Vanuit het CDA is stevig ingezet op veilig wonen in onze provincie, waar je ook woont. We zijn daarbij afhankelijk van anderen partijen, maar blijven hier onverminderd aandacht voor vragen. Dit doen we in samenhang met andere maatschappelijke uitdagingen die er zijn, zoals de urbanisatie en het in stand houden van voorzieningen in de Ommelanden. Denk daarbij aan kwalitatief goede zorg, mobiliteit, (digitale) bereikbaarheid, ruimtelijke ordening en natuur, onderwijs en winkels bijvoorbeeld. Vanuit leefbaarheid heeft de provincie de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in projecten van onderop, vanuit de samenleving zelf. Mensen maken hun leefomgeving prettig, de provincie helpt en ondersteunt daarbij. 

Gaswinning

 • De jarenlange ellende door de gaswinning waar onze Groningers mee geconfronteerd worden, raakt ons diep als CDA. Het CDA maakt zich op lokaal, regionaal en nationaal niveau sterk voor een provincie waar inwoners veilig kunnen wonen. Voor het CDA is het volstrekt helder dat Groningen recht heeft op dezelfde veiligheid als in de rest van Nederland.
 • Als gevolg van de gaswinning zijn huizen, gebouwen en cultureel erfgoed beschadigd. Alle schade moet onmiddellijk en volledig hersteld of gecompenseerd worden. In het gasbeleid moet veiligheid voorop staan. Vanuit onze verantwoordelijkheid zullen wij controleren of de afspraken worden nagekomen. Indien nodig zullen wij het Rijk aanspreken op de afgesproken maatregelen om de veiligheid te garanderen.
 • Afbouwen van de gaswinning naar nul heeft op termijn positieve gevolgen voor de leefbaarheid in het gebied en het gevoel van veiligheid. Maar tegelijkertijd stelt de schadeafwikkeling- en versterkingsoperatie ons versneld voor sociale uitdagingen op het gebied van woningbouw, voorzieningen en economie. Niet in de laatste plaats omdat in Noord-Nederland in de gas-, olie- en zoutwinning – en de daarop gebaseerde chemische industrie – heel veel mensen werkzaam zijn.
 • Veel woningen en bedrijfsgebouwen in het winningsgebied zijn onverkoopbaar geworden. Voor dit deel van de woningvoorraad moet een (opkoop)regeling worden bepleit bij het Rijk. Dit is één van de instrumenten voor de herstructurering van de woningvoorraad en voor het behoud van het gespaarde vermogen van de Groningers in dit gebied. Mensen met mijnbouwschade die uit het gebied weg willen, moeten ook gebruik kunnen maken van de compensatieregeling.
 • Er moet meer aandacht komen voor de consequenties van de schade- en hersteloperatie van ons cultureel erfgoed. Het CDA maakt zich hier sterk voor en blijft dit doen.
 • Wij vinden dat er meer aandacht moet zijn voor inwoners die kampen met psychische problemen als gevolg van de gaswinning en pleiten voor een vangnet voor deze groep.
 • Wij staan experimenten met schaliegas niet toe. We vinden tevens dat er geen kernenergie in onze provincie moet worden opgewekt en dat er geen kernafval mag worden opgeslagen. 
Zoutwinning

 • Zout is een belangrijke grondstof in de chemische sector. De winning van zout zorgt voor veel werkgelegenheid en is een belangrijke economische factor in de regio. Wij vinden zoutwinning van meerwaarde, maar alleen als dit veilig kan. En wanneer eventuele schade als gevolg van deze winning adequaat wordt vergoed. De schadeafhandeling moet transparant geregeld zijn, zonder bureaucratische obstakels. 
Water

 • Groningen heeft te maken met een stijging van de zeespiegel. Wij vinden dat in het waterbeleid de focus op veiligheid moet liggen. Er moet meer ruimte komen voor innovatieve initiatieven voor waterveiligheid, economie, energie en leefbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van dubbele dijken en het meervoudig gebruik van grond voor landbouw, natuur en water.
 • Het CDA vindt dat het Rijk moet betalen voor de kosten die gemoeid zijn met de zeewering.
 • Wij willen de samenwerking in de waterketen, die tussen gemeenten, waterschappen en waterbedrijven, bevorderen. We stellen de positie van de Waterschappen hierbij niet ter discussie.
 • Er liggen grote uitdagingen voor het waterbeheer. De belangrijkste zijn de aanpak van de effecten van klimaatverandering en de verbetering van de waterkwaliteit. Wij zijn voorstander van experimenten zoals met de grondwaterstand, zoet-zoutwaterovergangen en waterbeheersgebieden.
 • Wij beseffen dat waterbeheer ook van belang is voor een belangrijke economische sector: de landbouw. Deze belangen dienen dan ook goed te worden afgewogen bij projecten en experimenten op het gebied van waterbeheer. 
Bouwen en wonen

