Kopie van Save the date
24 mei 2022

Even voorstellen: de programmacommissie Provinciale Staten 2023-2027

In de afgelopen periode is het DB aan de slag gegaan met het formuleren van een opdracht voor de programmacommissie Provinciale Staten 2023-2027. Vervolgens is voor deze commissie een kandidaat-voorzitter benaderd. We zijn als DB blij dat Job van Meijeren bereid is het voorzitterschap van de programmacommissie in te vullen.

De programmacommissie heeft de afgelopen week haar definitieve invulling gekregen en bestaat nu uit de volgende leden:

  • Job van Meijeren (voorzitter)
  • Daan van de Watering
  • Esther van der Hart
  • Josien de Reuver
  • Judith de Vor
  • Matthijs Buijs
  • Wim Vos

Daarnaast is Bert van Steeg bereid gevonden om vanuit zijn kennis en ervaring de conceptteksten te lezen en, waar nodig, op-/aanmerkingen aan de programmacommissie mee te geven.

Gedeputeerde Mirjam Sterk en fractievoorzitter Chris Westerlaken zijn beschikbaar als adviseur voor de programmacommissie.

Kopie van Save the date

Voorzitter Dagelijks Bestuur Jacco van der Tak is blij met de samenstelling van de programmacommissie: “Als Dagelijks Bestuur zijn we trots om onze programmacommissie onder leiding van Job van Meijeren te presenteren. De divers samengestelde commissie zal in dialoog werken aan oplossingen voor de vraagstukken in de provincie Utrecht. Zo werken we als CDA aan een samenleving van minder ik en meer wij en willen we bruggen bouwen tussen stad en platteland.“

De opdracht

Toekomstige uitdagingen vanuit een CDA perspectief aangepakt

De opdracht aan de programmacommissie is verwoord in een formele opdrachtbrief. Belangrijk element hierin is dat het programma een concrete visie op hoofdlijnen geeft. Dus geen dik pakket papier met ellenlange uitwerkingen, maar een handzaam document waarin een toekomst wordt geschetst voor de provincie, gebaseerd op:

  • de bekende vier uitgangspunten van het CDA,
  • het rapport Van Zwol waarin smoel wordt gegeven aan het profiel en de herkenbaarheid van het CDA, en
  • aangesloten wordt op recente toekomstperspectieven van de CDA Tweede Kamerfractie vertaald in initiatiefnota’s, zoals de Woonvisie, de Landbouwvisie en de Klimaatvisie.

Lokaal herkenbaar en gedragen

Het programma moet lokaal herkenbaar en onderscheidend zijn. Specifieke aandacht voor (lokale) saamhorigheid en verbondenheid. Bij de totstandkoming van het programma worden diverse belangengroepen en individuen betrokken. Actief wordt de dialoog met leden en andere stakeholders gezocht. Een eerste moment is 17 juni. Op deze datum worden alle leden tot en met 35 jaar in de provincie Utrecht uitgenodigd om input te leveren voor het programma. Het programma kenmerkt zich als een mensgericht programma met aandacht voor het individu.

Voortbouwend op wat goed is

Het programma sluit aan op eerdere verkiezingsprogramma’s van het CDA Provincie Utrecht. De resultaten op de beleidsterreinen, zoals verwoord in eerdere programma’s, worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld en herijkt.

Geschikt voor lokale campagnes

Het programma is dusdanig opgesteld dat het herkenbaar is voor lokale afdelingen, voor inwoners van gemeenten. Hiermee wordt een belangrijke basis gelegd voor een zo lokaal mogelijk ingestoken verkiezingscampagne. Het programma sluit aan op stellingen in (digitale) kieswijzers, is goed leesbaar en toegankelijk voor mensen met een zichtbeperking (audio, braille). Het is bondig geschreven en vermijdt wollig taalgebruik. En het programma heeft een heldere en toegankelijke structuur, waarin de onderwerpen zowel in tekst als in (herkenbare) beeld(en) gemakkelijk zijn te vinden en te doorgronden.

Vaststelling verkiezingsprogramma

Het Dagelijks Bestuur zal het conceptprogramma in de ALV van november 2022 voorleggen aan de leden.

Contact met de programmacommissie

Mocht het zo zijn dat u vragen heeft aan de programmacommissie of suggesties en ideeën heeft, dan kunt u een mail sturen naar utrecht@cda.nl.

Kennismaken met Job van Meijeren

Thuis ben ik samen met mijn vrouw ouder van drie jonge kinderen en woonachtig in het dorpje Zegveld, aan het randje van de provincie. We hebben een grote tuin, maar dat is gelukkig een hobby!

Als lokale volksvertegenwoordiger mag ik met al meer dan tien jaar bemoeien met de Woerdense politiek. Op dit moment als fractievoorzitter. Een passie, omdat ik graag werk aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dat doe ik ook al tien jaar in mijn werk in het openbaar bestuur, eerst voor een waterschap, daarna voor de gemeente Amsterdam en nu voor een adviesbureau.

Mijn drijfveer voor het CDA komt voort uit mijn christelijke wortels. Onze samenleving heeft gemeenschapszin nodig en mensen die het goede met haar voor hebben, anders zal ze uiteenvallen. Daar wil ik me iedere dag voor inspannen. 

Ik vind het enorm leuk om nu ook met een mooie groep mensen te werken aan een programma voor de provincie Utrecht. Samen met de inbreng van leden, de afdelingen, raadsleden, wethouders en het maatschappelijk middenveld willen we een onderscheidend pamflet maken dat kiezers kan overtuigen CDA te stemmen. Fijn als u meedoet! U kunt me altijd even contacten via 0621590947.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.