Een duurzame toekomst voor iedereen

Om onze omgeving ook in de toekomst leefbaar te houden is aandacht voor duurzaamheid onvermijdelijk. Veranderingen van het klimaat vragen maatregelen waardoor wij ons beter kunnen wapenen tegen de steeds vaker voorkomende extremen zoals hitte, droogte, neerslagoverschotten, etc. Door slimmer gebruik te maken van onze omgeving zowel in de dorpen en stadjes als in het landschap kunnen maatregelen genomen worden om deze extremen nu en in de toekomst beter het hoofd te bieden.

Energiebesparing is daarbij het meest efficiënt als het gaat om het terugdringen van de emissie van broeikasgassen. Het CDA is daarom voorstander van het stimuleren van energiebesparende investeringen bij consumenten, bedrijven en instellingen. Wel merken wij op dat het accent de laatste jaren erg zwaar is komen te liggen op elektrificeren met negatieve effecten op de kwaliteit van ons landelijk gebied (windmolens, zonneparken) en de leveringszekerheid (capaciteit elektriciteitsnet). Juist combinatie van elektriciteit en de opwekking van hernieuwbare biogassen kan de energiedoelstellingen dichtbij brengen en zware investeringen in de infrastructuur voorkomen.

Wij zetten in op:

  • Vergroenen van de leefomgeving, onder meer door inwoners te stimuleren om zelf maatregelen te nemen (verstening vervangen door groen, groene erfafscheiding, aanleg daktuinen) en door aanplant van groen.
  • Lokaal en regionaal opvang en langdurige opslag realiseren voor regenwater en optimaal gebruikmaken van inzijg-capaciteit in de bebouwde omgeving.
  • Samen met LTO onderzoeken hoe landschappelijke aanpassingen kunnen leiden tot een grotere weerbaarheid tegen klimatologische extremen door middel van slimme aanplant van landschapselementen (o.a. schaduwbomen) of bijvoorbeeld bos- en struweel elementen.
  • Realiseren van wijk-/kerngerichte opslag van duurzame energie.
  • Opzetten van een biogasnetwerk ter aanvulling op en op termijn vervanging van het huidige aardgasnetwerk en –gebruik en koppelen aan de regionale energiestrategie.
  • Stimuleren en faciliteren van mono vergisting bij rundveebedrijven en koppeling van deze bedrijven aan het gasnetwerk. Mono vergisting leidt tevens tot verlaging van methaan en ammoniakemissies en vermindert de input van kunstmest in de rundveehouderij.
  • Terughoudendheid betrachten t.a.v. de aanleg van nieuwe windmolens, maar wel de realisatie van kleinschalige turbines op boerenerven faciliteren.
  • Zonnepanelen primair plaatsen op daarvoor geschikte daken van bedrijven en instellingen. Gebruik op stallen van veehouderijen is daarbij mogelijk mits akkoord van verzekeraars.
  • Terughoudendheid betrachten ten aanzien van de aanleg van zonneparken op landbouwgrond. Functioneel gebruik van zonnepanelen op landbouwgrond is bespreekbaar bijvoorbeeld in de zacht-fruitsector en experimenteel in de hard-fruitsector.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.