Het CDA zet zich in voor een degelijk financieel beleid. Wij geven geen geld uit dat we niet hebben en willen sparen voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook willen wij op onverwachte omstandigheden en ontwikkelingen kunnen reageren, zonder in de financiële problemen te komen. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat welvaart niet vanzelfsprekend is. Wij willen dat de lasten van burgers niet verder verzwaren. Als er een noodzaak is om belastingen (buiten indexering) te verhogen, dan moet er volgens ons een directe relatie bestaan tussen de eventuele verhoging en de specifieke uitgaven van de provincie. Inwoners moeten weten waaraan de provincie hun belastinggeld besteedt. 

Onze uitgangspunten

 • Het CDA wil een structureel sluitende meerjarenbegroting.
 • Wij zijn voor voldoende ruimte in de begrotingen om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
 • Wij willen het stamkapitaal (afkomstig uit de verkoop van de aandelen Essent) aanvullen als spaargeld voor onze jeugd.
 • Het is volgens ons belangrijk om voldoende reservepositie op te bouwen om eventuele risico’s en tegenvallers op te vangen.
 • Wij streven naar een structureel flexibel budget van 2 miljoen euro per jaar om initiatieven vanuit de samenleving te kunnen faciliteren. 

Degelijke financiën

 • Wij staan voor een open huishouding van de provincie. Dit betekent dat de provincie zelf bepaalt op welke terreinen het activiteiten ontplooit. Uitgangspunt daarbij is dat we openstaan voor initiatieven vanuit de samenleving en hier een faciliterende rol in spelen.
 • De provincie is voor het merendeel afhankelijk van bijdragen van het Rijk. Voor een klein deel heeft zij zelfstandige inkomsten, zoals heffingen voor verleende diensten en de inkomsten uit de motorrijtuigbelasting (opcenten). De opbrengst van deze belastingen mag volgens het CDA alleen worden verhoogd met het percentage waarmee de kosten van levensonderhoud stijgen.
 • Ons standpunt: als er een noodzaak is om provinciale belastingen te verhogen, dan moet er een directe relatie bestaan tussen de verhoging van de provinciale belastingen en de verhoging van specifieke uitgaven van de provincie.
 • Indien de motorrijtuigbelasting verdwijnt, dient er volgens ons een andere belastingregel te komen die recht doet aan de open huishouding van de provincie en minimaal een vergelijkbare opbrengst kent.
 • Wij vinden dat inkomsten uit leges en heffingen gelijk dienen te zijn aan de kosten van de verleende dienstverlening.
 • Er moet duidelijk gecommuniceerd worden over subsidiemogelijkheden bij de provincie. Het aanvragen van subsidies moet zo makkelijk mogelijk worden gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.