20 september 2023

CDA HDSR: na het zomerreces met frisse energie weer verder

Inmiddels is het zomerreces voorbij. De afgelopen zomer(vakantie)periode hebben we kunnen meemaken hoe wisselend en intens ons klimaat was. Van het ontbreken van water tot het verwerken van grote hoeveelheden neerslag in ons gebied. Het laat wederom zien hoe belangrijk het is om zorgvuldig, innovatief en toekomstgericht met water om te gaan!

Resonerende CDA geluiden

In de Commissie BMZ (Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer) van dinsdag 12 september heeft het CDA bij monde van Bram Beijer bij het agendapunt ‘begrotingswijziging’ o.a. de vraag gesteld hoe zich deze begrotingswijziging verhoudt tot (nieuwe) ambities in het coalitieakkoord en wat de financiële consequenties hiervan zijn. Wat volgde was een levendig debat over de grenzen van financiële ruimte, overbesteding en baten.

Op donderdag 14 september heeft het CDA bij monde van Robin Dorsman in de Commissie SKK (Systeem, Kwaliteit, Keten) vragen gesteld over kostenoverschrijdingen van het project ‘Sterke Lekdijk’. Dit noodzakelijke, voortvarende project voert de versterking van de Lekdijk uit. Door de betreffende hoogheemraad is toegezegd om eind 2023 met een totaaloverzicht te komen van de relevante kostenoverschrijdingen van de verschillende deelprojecten van het project. Tenslotte is bij het vaststellen van nieuwe peilbesluiten (bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen) het aandachtspunt meegegeven om in te blijven zetten op goede afstemming en draagvlak tussen de ambtelijke organisatie en bewoners.

Verdere verdieping en verbinding

Als fractie hebben we begin september de tijd genomen om verdere verdieping en verbinding bij elkaar te zoeken. Onder het genot van een hapje en drankje reflecteerden we op de voorbije periode, hoe een ieder erbij zit en waar we kansen zien voor verdere ontwikkeling en verbinding binnen en buiten de partij. Eén van de conclusies was dat het belang van het waterschap(swerk) terugkomt in het nieuwe, mooie partijprogramma en wordt uitgedragen door onze nieuwe lijsttrekker Henri Bontenbal. Daar zijn we zeer content mee!

De Bestuurlijke Themabijeenkomst op woensdag 6 september stond geheel in het teken van kennisoverdracht: welke financiële stuurinstrumenten op welke wijze ingezet kunnen worden in de besturing van het waterschap. Aan de hand van een presentatie van prof. Dr. Budding van de VU Amsterdam gingen we in gesprek over publieke waarden, het belang van en sturing op financiële en niet-financiële risico’s, het prioriteren van beleid en bijpassende ‘governance’.

Bij de Provinciale ALV van dinsdag 12 september heeft Annemien van der Veen namens de HDSR-fractie met de Provinciale Statenfractie afgesproken om minimaal 2 keer per jaar uitgebreid visie, standpunten, kennis en strategie uit te wisselen om elkaar verder te versterken.

Inzet van onze mensen in commissies

Vlak voor het zomerreces was duidelijk geworden in welke commissies, werkgroepen en klankbordgroepen leden van het Algemeen Bestuur, inclusief duo-commissieleden, zitting hebben. Onze fractievoorzitter Annemien van der Veen neemt uiteraard deel aan het fractievoorzittersoverleg en is lid van de Commissie BMZ. Robin Dorsman is lid van de Commissie SKK, de bestuurlijke werkgroep Samenwerken & Vernieuwen en de Klankbordgroep Digitale Transformatie. Bram Beijer is vast lid van de Commissie SKK, is penningmeester van de fractie, fractie-adviseur en vervanger van Annemien en Robin waar mogelijk.

Kortom, met plezier en geestdrift gaan we weer verder!

Met een energieke groet,

Annemien van der Veen – Fractievoorzitter
Robin Dorsman – Algemeen Bestuurslid
Bram Beijer – Duo-commissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.