• Onze economie draait om mensen, die allen bijdragen naar hun talenten en mogelijkheden. Dat zijn bijvoorbeeld vakmensen die praktisch zijn opgeleid. Wij willen dat zij in hun dagelijks leven geen last hebben van regels die hen het werk onnodig lastig maken. En vakmensen in spe krijgen hier de beste opleidingskansen binnen de kansrijke leerweg.
  • Laat onderwijs en werk beter op elkaar aansluiten. Het is belangrijk om opleidingen te stimuleren die jongeren goed voorbereiden op de beroepspraktijk, met extra aandacht voor eigen ondernemerschap. Het project ‘De kansrijke leerweg’ maakt dit al mogelijk in de technische sector. Het CDA wil graag dat dit succesvolle project ook wordt toegepast in andere sectoren. Ook willen wij vroegtijdige schoolverlaters en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren om hun diploma te halen, bijvoorbeeld met leerwerktrajecten en via de kansrijke leerweg.
  • Versterk de samenwerking tussen kenniscentra, opleidingsinstituten, vakopleidingen, het bedrijfsleven, studenten en starters door onder andere te stimuleren dat het bedrijfsleven een grotere betrokkenheid krijgt bij vakopleidingen. De provincie kan daarin een verbindende rol spelen door leerstoelen, lectoraten en practoraten met elkaar in verbinding te brengen en ondernemers hierbij te betrekken.
  • Wij streven ernaar dat leraren worden geschoold in digitale vaardigheden en dat er vanaf het basisonderwijs in het lesprogramma aandacht is voor digitalisering en cybersafety.
  • Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen willen we dat de provincie werkt aan een verdere uitbouw van de internationale positie van Groningen als kennisregio. We denken onder andere aan het acquireren van kenniscentra, het ontwikkelen van Hubs en het investeren in onderzoeksprogramma's. Grote kansen liggen hier op het gebied van duurzame energie en chemie, digitale economie en Healthy Ageing.
  • Wij hechten waarde aan het in stand houden van onderwijs in de regio door goede spreiding van onderwijsinstellingen door onze provincie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.