De Provinciale Staten

De Provinciale Saten staan aan het hoofd van de provincie. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de provincie Groningen (18 jaar en ouder) de leden van Provinciale Staten. De Provincie Groningen heeft 43 Statenleden. Dit aantal verschilt per provincie en is afhankelijk van het aantal inwoners dat een provincie heeft.

Provinciale Staten bepalen het beleid (op hoofdlijnen) en nemen de belangrijkste beslissingen. Provinciale Staten stellen de politieke kaders voor het provinciaal beleid en controleren de uitvoering van dit beleid door Gedeputeerde Staten. 

Statencommissies

De leden van Provinciale Staten hebben zitting in Statencommissies. Dit zijn commissies die de besluitvorming door de Staten voorbereiden en kunnen overleg hebben met Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning. Statencommissies worden door Provinciale Staten ingesteld. Niet-Statenleden kunnen plaatsvervangend lid zijn van een Statencommissie. De commissieleden kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De commissievergaderingen zijn openbaar. In bijzondere gevallen kan 'in beslotenheid' worden vergaderd.

Hieronder staan de commissies van de provincie Groningen. Daarnaast kunnen er ook tijdelijke commissies zijn.

  • Commissie Bestuur, Financiën en Veiligheid  
  • Commissie Mobiliteit, Economie en Energie
  • Commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid

De vergaderdata van de commissies staan in de agenda op website van de provincie Groningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.