Op 1 januari 2019 ontstaat officieel de gemeente West Betuwe. Een nieuwe gemeente betekent nieuwe kansen. West Betuwe bestaat uit 26 kernen met elk een eigen identiteit, verenigingsleven, bevolkingsopbouw en geloofsgemeenschappen. Met een kleine 50.000 inwoners is West Betuwe de grootste gemeente van de regio Rivierenland.

Door de omvang kunnen we zaken anders en beter doen. De landelijke overheid legt steeds meer taken bij gemeenten neer. Als je klein bent wordt het steeds moeilijker om al die taken goed uit te voeren; je kunt niet overal verstand van hebben. Samen staan we sterker en kunnen we onze krachten bundelen.

We zijn letterlijk centraal in ons land gesitueerd, met belangrijke grote verbindingswegen, waterwegen en spoorwegverbindingen op en over ons grondgebied. Voor de ontwikkeling van de gemeente biedt dit enorme kansen. West Betuwe kenmerkt zich door een lage bebouwingsdichtheid, veel buitengebied met veel fruitteelt, landbouw en veeteelt. De agro-economie, waarbij ook technologie een belangrijke rol speelt, is een enorme kracht die we verder kunnen uitbouwen.  

Ook recreatief is er veel te doen, we hoeven maar te kijken naar onze rijke historie, onze kastelen, rivieren en naar bijvoorbeeld Marienwaerdt. We kunnen dit versterken als we ook rekening weten te houden met de cultuur en inrichting van ons gebied gericht op een leefbare samenleving, waarin het voor iedereen goed toeven is.

Samenvoeging van de drie gemeenten zorgt ervoor dat we gemeentelijke diensten en voorzieningen efficiënt en effectief kunnen organiseren, waaronder zorg, welzijn en werkgelegenheid. Onderzoek moet uitwijzen op welke wijze dit ingericht kan worden. 

Uitgangspunt is dat we de dienstverlening van de gemeente dichtbij de bewoners willen houden. Geen oude schoenen weggooien, voordat er nieuwe zijn en geen megalomane nieuwbouw van gemeentelijke behuizing. In plaats daarvan willen wij de huidige gebouwen efficiënt en effectief inzetten, ook met het oog op het terughalen van taken naar onze eigen gemeente. Afdelingen die minder contact met de burger behoeven, kunnen worden herverdeeld en samengevoegd. Als CDA willen we inzetten op verdere digitalisering van de dienstverlening van de gemeente. Ook daarmee kom je dichterbij de burger.

Een nieuwe gemeente vraagt in 2019 ook om een nieuwe vorm van communiceren en luisteren naar burgers. Als lokaal CDA willen wij met en voor inwoners vormgeven aan die nieuwe gemeente. Wij pleiten dan ook voor de mogelijkheid van het raadgevend referendum in onze gemeente. Sommige onderwerpen lenen zich uitstekend voor dit instrument. Naast het referendum willen wij dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van digitale tools om burgers te betrekken bij besluitvorming. Wij willen vaker dan één keer in de vier jaar de burger betrekken bij besluitvorming.

Een sterk West Betuwe betekent ook een financieel gezond West Betuwe. Het CDA streeft naar gezonde financiën en lage lasten voor de burgers. Afvalstoffenheffing en rioolrecht mogen niet meer dan kostendekkend zijn.

De uitgaven van de gemeente zijn geen geheim. Om die reden ontvangen inwoners, bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar. Op de site van de gemeente komt een duidelijk overzicht van instellingen die subsidie ontvangen en de taken die men uitvoert. CDA West Betuwe pleit voor een zo groot mogelijke transparantie op het gebied van de gemeentefinanciën.  

Kort en goed willen we gaan voor de volgende punten:

  • Huidige gebouwen efficiënt en effectief inzetten; gemeentelijke dienstverlening dichtbij de mensen
  • Besluitvorming met en voor burgers; invoering van mogelijkheid voor een raadgevend referendum
  • Een nieuw groot centraal zwembad bij voorkeur gecombineerd met een sportpark
  • Alle kinderen een zwemdiploma A
  • De OZB wordt de komende drie jaar alleen geïndexeerd
  • Geen OZB voor verenigingen
  • Transparantie in gemeentefinanciën

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.