21 februari 2024

CDA vraagt aandacht voor verkeersveiligheid, maritiem erfgoed en participatie

Eén maand na het inwerking treden van de Omgevingswet heeft de Provinciale Staten de eerste wijziging van de Omgevingsverordening vastgesteld. De Omgevingsverordening bevat regels waar gemeenten in hun ruimtelijk beleid rekening mee moeten houden. Het CDA wil gemeenten veel ruimte geven hun omgeving samen met inwoners en middenveld vorm te geven. Maar soms zijn er gemeente(grens) overstijgende belangen, die betrokkenheid van de provincie vereisen. Dan is de Omgevingsverordening een geschikt sturingsmiddel van de provincie om de ruimtelijke ordening te reguleren.

Woningbouw
Het CDA wil ruimte voor woningbouw in de kleine kernen, zodat die leefbaar blijven. Starters op de woningmarkt en ouderen willen graag in de plaats blijven wonen waar ze zijn grootgebracht. Het CDA wil daar kansen voor bieden. De omgevingsverordening biedt daar de ruimte voor. Daar zijn we content mee.

Verkeersveiligheid
Het CDA vindt dat jong en oud veilig aan het verkeer moet kunnen deelnemen. De laatste jaren is het aantal verkeersslachtoffers flink gestegen, met name onder de oudere fietsers. Nieuwe woningbouwlocaties moeten veilig voor langzaam verkeer worden ontsloten en voorzieningen, zoals winkels en scholen, moeten voor jong en oud veilig bereikbaar zijn.

Gerdien Bikker, woordvoerder Mobiliteit: “Het CDA heeft ervoor gepleit dat bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken (zoals de bouw van woningen, de aanleg van wegen) gezorgd moet worden dat voetgangers en fietsers zich veilig moeten kunnen blijven verplaatsen. Dit geldt zowel tijdens de bouw, als erna. We willen meer aandacht voor verkeersveiligheid in de provincie, zodat de leefbaarheid vergroot wordt en het aantal slachtoffers zal afnemen.

Maritiem erfgoed
In de vorige bestuursperiode heeft de Provinciale Staten met steun van het CDA besloten de gemeenten te gaan stimuleren om maritiem erfgoed beter te borgen en beschermen. De motie van het CDA om het Maritiem erfgoed in de Omgevingsverordening op te nemen is aangenomen. Zo worden gemeenten gestimuleerd het maritiem erfgoed beter te beschermen en wordt het belangrijkste knelpunt: ‘het ontbreken van beschermende wetgeving’ daadwerkelijk door de provincie aangepakt.

Rody van der Pouw-Kraan, woordvoerder Cultuur en Erfgoed: De waardering voor Maritiem erfgoed groeit. Er is een grotere bereidheid van gemeenten en waterschappen om het Maritiem erfgoed te beschermen. Het opnemen van het Maritiem erfgoed in de Cultuurhistorische hoofdstructuur van onze provincie draagt daaraan bij. Zo kunnen komende generaties van ons maritieme erfgoed blijven leren, genieten en gebruikmaken.

Participatie
Het spreekt niet meer vanzelf dat initiatiefnemers hun buren en omgeving betrekken bij activiteiten in de particuliere en openbare ruimte. De Omgevingswet legt de verantwoordelijkheid voor participatie nu uitdrukkelijk neer bij de initiatiefnemers. Door vroeg in gesprek te gaan houden we rekening met elkaars belangen. Dat vindt het CDA een goede zaak. Het bevoegd gezag moet zich er van vergewissen dat de participatie tijdig en zorgvuldig heeft plaatsgevonden en dat alle belanghebbenden zijn betrokken. Dat vereist een actieve houding van Gedeputeerde Staten.  

Arjen Draisma, woordvoerder Ruimtelijke Ordening: “Het CDA is voor een sterk middenveld. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben meer lokale kennis en inzicht in onderlinge verhoudingen dan de overheid. De provincie moet samenwerking van onderaf stimuleren. Als de directe omgeving onvoldoende is betrokken, kan Gedeputeerde Staten niet zorgvuldig beslissen. Dan moet het huiswerk worden overgedaan.”

Kaderstelling
Dit jaar zal de Omgevingsvisie van de Provincie Utrecht worden herzien. DE CDA fractie staat open voor uw inbreng en wil graag ook horen en zien wat er in de Provincie en uw gemeente moet gebeuren om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Zo kunnen wij in Provinciale Staten duidelijke, gedragen en haalbare kaders meegeven. Neem gerust contact op met de CDA-fractie via [email protected] of persoonlijk met één van onze Staten- en commissieleden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.