07 maart 2023

Kieskompas Agrio

Kieskompas Agrio

 1. De uitbreiding van de Eemshaven mag niet ten koste gaan van vruchtbare goede landbouwgrond.

Eens/oneens

Toelichting:

Hoewel het CDA vruchtbare grond wil beschermen, ziet het CDA veel mogelijkheden voor de regionale economie bij de uitbreiding van de Eemshaven.

2. Groningen moet boeren die willen overstappen op circulaire teelten (vlas, hennep en lisdodde ) voor bouwmaterialen de eerste jaren financieel compenseren, een overstapsubsidie.

Eens/oneens
Toelichting:

De boer hoeft niet te investeren om over te stappen op deze circulaire teelten. Als de vraag naar deze producten stijgt, zullen boeren vanzelf overstappen op deze teelten.

3. Energieopwekking voor zon of wind moet in Groningen niet alleen op landbouwgrond mogelijk zijn, maar ook op natuurgrond.

Eens/oneens

Toelichting:

Het CDA wil geen ruimte bieden aan zonnepanelen op vruchtbare  landbouwgronden en/of op natuurgebieden. Windturbines kunnen geplaatst  worden in de daarvoor reeds aangewezen gebieden.

4. De provincie moet geen wettelijk voorkeursrecht op landbouwgrond toepassen.

Eens/oneens

Toelichting:

Het CDA maakt liever geen gebruik van het wettelijk voorkeursrecht op landbouwgrond. In uitzonderlijke gevallen met een goede argumentatie, zoals bij de ontwikkelingen in de Oostpolder, kan daarmee wel akkoord worden gegaan.

5. Ook boeren moeten natuurgrond kunnen beheren. Dit moet niet alleen aan terreinbeherende organisaties uitbesteed worden.

Eens/oneens
Toelichting:

Het CDA ziet boeren als hoeders van het landschap en moeten daarom in staat gesteld worden om hier invulling aan te geven. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door voor landschapsgrond te kiezen, een tussenvorm van landbouwgrond en natuurgronden

6. Jonge boeren moeten voorrang krijgen bij het verwerven van grond via een grondbank.
Eens/oneens
Toelichting:

Het CDA doet niet aan leeftijdsdiscriminatie.

7. Het structureel verhogen van het grondwaterpeil is een goede manier om water vast te houden voor droge periodes.
Eens/oneens
Toelichting:

Het CDA vindt dat je per gebied moet bekijken wat je het beste kan doen. Het waterpeil verhogen als algemene maatregel is veel te kort door de bocht.

8. We moeten er als provincie alles aan doen om de stikstofnormen van het Rijk te halen.

Eens/oneens

Toelichting:

Het CDA is van mening dat de provincie er alles aan moet doen dat kan  worden aangetoond dat de natuur in Natura 2000 gebieden niet verder       verslechterd en aan de habitatrichtlijn voldoet.

9. Bij de stikstofaanpak moet de legalisatie van PAS-melders absoluut voorrang krijgen

Eens/oneens

Toelichting:

Het legaliseren van PAS-melders is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de stikstofaanpak. Daarom moet de legalisatie van PAS-melders prioriteit hebben.

10. Groningen moet haar natuurbeleid aanpassen om zo schade door ganzen en andere wilde dieren te voorkomen.
Eens/oneens
Toelichting:

Onlangs is een nieuw ganzenakkoord gesloten door het maatschappelijk middenveld, waarin zowel landbouw- als natuurorganisaties waren vertegenwoordigd. Het CDA hecht er waarde aan om dergelijke akkoorden aan de samenleving over te laten.

11. Groningen moet predatie-luwe gebieden instellen voor weidevogels en daar actief beheren.

Eens/oneens
Toelichting:

Het CDA zet zich in voor het behoud van akker- en weidevogels in ons landschap. Dit is alleen mogelijk als alle gebiedspartijen meedoen, er voldoende geld is voor gebiedsinrichting en jagers over effectieve middelen kunnen beschikken om de predatiedruk op weidevogels te beperken.

12. De provincie moet zich minder focussen op biologische landbouw

Eens/oneens
Toelichting:

Als de vraag stijgt naar biologische producten, zullen vanzelf meer boeren overstappen op deze vorm van landbouw. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs door de provincie te worden gestimuleerd.

13. De belangrijkste taak van de waterschappen is het vasthouden van zoet water voor de landbouw

Eens/oneens
Toelichting:

De waterschappen hebben meerdere belangrijke taken die met elkaar samenhangen en daarbinnen kan niet één als belangrijkste worden aangewezen. Juist landbouw heeft belang bij een goede evenwichtige afweging als het gaat om waterbeheer.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.