‘In memoriam’ Frans Jacob Albert baron van Verschuer

Dank aan dhr. Hans van Kranenburg, die als medebestuurder van de voormalige CDA-afdeling Geldermalsen dit ‘In Memoriam’ heeft geschreven.

Wij wensen echtgenote Nathalie en de kinderen Nora, Frits en Vita en de verdere familie sterkte met dit plotselinge verlies.
Wij wensen hen Gods nabijheid en steun toe bij dit zware en plotselinge verlies van echtgenoot en vader.

Johan Kerbel,
Voorzitter CDA-afdelingsbestuur West Betuwe.

 

Ter nagedachtenis aan Frans baron van Verschuer

Op 20 juni jl. is prominent CDA’er Frans Jacob Albert baron van Verschuer op 64 jarige leeftijd
onverwachts overleden. Hij werd op 11 november 1957 geboren te Beesd op het landgoed
Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd.
Frans baron van Verschuer was eigenaar en beheerder van het eeuwenoude familielandgoed
Heerlijkheid Mariënwaerdt. Sinds 1982 beheerde hij het prachtig landgoed met enthousiasme, passie
en duurzaam ondernemerschap. Onder zijn verantwoordelijkheid werd het bijna 1000 hectare grote
landgoed omgevormd tot een renderend bedrijf, waar recreatie en duurzaamheid hand in hand gaan.
Naast het beheer van het landgoed heeft hij in zijn leven vele bestuurlijke functies bekleed. Hij was
een zeer gekwalificeerd bestuurder en toonde een uitzonderlijk grote maatschappelijke
betrokkenheid. Hij was gedreven en energiek en hoewel hij er de voorkeur aan gaf om te opereren
vanuit de achtergrond kreeg hij bijzonder veel gedaan.
Hij groeide op in een warme CDA omgeving en werd ook zelf actief binnen het CDA. Hij was binnen
het landelijke CDA zichtbaar, maar zeker ook in de regio. Hij is onder meer voorzitter van het CDA in
Geldermalsen geweest en voorzitter van de selectiecommissie voor de CDA kandidatenlijst van de
nieuw te vormen gemeente West Betuwe.
Daarnaast bekleedde hij ook vele jaren de functie van president-kerkvoogd in de protestante kerk te
Beesd. Hij volgde zijn vader op in deze functie en begeleidde onder meer de restauratie van de oude
hervormde kerk in 2001. Ook leidde hij de organisatie die een expositie en een symposium om te
gedenken dat Abraham Kuyper 150 jaar geleden naar Beesd kwam.
De gemeente West Betuwe en de afdeling CDA hebben veel te danken aan Frans baron van
Verschuer. Hij heeft zijn hele leven ingezet in het sterker maken en ontwikkelen van onze gemeente
en deed dit van uit het christendemocratisch gedachtengoed. Hij stond altijd klaar voor ons en zijn
inzicht en adviezen hebben ons als CDA geholpen.
Frans baron van Verschuer laat een grote leegte achter. Wij wensen zijn echtgenote Nathalie barones
van Verschuer – des Tombe en zijn kinderen Nora, Frits en Vita en verdere geliefden heel veel sterkte
om dit verlies te verwerken en hopen dat zij de kracht vinden om zijn levenswerk, het voortbestaan
van het Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, voort te zetten.

Namens het CDA West Betuwe
Hans van Kranenburg

 

 

 

Lijsttrekker interview Ton Miltenburg: “Doe maar normaal”

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen interviewt de Koetjong alle tien de lijsttrekkers, over hun persoonlijke drive, behaalde resultaten en belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van hun partij.

Melkveehouder Ton Miltenburg combineert zijn passie voor koeien met zijn passie voor de maatschappij. Hij is de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Het CDA wil de komende periode mee besturen.

Ruim 20 jaar geleden kwam hij naar Est. Zijn ouders hadden een kleine melkveehouderij die moest wijken voor woningbouw van de Utrechtse groeigemeente Houten. CDA Lijsttrekker Ton Miltenburg: “het was een sprong in het diepe. Ik was 25 jaar oud en begon een nieuw bedrijf. Dan gaat het ineens over robots, automatisering, duurzaamheid, 120 koeien, een loopstal. Je leert heel snel heel veel.”

