping, onze omgeving. Wij willen ervoor zorgen dat ook generaties die na ons komen, onze kinderen en kleinkinderen en hun kinderen op een aangename en veilige manier in dit gebied met elkaar kunnen samenleven, waar we goed toeven is en waar we kunnen recreëren in of langs het water.

Hoewel het CDA vanuit haar constructieve rol heeft ingestemd met de begroting, zien we een verdere toename aan ambities en een hoger uitgaven patroon. Hierop hebben we kritische vragen gesteld of ambities niet te hoog zijn en dat soberheid en realisme passend zijn in deze tijd. Dit lokte behoorlijk wat reacties uit vanuit met name coalitiepartijen. Dit is een mooi signaal, immer zij voelen zich hierop aangesproken en hebben het gevoel zich te moeten verantwoorden.

Versteviging samenwerking Provinciale Staten en HDSR fracties

Op 20 november kwamen de CDA-fracties van de PS Utrecht en HDSR weer bij elkaar. De recente verkiezingsuitslag kwam ter sprake als opmaat voor het gesprek over welke strategie we de komende jaren gezamenlijk gaan inzetten om (nieuwe en bestaande) kiezers aan te trekken.

Ook hebben we met elkaar afgestemd hoe we bij uitvoeringen van de KRW (Kader Richtlijn Water), Blauwe Agenda en UPLG (Utrechts Programma Landelijk Gebied) elkaar beter kunnen betrekken en inzetten aan de verschillende bestuurlijke overlegtafels. Juist om als CDA nog invloedrijker te zijn.

Keuzes maken, belangen afwegen en trekkersrol CDA bij commissies BMZ en SKK

De Commissie BMZ op dinsdag 28 november stond met name in het teken van de 2e begrotingswijziging 2023. Bij monde van Annemien van der Veen zijn wij (naast partijen als de VVD, Algemene Waterschaps Partij en de SGP)  kritisch geweest op zowel de timing -immers 2 weken eerder is de begroting 2024 voorgelegd en goedgekeurd- als ook overschrijden van budgetten op grote projecten. Denk hierbij onder andere aan projecten die zich bezighouden met het versterken van de Lekdijk. Hoewel dit noodzakelijke werkzaamheden zijn, blijft de vraag: hoe kunnen kosten goed binnen de bandbreedte blijven?!

Het laatste agendapunt was de vaststelling van de opdracht voor de bestuurlijke Klankbordgroep Digitale Transformatie. Vanuit onze fractie heeft Robin Dorsman dit getrokken, hij zal ook voorzitter van deze belangrijke Klankbordgroep worden. Er was unaniem lof voor dit initiatief.

Bij de Commissie SKK op donderdag 30 november heeft Bram Beijer namens onze fractie een genuanceerde doch scherpe reactie gegeven op het voorliggende Peilbesluit Kockengen. Mede op basis van gesprekken met direct betrokken agrariërs gaven we aan dat de ‘functies’ landbouw en natuur/bodemdaling tegenover elkaar lijken te staan. Eén van de twee vragen die we stelden betrof of het huidige peil de functie landbouw voldoende borgt, ook voor de randen en laagste punten van het peilgebied. De andere vraag ging in of het Dagelijks Bestuur van het waterschap wel op voldoende wijze de kennis uit de praktijk van de agrariërs heeft benut. Andere partijen sloten zich hier ook bij aan.

Kortom met gezwinde spoed, verantwoordelijkheid en geestdrift blijven we verder gaan!

Met een duurzame Sint groet,

Annemien van der Veen – Fractievoorzitter
Robin Dorsman – Algemeen Bestuurslid
Bram Beijer – Duo-commissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.