Goed wonen voor iedereen

West Betuwe is een mooie plek om te wonen. Om ook onze kinderen hier te laten wonen zijn nieuwe woningen verspreid over de kernen nodig. Met nieuwe aanwas houden we de leefbaarheid en lokale voorzieningen in stand. Afgelopen raadsperiode hebben wij ons hard gemaakt voor de bouw van 1.500 woningen.

Wij staan ook voor duurzaam wonen en klimaatneutraal bouwen. Wij zetten maximaal in op wegnemen van barrières bij innovatieve verduurzaming én duurzame bouw.

Het CDA heeft, binnen de kaders de nieuwe omgevingswet en bestaande wetgeving op gebied van beschermd dorpsgezicht en monumentale status, vertrouwen in de eigen keuzes van burgers. Er moet meer vrijheid, gemak en snelheid komen voor de toekomstige bewoners bij de bouw van hun nieuwe woning.

Wij zetten in op:

  • Ten minste 1.500 nieuwe woningen realiseren met een spreiding over de verschillende kernen.
  • Stimuleren van duurzaam en klimaatneutraal bouwen.
  • Onnodige regeldruk actief bestrijden, zoals barrières wegnemen bij het extra isoleren van gevels aan de buitenkant of die innovatieve verduurzaming en duurzame bouw hinderen.
  • Versneld vergunning verstrekken (waar mogelijk) voor isoleren van gevels aan de buitenkant.
  • Ruimte bieden voor en ondersteunen van vernieuwende vormen van wonen, zoals hergebruik van leegstaande gebouwen en realiseren van aanleunwoningen, kangoeroewoningen, woningen voor mantelzorg, ‘tiny houses’, generatiewoningen etc.
  • Mogelijkheid scheppen voor kleine woontorens die binnen het landschap passen. Zo wordt qua kosten als grondgebruik effectieve huisvesting gerealiseerd waarmee ook ruimte ontstaat voor mensen die minder affiniteit hebben met het onderhoud van een tuin.
  • Ondersteunen van zelfbouw van woningen door begeleiding via het pakket van eisen waaraan voldaan dient te worden om een woning te realiseren
  • Jonge mensen de mogelijkheid bieden in de eigen kern te gaan wonen door experimenteerruimte te bieden, zodat mensen gezamenlijk (Collectief particulier opdrachtgeverschap) woningen tegen lagere kosten kunnen bouwen met minimale regeldruk van de lokale overheid.
  • Een netwerk van experts en energiecoaches een podium geven om de ‘collectief-particuliere opdrachtgevers’ (CPO) en eventuele zelfbouwers te voorzien van ideeën hoe door onconventioneel denken optimaal duurzaam gebouwd kan worden.
  • De mogelijkheden voor (sociale, kwalitatieve en passende) huisvesting van internationale werkers verruimen zodat kwaliteit huisvesting en beschikbaarheid van deze huisvesting kan toenemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.