 • De provincie moet ook in de toekomst actief deelnemen in de samenwerking met de gemeenten en de woningbouwcorporaties bij de ontwikkeling van het volkshuisvestings- en woningbouwbeleid. Hierbij vinden wij bouwen naar behoefte essentieel.
 • De provincie Groningen moet voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid en omarmt de afspraken gemaakt in het klimaatakkoord en de ‘klimaattafel bebouwde omgeving’. De provincie maakt zich sterk voor pilots in onze provincie, zoals de bouw van aardgasvrije wijken. Betaalbaarheid en draagvlak onder inwoners vinden wij hierbij heel belangrijk.
 • Wij zijn voorstander van de flexibilisering van de woningmarkt, waarbij regionale verscheidenheid kan optreden. Wij vinden dat er goed gekeken moet worden hoe we de bestaande woningvoorraad beter en anders kunnen benutten, verbeteren en vernieuwen. Met name in krimpregio’s. Van meer naar beter en wij zijn tegen het bouwen voor leegstand. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van het landschap wordt gewaarborgd.
 • Binnen het stedelijk samenwerkingsverband Groningen-Assen vragen wij nadrukkelijk aandacht voor het gebrek aan goede studentenhuisvesting en uitbating door huisjesmelkers.
 • Tussen Haren en Groningen ligt een waardevol groengebied, ook wel bekend als de Groene Long. Het respecteren van deze groene verbinding vinden wij van groot belang: het versterkt de verbinding tussen natuur en bebouwde omgeving, zoals daar ook vele andere voorbeelden in onze provincie van zijn.
 • Wij willen niet bouwen voor leegstand. Dat geldt ook voor bedrijventerreinen. Het herstructureren van bedrijventerreinen krijgt voorrang op de aanleg van nieuwe terreinen. Zo voorkomen we dat er kantoren worden gebouwd die snel leeg komen te staan.
 • We willen de Blauwe Stad duurzaam en kwalitatief verantwoord door-ontwikkelen. De benodigde investeringen moeten geleidelijk afgebouwd worden.
 • De invoering van de Omgevingswet betekent deregulering voor vergunningen naar de gemeenten. De provincie faciliteert de gemeenten met kennis en ervaring, zodat deze de Omgevingswet op een goede manier kunnen invoeren. 
Krimp

 • De provincie moet samen met de regio krimp serieus aanpakken en de krimpregio’s ondersteunen met woon- en leefbaarheidsplannen.
 • Wij pleiten ervoor dat de provincie samen met andere overheden een regeling opzet voor particuliere woningverbetering met name in de krimpgebieden.
 • In leegstaande bedrijvenpanden in het buitengebied moet kleinschalige bedrijfsactiviteit gestimuleerd worden. De provincie moet in de provinciale omgevingsvisie ruimte scheppen om bestemmingsplannen voor buitengebieden bedrijfsvriendelijker in te richten.
 • Wij moedigen het aan wanneer inwoners zich vrijwillig inzetten om voorzieningen in stand te houden en we vinden dat de provincie hierin moet faciliteren waar nodig.
 • Wij maken ons sterk voor het behoud én de uitbreiding van het LEADER-subsidieprogramma voor de provincie Groningen, omdat dit een bewezen positief effect heeft op de ontwikkeling in de regio op het gebied van economie, toerisme, leefbaarheid en duurzaamheid. 
Leefbaarheid

 • Wij maken ons sterk voor een levendig buitengebied. Dit betekent dat er voldoende voorzieningen en ontmoetingsplekken moeten zijn in de dorpen en kernen in onze provincie.
 • Wij vinden het belangrijk om jongeren te binden aan hun stad, dorp, buurt of straat. Het verenigingsleven speelt hierbij een belangrijke rol. Wij stimuleren – en werken mee aan – het bestaan hiervan.
 • Wij vinden een goede digitale infrastructuur belangrijk om toepassingen zoals domotica, gps-landbouw (precisielandbouw) te faciliteren. Een dergelijke up-to-date infrastructuur stimuleert ondernemerschap en particulier initiatief. De aanleg van snel internet is daarin een belangrijke stap. Wij zullen het huidige provinciale beleid hierin blijven steunen.
 • Wij zijn voorstander van het verder uitbreiden van de 5G-proeftuin van 5Groningen. Dit wel met het oog op het ontwikkelen van economische activiteiten en het vergroten van de leefbaarheid.
 • Leegstand van woningen en winkelpanden zorgt voor verloedering. Wij willen dat de provincie leegstand als een kans ziet en ruimte schept in regelgeving. En dat ze nieuwe plannen voor leegstaande panden stimuleert en faciliteert. Digitalisering biedt hier enorme kansen.
 • Het CDA vindt dat de provinciale overheid een bijdrage moet leveren aan maatschappelijke initiatieven op het gebied van armoedebestrijding en het voorkomen van armoede. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.