• Wij zetten ons de komende jaren in voor het tot stand brengen van een duurzame industrie, met als basis duurzame energie en biomassa (suikers, zetmeel en eiwitten) als grondstof voor een groene chemie.
  • Wij zien grote kansen voor waterstof bij de overgang naar een duurzame economie en willen dat de provincie voorop loopt bij de invoering van het gebruik van waterstof in de economie.
  • Wij willen de uitstoot van broeikasgassen tegengaan maar verliezen daarbij de menselijke maat niet uit het oog.
  • De chemische industrie is een belangrijke schakel in de verduurzaming van onze samenleving. Wij vinden dat de provincie zich hier hard voor moet maken.
  • Windenergie op zee speelt een steeds grotere rol in de energievoorziening. Wij zijn voorstander van windenergie op de Noordzee. Wij pleiten ervoor dat het Rijk bij de aanbesteding van windparken voorwaarden stelt rond milieubescherming, mensenrechten en het verbod op kinderarbeid.
  • Wij zijn voor kleinschalige windenergie rond boerderijen.
  • Asbest in en op daken wordt vanaf 2024 verboden. Wij maken ons sterk voor duurzame vervanging van asbestdaken en vinden dat de provincie, (boeren)bedrijven, woningbouwcorporaties en andere organisaties moeten investeren om de daken te vervangen. Ook inwoners moeten we hierbij helpen. Wij pleiten bij het Rijk voor een subsidieregeling voor het verwijderen van asbest in combinatie met het aanleggen van zonnepanelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.