Een sterk onderwijs

 

Nederland is een geletterd land en in onze tijd is het van het grootste belang dat je geletterd bent, wil je kunnen meekomen in deze complexe samenleving. Met goed onderwijs kun je het maximale halen uit je mogelijkheden en kun je je talenten het best tot volle wasdom laten komen.

De basis voor geletterdheid en een optimale ontplooiing liggen in een goede (voor)opleiding en daarom is het CDA een groot voorstander van goed onderwijs in goede gebouwen en voor iedereen op maat gesneden. En het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Concreet betekent dit dat het CDA een voorstander is van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) op alle peuterspeelzalen en basisscholen, zodat de jeugd zoveel mogelijk met gelijke kansen aan een schoolcarrière kan beginnen. Bij voorkeur worden peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en basisonderwijs aangeboden in een Integraal Kind Centrum (IKC, ook wel bekend als ‘de brede school’) dat het best ondergebracht wordt in één gebouw.

Het CDA is voor het handhaven van basisscholen in de dorpen. Er zijn goede voorbeelden die aantonen dat de locaties behouden kunnen worden en onderwijskwaliteit verbetert (basisschool in Est). Voor Buurmalsen en Tricht is het CDA voorstander van een goede, nieuwe school waar alle lokalen gevuld zijn boven het renoveren van twee oude gebouwen die geen onderwijs van deze tijd meer kunnen aanbieden en die leegstand kennen.

Goed onderwijs vraagt om een goed schoolgebouw. Een gebouw dat up-to-date is, dat ‘fris’ is qua binnenklimaat, dat voorzien is van moderne lesmiddelen en -methoden en dat ruimte biedt om waar mogelijk te excelleren. Belangrijk is ook dat het vervoer naar en van school voor diverse doelgroepen gegarandeerd is.

Voor wat betreft het voortgezet onderwijs willen we dat er een groter aanbod komt voor HAVO- en VWO-bovenbouw. Nu zien we dat veel leerlingen relatief grote afstanden moeten fietsen om buiten onze gemeentegrenzen een volledige HAVO of VWO te volgen. Op de lange termijn wil het CDA meedenken aan een HBO-opleiding in de regio.

Waar de opleiding toch te kort geschoten is en de mensen de nadelen van laaggeletterdheid ervaren wil het CDA alle middelen inzetten om dit te bestrijden. Via de bibliotheek, het onderwijs en projecten die het lezen bevorderen willen we komen tot een talige samenleving.

In Lingewaal zijn er goede ervaringen met subsidies voor het basisonderwijs gericht op cultuureducatie, schoolbegeleiding en nieuwkomers. Het CDA vind dat een goede zaak en wil deze subsidie graag uitbreiden over de gehele gemeente.

Kort en goed willen we gaan voor:

  • Uitbreiding van geïntegreerde peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en basisonderwijs
  • Handhaven bestaande basisscholen
  • Goede en moderne schoolgebouwen
  • Een ruim(er) aanbod van een volledige HAVO en VWO binnen de gemeentegrenzen
  • Voldoende aanbod leerlingenvervoer
  • Aanpak van laaggeletterdheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.