18 mei 2021

CDA stelt rondvragen in Commissie Milieu en Mobiliteit

Op woensdag 26 mei staat de Commissie Milieu en Mobiliteit gepland. CDA-Statenleden Willem Wijntjes en Gerdien Bikker hebben een drietal vragen gesteld bij het agendapunt Rondvraag. De gestelde vragen kunt u via deze link vinden. 

Het CDA heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid van fietsers. Vanwege de coronamaatregelen zijn er minder verkeersongevallen gebeurd, maar tegelijkertijd raakten relatief veel fietsers en wandelaars gewond. Het CDA vraagt daarom aan GS of zij de zorgen deelt omtrent veiliger routes voor fietsers, onder meer schoolgaande jongeren, en of zij bereid is om zich daarvoor (meer) in te zetten. Tevens vraagt het CDA of GS kan aangeven welke mogelijkheden zij heeft / welke maatregelen zijn kan nemen om de veiligheid van fietsers te verhogen in 2021. Deze vraag geldt voor de hele provincie en in het bijzonder voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Daarnaast heeft het CDA ook vragen gesteld over Energie. Uit de infosessie over de RES Amersfoort bleek dat (grootschalige) opwekking via zonnepanelen in sommige gevallen leidt tot business-cases die niet haalbaar zijn. Het CDA vraagt of GS hiermee bekend is en of GS (extra) inzet kan plegen om te zorgen dat welwillende bedrijven/organisaties zoveel mogelijk worden begeleid en gefaciliteerd. Dit geldt uiteraard voor alle drie de RES-regio's. Wat betreft de mogelijkheden van zon-op-dak van boerderijen en stallen, vraagt het CDA of GS hier specifiek naar wil kijken in hoeverre dit lonend gemaakt kan worden voor de agrarisch ondernemers, bijvoorbeeld door de zorgen en kosten van (verbetering van) netwerkbeheer als PU te dragen. 

Daarnaast is aandacht gevraagd voor het volgende. Het proces van de Regionale Energie Strategieën loopt. In de gemeenteraden wordt besluitvorming voorbereid. Als Statenleden worden we geïnformeerd vanuit bijeenkomsten voor Raadsleden en Statenleden, recent ook over de Foodvalley. Daarover wil ik het volgende met u delen. Vanuit verschillende raadsleden van diverse gemeenten werden zorgen geuit over de informatievoorziening aan en draagvlak onder de inwoners. Een aantal gaf aan dat zij de indruk hebben dat de inwoners weinig geïnformeerd zijn. Er zijn door de raadsleden verder zorgen geuit over de afstand van de windturbines tot woningen in relatie tot de gezondheid van de inwoners. En dat trof ons. We brengen dit onder de aandacht bij de Gedeputeerde en vragen zijn visie op het belang van draagvlak van de inwoners voor de tot standkoming van de RESSEN en voor het vervolg.

En de laatste rondvraag van het CDA gaat over schade naar aanleiding van twee tramongelukken. In Utrecht en Nieuwegein hebben recent twee forse ongelukken plaatsgevonden, beiden bij niet met bomen beveiligde overwegen. De materiële schade was groot, gelukkig bleef de personele schade beperkt. De CDA-fractie vraagt zich af hoe groot de omvang van deze schades is. Verder vraagt het CDA of bekend is wat de provincie (en misschien ook de voorloper BRU) aan netto kosten op jaarbasis kwijt is om tot herstel van de schade te komen. En of de provincie voor dit soort calamiteiten verzekerd is en of er verhaal mogelijk is op de veroorzaker(s) van dit soort ongelukken, bijvoorbeeld via hun verzekering. Ook vraagt het CDA of bekend is wat de provincie aan netto kosten (dus inclusief verhaal) op jaarbasis kwijt is om tot herstel van de schade te komen. En of de kans op het ontstaan van schade door dit soort ongelukken een overwegingscriterium is om spoorovergangen nader te beveiligen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.