Twee passies
“Als klein mannetje vond ik het al prachtig om bij mijn vader op het bedrijf te werken. Het was zo mooi: een beetje trekker rijden; het gras dat in het voorjaar van de ene op de andere dag begint te groeien. En koeien zijn zulke prachtige beesten. Ik zat op de agrarische school in Geldermalsen, keek ook rond bij een aantal fruittelers. Boer zijn is een manier van leven. Maar mijn belangstelling is breder: ik wil ook iets voor de maatschappij betekenen. Ik zat in de jongerenraad van Agrifirm. Later zat ik daar in de ledenraad en was ik voorzitter van het district Gelderland. Ook was ik lid van de ledenraad van Friesland Campina. En tot voor kort was ik voorzitter van LTO afdeling West Betuwe.

 

Bij het CDA doet iedereen mee

Het CDA is onderscheidend als partij met beginselen: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, rentmeesterschap en solidariteit. Met het evangelie als inspiratiebron. We zorgen voor elkaar en onze omgeving, nu en in de toekomst. Wij maken onze idealen waar, samen met de betrokkenen. Daarmee zijn we transparant naar de kiezer en aanspreekbaar op onze beginselen. Iedereen doet mee: we luisteren naar onze inwoners en betrekken de mensen die het betreft zoveel mogelijk bij het plannen maken. Of het nu gaat om wonen, zorg, onderwijs, sport of cultuur, het inrichten van het landschap, de energietransitie en hoe iedereen hieraan kan meedoen. We stimuleren verbinding, zorgen voor toegankelijkheid en faciliteren gemeenschappen. Fijn werken voor iedereen: Een goed vestigingsklimaat passend bij onze beroepsbevolking, waar uitkeringsgerechtigden naar werk worden begeleid. De zondagsrust is geen verouderd begrip, maar is  waardevol, ook voor omwonenden en kleine ondernemers. Bereikbare zorg voor iedereen: Het CDA zet in op preventie en collectieve voorzieningen met  aandacht voor de meest kwetsbaren en maatwerk waar dat nodig blijft. Veiligheid is belangrijk, samen is het gelukt dat defensie verder kijkt naar andere opties dan Herwijnen. Dit mede dankzij het landelijk CDA in de tweede kamer. Goed wonen voor iedereen: De coalitie heeft het CDA gemist en heeft grote steken laten vallen als het gaat om bouwen in alle kernen of de procedure bij het gemeentehuis. Zo heeft men het pleidooi van het CDA drie jaar genegeerd of het nu gaat om Tiny Houses en om bouwen in alle kernen. Wij laten deze punten niet los en gaan de achterstand inhalen door procedures makkelijker te maken en sneller te doorlopen. Na drie jaar oppositie zetten wij door met visie, durf en daadkracht!  

Mocht dit u aanspreken, dan nodigen we u graag uit voor een nadere kennismaking, via onze lijsttrekker op email adres [email protected]

De speerpunten van het CDA zijn:

 • Iedereen doet mee: zo vroeg mogelijk betrekken van de samenleving bij planvorming
 • Goed wonen voor iedereen: ruimte bieden en ondersteunen van vernieuwende vormen van wonen.
 • Fijn werken voor iedereen: bedrijven bieden stage- en opleidingsplekken voor jongeren, zodat zij kwalitatief goede en toekomstbestendige banen ontwikkelen.
 • Onderwijs en ontwikkeling voor iedereen: goede moderne schoolgebouwen, zo mogelijk geïntegreerd peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en basisonderwijs.
 • Cultuur, sport en verenigingen voor iedereen: subsidiëren van jeugdleden van sport- en muziekverenigingen.
 • Veiligheid voor iedereen: veilige fietsroutes, politie en handhavers zichtbaar aanwezig in kern of wijk.
 • Bereikbare zorg voor iedereen: sociale wijkteams als eerste aanspreekpunt.
 • Ons landelijk gebied van iedereen: evenwichtig beheer van onze flora en fauna met oog voor de innovatieve agrarische sector.
 • Een duurzame toekomst voor iedereen: focus op isolatie bestaande bouw, duurzame nieuwbouw en zonnepanelen primair plaatsen op daarvoor geschikte daken.
 • Bereikbaarheid voor iedereen: veilige kruisingen met provinciale wegen, aanpakken sluipverkeer, goede ontsluiting kernen.

 

Bezoek van Derk Boswijk

11 maart 2022 

Derk Boswijk (2e kamerlid CDA) is bij het krieken van de dag op bezoek bij de innovatieve boerderij van Ton Miltenburg. Hoezeer enkele CDA leden het wat vroeg vinden iets na zessen is het mede op initiatief van Ad van Krieken die zijn naam eer aan wilde doen. Ton laat de automatisering zien, voer-automatisering voor de kalfjes, melkrobots, automatisering om de stal schoon te houden en  zonnepanelen. Ton geeft aan dat hij voor de automatisering rond 04:30 begon om alles te doen en dat hij dankzij deze innovaties nu pas rond 7:00 begint. 

