Iedereen doet mee en daarom zet het CDA in op:

  • Zo vroeg mogelijk in planvorming betrekken van de samenleving (participatieve planontwikkeling).
  • Faciliteren van burgerinitiatieven.
  • Stimuleren van activiteiten die verbinden, zoals ons verenigingsleven.
  • Terugdringen van laaggeletterdheid. (Onder meer met de bibliotheken.)
  • Met werkgevers creëren van banen voor mensen met een beperking, waarbij de gemeente als werkgever ook een aandeel levert.
  • Begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar werk.
  • Stimuleren van aandacht voor inclusie en diversiteit, onder meer door educatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.