13 november 2019

Samen aan de slag. Voor Groningen. Provinciale Begroting 2020.

Tijdens de behandeling van de provinciale begroting in de Provinciale Staten op 13 november sprak onze fractievoorzitter Robert de Wit over de Groninger uitdagingen van de toekomst.

Voorzitter,

Vandaag bespreken wij de begroting van 2020. Achter de schermen is door de ambtelijke organisatie hard gewerkt om een goed leesbaar stuk aan te leveren. Dank daarvoor.

Gelukkig gaat de begroting niet alleen over cijfers. Hij gaat over de toekomst van onze 584.094 inwoners en over hoe wij de belangen van deze inwoners zo goed mogelijk dienen, zelfs als deze belangen met elkaar botsen. Als CDA Statenfractie kijken we kritisch en constructief naar waar wij op de lange termijn naartoe willen met Groningen en welke fundamentele keuzes daarvoor vanuit christendemocratisch perspectief nodig zijn. Daarbij kijken we door programmalijnen heen en proberen we thema’s waar mogelijk aan elkaar te verbinden.

Als fractie hebben wij het gevoel dat we op een belangrijk punt zijn beland in de Groninger geschiedenis. Veel zaken die heel lang vanzelfsprekend waren staan ter discussie; denk aan de manier waarop we onze energie opwekken, technologische ontwikkelingen die zorgen voor een veranderende arbeidsmarkt, veilige en passende woonruimte, voorzieningen in de buurt en onze voedselvoorziening. De oplossingen van gisteren zijn niet de antwoorden voor morgen. In tijden van verandering ontstaat het gevaar dat mensen tegenover elkaar komen te staan. En dat terwijl we iedereen nodig hebben om te werken aan ons gemeenschappelijke huis: “Groningen’’.

Leefbaarheid

De aanhoudende krimp, armoede en de nieuwe gemeentelijke bezuinigingsronden zorgen ervoor dat het onderwerp leefbaarheid onverminderde aandacht verdient. Als snijden in voorzieningen verdere krimp in de hand werkt, moeten we durven te kijken naar andere keuzes. De CDA-fractie is dan ook benieuwd naar de invulling van het nieuwe leefbaarheidsprogramma. Wij zijn overigens blij dat de provincie in deze begroting inzet op een betere bereikbaarheid van kernen en mensen grip geeft op de leefbaarheid van hun directe omgeving. Dat brengt mij bij veilig wonen.

Gaswinning

Ik zal mijn inbrengen uit de debatten rondom de gaswinning niet herhalen, maar mij beperken tot de kern. Ja, het nieuwe gasbesluit is veelbelovend. Nee, we zijn er nog niet. De schadeafhandeling en versterking gaat nog te langzaam en het aantal onveilige huizen is veel te groot. Groningers hebben geen behoefte aan medelijden of troostende woorden vanuit Den Haag, maar aan rechtvaardigheid, veiligheid, herstel en versterking.

Duurzame energie

De stopzetting van de gaswinning dwingt ons tot een andere energievoorziening op de lange termijn en oog voor de banen die verdwijnen in de nabije toekomt. De energietransitie kan op beide vraagstukken een bijdrage leveren. De inzet op een zorgvuldige energietransitie in deze begroting is dan ook van groot belang. Twee vragen aan het college; hoe zorgen we ervoor dat mensen met een smalle beurs mee kunnen doen? Welke rol kan de provincie hierin spelen?

Werkgelegenheid

Ondanks de stijging van de werkgelegenheid staan te veel Groningers nog langs de zijlijn. Wij kijken uit naar het nieuwe programma Arbeidsmarkt & Economie en benadrukken opnieuw het belang van bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, de kansrijke leerweg en uitvoering van de statenbreed gesteunde motie ‘Boor Europees geld aan’.

Landbouw

De stikstofdiscussie houdt ook onze provincie stevig in zijn greep. Als CDA-fractie spreken wij dagelijks met agrariërs die zich zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf en daarmee de toekomst van hun gezin. Er is nog veel onduidelijkheid op dit dossier. Een ding staat voor ons vast: agrariërs waren, zijn en blijven van grote waarde voor Groningen. Wij staan achter onze boeren en blijven ons voor en achter de schermen inzetten voor een toekomstbestendig landbouwbeleid.

Voorzitter, ik zei het al. Dit is mijn provincie, en niet alleen van mij, maar van u allemaal, en niet alleen van ons, maar van 584.094 mensen in Stad en Ommeland. Dit is ons gemeenschappelijke huis: “Groningen”. De uitdagingen zijn groot, maar de oplossingen zijn te vinden, als we zij aan zij staan, als de deuren wijd openstaan, als we samen aan de slag gaan. Voor Groningen.

Dank u wel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.