Waterschap HDSR standpunten

Tegelijk met Provinciale Staten wordt ook het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gekozen (HDSR). Dit Algemeen Bestuur bestaat uit 30 leden met de Dijkgraaf als voorzitter. Zeven leden worden direct aangewezen door Bedrijven, Natuurorganisaties en Agrarische Organisaties.  De overige 23 leden worden bij deze verkiezingen door U gekozen. Het CDA heeft op dit moment 3 zetels in het Algemeen Bestuur en neemt deel in het Dagelijks Bestuur.

Onze Standpunten: 

Veiligheid en Droge Voeten

Veiligheid gaat voor het CDA boven alles. Dijken en kaden moeten hoog en sterk genoeg zijn zodat we veilig in deze lage Delta kunnen wonen. Het waterbeheer moet er op gericht zijn om wateroverlast door hevige hoosbuien te voorkomen, ook in de stad. Nieuw ontworpen pleinen in de stad en bij scholen zijn daar mooie voorbeelden van.

Duurzaamheid

Rentmeesterschap is een van de belangrijkste uitgangspunten van het CDA. Het oplossen van klimaatproblemen en vervuiling laten we niet over aan onze kinderen. We werken aan een duurzame, circulaire samenleving door het winnen van grondstoffen en energie uit afvalwater. En halen plastic, zwerfvuil en medicijnresten uit het water. Het CDA vindt dat het waterschap zo snel als mogelijk is energieneutraal moet worden. We doen dat als goede rentmeesters voor de toekomst van planten, dieren en mensen.

Remmen van bodemdaling in het veenweidegebied

Onderdeel van duurzaamheid is ook het remmen van de bodemdaling in het Groene Hart om het gebied leefbaar te houden en de CO2-uitstoot te verminderen. Het CDA ondersteunt het beleid van HDSR om dit samen met de grondgebruikers in het gebied te doen door nieuwe technieken te stimuleren om deze bodemdaling te remmen.  Dit biedt mogelijkheden om de duurzame agrarische sector toekomst te geven in dit gebied en de koe in de wei te kunnen laten lopen.

Zorgvuldig omgaan met belastinggeld

Het CDA realiseert zich dat alle kosten door de belastingbetaler in Utrecht en omgeving moeten worden opgebracht. Daarom streven wij naar lage tarieven. De organisatie moet efficiënt werken. Het CDA streeft naar een eerlijke verdeling van de lasten. Voor het CDA is de kwijtschelding voor de zwaksten in de samenleving een uitgangspunt.

Genieten van water

Het CDA is een partij van mensen en wij willen dat mensen kunnen genieten van water door het toegankelijk maken van oevers en kaden om te wandelen, te fietsen, te zwemmen en te vissen. Daar hoort ook bij het bevaarbaar houden en maken van ons water en het zichtbaar maken van de vele cultuurhistorische waarden van een aantrekkelijk en beleefbaar waterlandschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.