22 februari 2023

Bijdrage Gebiedsplan Transitie Landelijk Gebied Groningen

Provinciale Staten 22 februari 2023

Voorzitter,
Ik heb mij de laatste jaren verbaasd en verwonderd over het ontstaan en de aanpak van de stikstofcrisis, maar mij ook gerealiseerd dat je alleen daarmee het probleem niet oplost en geen perspectief biedt aan hen die in onzekerheid zitten. Dat doe je alleen door constructief mee te denken om het beleid zo te sturen dat het dichter bij de werkelijkheid komt. Door niet te blijven hangen in de technocratische politiek van modellen, maar te werken aan een dienstbare overheid die naast de mensen gaat staan en die ruimte biedt voor maatwerk waar dat nodig is.  

Dit hebben wij de afgelopen jaren gedaan op dit dossier en daarbij als uitgangspunt genomen dat we zorg moeten dragen voor de natuur, perspectief moeten bieden aan de landbouw en in moeten zetten op een sociaal-economisch vitaal platteland. Vanuit die uitgangspunten hebben wij onze inbreng gedaan en daar zien wij veel van terug  in deze startnotitie.

In de eerste plaats wordt er gekozen voor een aanpak van onderop, waarbij met alle belanghebbenden aan een realistisch gebiedsplan wordt gewerkt dat uitvoerbaar en betaalbaar is. Dat is nodig, want als we bijvoorbeeld kijken naar de doelen voor water moeten wij ons ook bewust zijn van het feit dat de waterkwaliteit niet overal in onze provincie slecht is. Maatwerk is ook hier het toverwoord.

Daarnaast zit in de verschillende gebieden veel kennis van het gebied. Laten we die kennis gebruiken en er ruimte geven aan vakmanschap. De Provincie kan dit doen door mogelijke oplossingsrichtingen aan te reiken om aan de slag te gaan met de doelen op gebied van water, stikstof en klimaat. Dit kan door bijvoorbeeld te extensiveren of door te innoveren. Het college heeft een goede start gemaakt door te komen met een regeling voor veehouders om te innoveren. Hier hebben wij het de laatste jaren vaak over gehad en het college heeft dit concreet uitgewerkt in een ‘laaghangend fruit’ regeling, een subsidieregeling waarmee melkveehouders laagdrempelige effectieve maatregelen kunnen nemen om de stikstofuitstoot te reduceren.

Voorzitter,
De uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied heeft niet alleen gevolgen voor de landbouw, maar voor het platteland in zijn geheel. De provincie moet daarom bij de uitwerking van de plannen rekening houden met de leefbaarheid op het platteland en de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied. Het is daarom goed dat de uiteindelijk gekozen maatregelen worden beoordeelt op de bedrijfseconomische gevolgen en de waarden die bijdragen aan onze brede welvaart, zodat bijgestuurd kan worden als dat nodig is.

Wij zouden deze punten als CDA kunnen opeisen als onze successen, maar meer dan ooit hebben wij ons gerealiseerd dat je het niet alleen kan doen. Je hebt elkaar nodig. Politiek, het college, de ambtenaren, maatschappelijke organisaties en de samenleving als geheel.

Echter hebben wij nog een partij nodig. Het Rijk. Zij moeten eindelijk eens gaan leveren. Ze moeten de boeren perspectief bieden voor de toekomst en onze provincie ondersteunen met de benodigde financiën. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvol gebiedsproces.

Voorzitter,
Hoe de Provinciale Staten er na 15 maart uitzien en wie er dan in de coalitie komt weten we niet, maar laten we vooral met dit document in de hand met elkaar en voor elkaar aan de slag gaan voor Groningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.