Een sterk landschap- en milieubeleid

We wonen in een prachtig gebied; bij ons kun je wandelen over de klompenpaden, struinen langs de Waal en verdwaald raken in de weidevogelgebieden. Zorg voor de omgeving, het landschap, de openbare ruimte, de natuur en de ecosystemen zijn geborgd in de kernwaarden van het CDA. Een grote en belangrijke rol hierin wordt vervuld door onze agrariërs, zij zorgen voor een leefbaar buitengebied. Met hun streven wij naar een goede balans tussen landbouw, natuur, recreatie en overige bedrijvigheid. Wij zijn met z’n allen de rentmeesters van de toekomst.

Meer dan ooit hebben we een grote uitdaging om aan die rol van rentmeester vorm en inhoud te geven.

In de laatste 400 jaar hebben we een hoeveelheid fossiele brandstoffen verstookt, waar de natuur 400 miljoen jaar mee bezig is geweest om aan te maken. We hebben een samenleving gebouwd op een overvloed aan energie uit fossiele brandstoffen. De nadelen stapelen zich op, denk aan de aardbevingen in Groningen maar ook aan de hoeveelheid co-2 in de lucht. Er zijn dringende redenen om naar een energiesysteem toe te werken dat is gebaseerd op hernieuwbare bronnen zoals windenergie, waterkracht, zonne-energie, aardwarmte, restwarmte en biomassa.

Daar waar vroeger energieopwekking altijd en overal zichtbaar was in het landschap (Nederland had ooit 10.000 windmolens en ontgon duizenden hectares aan turf) is deze dankzij de fossiele brandstoffen teruggebracht tot een rookpluim aan de horizon en wat hoogspanningsmasten. Deze tijd is voorbij. De transitie van fossiele naar hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs en ons eigen Energieakkoord, zal grote ruimtelijke consequenties hebben. Energie zal straks weer overal in het landschap zichtbaar zijn, ook in West Betuwe.

Het goede nieuws is dat er meer dan genoeg energie (zon, wind, maar ook warmte van industrie) aanwezig is om in de behoefte te voorzien. Deze kan met behulp van technologie omgevormd worden naar energie en warmte voor huishoudens. Deze technologie dient voor een deel nog ontwikkeld te worden.

Het CDA wil bij ruimtelijke veranderingen gebruik maken van de kracht van het gebied. Voor een groot deel wordt deze gevormd door de rivieren (‘kissing rivers’). In plaats van verrommeling van het landschap wil het CDA beleid dat rekening houdt met historische en ecologische lijnen.

Als we de natuur goed oppakken geven we ook de (toekomstige) economie een belangrijke impuls. De aantrekkingskracht van de natuur is een aanjager voor een gastvrijheidseconomie. Een economie van kleinschaligheid i.p.v. grote blokkendozen waarin nauwelijks mensen werken. Veel klein is ook groot. We halen toeristen naar ons toe, niet met Airbnb, maar met beleving en activiteiten die voortkomen uit ons gebied. Dit is ook goed voor de economie, de werkgelegenheid, de horeca en de gemeenschap profiteert er van mee.

Wij willen dat mensen meedoen bij de inrichting van hun eigen leefomgeving. Dat vraagt om een andere rol van de overheid. Kom niet bij voorbaat met oplossingen van bovenaf, maar zoek samen met de lokale gemeenschap naar antwoorden. Formuleer ambities en laat mensen zelf aan het roer staan van oplossingen die zij bedenken voor hun eigen leefomgeving.

Helaas vinden er regelmatig afvaldumpingen plaats in het buitengebied. Aangezien gedumpt afval zeer snel ander afval aantrekt, blijft het nodig hier direct op te reageren.

Kort en goed willen we gaan voor de volgende punten:

  • Gratis zonnepanelen voor alle buurt-/dorps-/clubhuizen
  • Geen ‘groene dictatuur’, maar positief en samen met burgers vormgeven aan het landschap
  • Langs meer wegen bloemenranden biodiversiteit (bloemen en vlinders)
  • Het landschap is leidend in de keuzes voor economie
  • Gebieden, rivieren, kastelen en klompenpaden verbinden door fietsroutes en wandelpaden
  • Doorzetten van gescheiden afval
  • Klimaat neutrale bouw vanaf 2030

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.