04 december 2019

Een pleidooi voor verkeersveiligheid

Op 4 december 2019 behandelden de Provinciale Staten van Groningen de reconstructie van de N995 Bedum-Onderdendam en van de N982 Ronde Zwijnshok-Oldehove. Hieronder de bijdrage van Statenlid Ria Horenga.

Voorzitter,

Het betreft hier een wegbouwkundig knelpunt, alhoewel de nut en noodzaak wat ons betreft niet ter discussie staan, hebben wij nog wel een paar vragen.

Eerder hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid van onze provinciale wegen. Aangezien ruim een derde deel van alle verkeersslachtoffers vallen op provinciale wegen is het CDA van mening dat we hier scherp op moeten zijn.

Als we naar deze wegen kijken dan valt op dat de N995 gelegen is naast het Boterdiep. De smalle berm brengt met zich mee dat auto’s daar gemakkelijk te water kunnen raken, met niet te overziene consequenties. Geleiderails zijn daar beperkt geplaatst, voor ons toch een punt van zorg. Hieromtrent hebben wij bij Praten met de Staten gevraagd of hier extra aandacht voor kan komen. Inmiddels heb ik als antwoord ontvangen dat ervoor gekozen is om een ribbelstrook in het wegdek aan te brengen ter attendering. Vraag aan de gedeputeerde; is hier afstemming over met betrokkenen weggebruikers en is dit naar uw oordeel afdoende?

Groningers gaan steeds meer op de fiets, dat is mooi maar ook hier staat de verkeersveiligheid onder druk. Gelukkig voert de provincie hier actief beleid op door extra aandacht te schenken aan fietsoversteekplaatsen.

De N982 Ronde Zwijnshok-Oldehove heeft zo’n oversteekplaats. In het verleden is er door de manier van aanbesteden op innovatieve wijze invulling gegeven aan dergelijke knelpunten. Vraag aan de gedeputeerde: krijgt deze oversteek van en naar Saaksum en Schouwerzijl op eenzelfde wijze ook extra aandacht?

Het huidige Beleidsplan Verkeersveiligheid dateert uit 2012 en loopt af in 2020, een herijking is reeds in de maak. Wanneer kunnen wij deze verwachten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.