28 september 2023

Meer aandacht voor verkeersveiligheid in de Provincie Utrecht

In de Provinciale Statenvergadering van woensdag 20 september heeft Martijn Koren, namens Gerdien Bikker, de aandacht gevestigd op een prangende kwestie die ons allemaal aangaat: verkeersveiligheid in de Provincie Utrecht. Terwijl de zomernota werd besproken, waarin het college van Gedeputeerde Staten (GS) de koers voor het huidige jaar en de financiële kaders voor de toekomst uitzet, benadrukte Koren de noodzaak van actie op dit belangrijke gebied.

"In de zomernota worden doelstellingen met kleuren aangeduid om aan te geven waar we staan. Echter, een van de doelstellingen die speciale aandacht vereist, namelijk 'het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag,' wordt met drie groene icoontjes aangegeven. Dit zou de indruk kunnen wekken dat alles goed gaat, maar volgens het recente rapport 'Utrechtse Staat van de Verkeersveiligheid' is dit verre van het geval," aldus Bikker, woordvoerder Mobiliteit van de CDA Statenfractie.

Het rapport, dat in mei van dit jaar werd gepubliceerd, wijst op een zorgwekkende toename van het aantal verkeersdoden en ernstig gewonde fietsers in de Provincie Utrecht. De verwachting is zelfs dat deze trend de komende jaren zal voortzetten. Dit is een alarmerende ontwikkeling die niet genegeerd mag worden.

De Provincie Utrecht, samen met andere wegbeheerders, werkt momenteel hard aan het verbeteren van de doorstroming op de wegen en de bereikbaarheid van voorzieningen. Er is aandacht voor infrastructuur, educatie en voorlichting van weggebruikers. Maar zoals de CDA-fractie benadrukte, moet het beter. Niemand wil dat deze alarmerende stijging van verkeersongevallen voortduurt, want dit gaat niet alleen over statistieken, maar over de veiligheid van onze ouders, kinderen en onszelf.

Daarom heeft de Statenfractie tijdens de vergadering de volgende voorstellen gedaan aan het college van GS:
· Meer expliciete aandacht voor verkeersveiligheid, inclusief concrete indicatoren waarop de Staten kunnen toetsen, bijvoorbeeld in het Verkeer- en vervoersplan.
· Grondige evaluatie van de visuele weergave van financiële stukken om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheidssituatie realistisch wordt weergegeven.
· Specifieke inzet om de lijst van 70 gevaarlijke oversteekpunten in de provincie Utrecht aan te pakken.
· Prioriteit geven aan andere verkeerspunten in de provincie, met name op en rond provinciale wegen, waar inwoners een gevoel van onveiligheid ervaren.
· De Staten informeren over de manier waarop deze punten worden uitgewerkt.

Met deze inbreng benadrukt het CDA het belang van verkeersveiligheid als een topprioriteit voor de Provincie Utrecht: verkeersveiligheid is een zaak van ons allemaal, en het is tijd om onze inzet te versterken en de weg vooruit veiliger te maken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.