Ons landelijk gebied van iedereen

Wij wonen in een prachtig gebied, waar iedereen van kan genieten. Bij ons kun je wandelen over de klompenpaden, struinen langs de Waal en verdwaald raken in de weidevogelgebieden. Zorg voor de woonomgeving in de dorpen en voor het landschap met natuur, water en landbouw is geborgd in de kernwaarden van het CDA. Een grote en belangrijke rol hierin wordt vervuld door onze agrariërs. Zij zorgen voor een leefbaar buitengebied. Met hun streven wij naar een goede balans tussen landbouw, natuur, recreatie en overige bedrijvigheid. Wij zijn met z’n allen de rentmeesters van de toekomst. Zo dienen we door te gaan met het beheer van het landschap samen met de agrariërs én betrokken burgers.

Wij zetten in op:

  • Evenwichtig beheren van onze fauna in het buitengebied met in achtneming van de natuurbelangen (weidevogels) en belangen van de agrarische sector
  • Ondersteunen van initiatieven voor de aanleg van bloemrijke velden en bermen, aanleg en onderhoud van hagen, poelen en andere kleine landschapselementen.
  • De aandacht vergroten voor insectenvriendelijke meerjarige waardplanten in beplantingsplannen van de gemeente.
  • Natuurvriendelijk beheren van onze bermen (Tijdig maaien met een optimale maaistrook met in acht name van de verkeersveiligheid evenals het inperken van verspreiding van ongewenste onkruiden richting agrarisch land).
  • Beschikbaar stellen van bloem- en zaadmengsels specifiek voor de hier voorkomende grondsoorten die veilig zijn voor grazende landbouwhuisdieren dus voorkomen uitzaai bereklauw, duizendknoop en Jacobs kruiskruid.
  • Aanplanten van bomen in het landelijk gebied waar ook voor gezorgd wordt aan de hand van een onderhoudsplan ter voorkoming van besmettingshaarden voor plantenziekten in fruitopstanden van fruittelers.
  • Opstellen van een landschapsplan samen met de direct betrokken organisaties zoals LTO, Vereniging tot behoud Lingelandschap e.a. waarin alle functies in het landelijk gebied in samenhang worden beschreven en wat kan dienen als toetsingskader voor initiatieven.
  • De transitie naar duurzame landbouw faciliteren door de mogelijkheden en ruimte binnen de regelgeving optimaal te benutten ten behoeve van een snelle vergunningverlening.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.