De CDAers hebben doorgepraat over stikstofbeleid, voedselafhankelijkheid én het belang van toekomst-bestendig boeren. Ook kwam de eerdere geslaagde samenwerking ter sprake, waardoor Defensie nu zoekt naar een andere lokatie voor de defensieradar. Het volgende dossier voor landelijk samenwerken is genoemd en dat is het te ruime zoekgebied voor waterwinning. CDA West Betuwe vindt dat er meer zekerheid moet komen voor verduurzamingsopties via geothermie en voor de fruitsector. 

 

 

Wonen kan niet wachten!

Regeren is vooruitzien. 'CDA West Betuwe heeft de afgelopen jaren regelmatig moties en amendementen ingediend rondom tiny houses en flexibel bouwen; dan kunnen jongeren toch starten!’ aldus onze #1 Ton Miltenburg.

Verkiezingsflyer CDA 2022

Iedereen doet mee!

Bekijk hier de campagnevideo van CDA West Betuwe voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Samen Verder

Door Dittie van Zee, fractie-voorzitter CDA West Betuwe


Graag willen we als fractie uitleg geven waarom we, na uitgebreid intern overleg, als CDA West Betuwe unaniem besloten hebben uit de coalitie onderhandelingen te stappen. Natuurlijk is het jammer dat het, na alle inspanningen, niet gelukt is om tot een coalitie te komen waar het CDA deel van uitmaakt. In aanvang liepen de coalitie onderhandelingen averij op, door het terugtrekken van de SGP op het thema winkelopenstelling op zondag.  Wij hebben ons best gedaan ze bij de onderhandelingen betrokken te houden. Met andere mogelijke coalitiepartners (DB, LLB, CU en GL) werden overeenkomsten en discussiepunten gedeeld. Gaandeweg het traject werd het vertrouwen, dat onze CDA inbreng voldoende gehonoreerd werd, minder. Concrete CDA punten, zoals bijvoorbeeld de 'leenagent', het benoemen van nevenfuncties bij de agrarische sector, mogelijkheden voor teeltondersteuning, werden teveel in een algemeen verhaal verpakt. Uiteindelijk werd voor ons als CDA - maar ook voor GroenLinks - het thema duurzaamheid het breekpunt.

Al in de basis - het GNL herindelingsontwerp - hebben we met elkaar afgesproken, dat we in 2030 energieneutraal willen zijn. Dat wil zeggen dat er evenveel - of meer - energie wordt opgewekt als dat er in West Betuwe gebruikt wordt.

Als CDA vinden we het niet alleen mooi om ambities te hebben, maar willen we onze doelen ook bereiken. In ons verkiezingsprogramma, maar ook tijdens de debatten zijn we heel duidelijk geweest over het inzetten van hernieuwbare energiebronnen. Het CDA sluit geen enkele vorm van innovatieve alternatieve energiebron als wind, water, zon, biomassa etc. uit.

Voor ons ligt de uitdagende taak om in de oppositie op een constructieve manier inhoud te geven aan modern rentmeesterschap. Onze enthousiaste fractie, bestaande uit 4 raadsleden en 3 burgerleden, zal zich daarnaast met name richten op het betrekken van de inwoners en bedrijven bij het beleid. Zo willen we zorgen dat de dienstverlening minimaal op hetzelfde niveau blijft en dichtbij.

Samen leven, werken en bouwen met CDA West Betuwe.

Bekijk hier de promofilm van CDA West Betuwe!

Kijk vooral verder om meer te weten te komen over de plannen van CDA West Betuwe.

Uitgelicht

Iedereen doet mee en daarom zet het CDA in op:

 • Zo vroeg mogelijk in planvorming betrekken van de samenleving (participatieve planontwikkeling).
 • Faciliteren van burgerinitiatieven.
 • Stimuleren van activiteiten die verbinden, zoals ons verenigingsleven.
 • Terugdringen van laaggeletterdheid. (Onder meer met de bibliotheken.)
 • Met werkgevers creëren van banen voor mensen met een beperking, waarbij de gemeente als werkgever ook een aandeel levert.
 • Begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar werk.
 • Stimuleren van aandacht voor inclusie en diversiteit, onder meer door educatie.

 

 

 

 

 

Nieuws

Er konden geen recente nieuwsartikelen worden gevonden..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.