05 augustus 2019

CDA Gennep; Extra aandacht voor lopende traject Lob van Gennep

De Lob van Gennep is een gezamenlijk project van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Het gebied is gelegen tussen Plasmolen, Middelaar en kerndelen van Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide die gelegen zijn achter de Niersdijk.

Na de hoge waterstanden in 1993 en 1995 is het gebied door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al aangewezen als toekomstig (tijdelijk) bergingsgebied voor Maaswater. Tot op heden zijn er nog geen concrete inrichtingsmaatregelen genomen om burgers en bedrijven in het gebied ook daadwerkelijk te beschermen en criteria op te stellen wanneer het gebied daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Ondanks dat het gebied jaren geleden al aangemerkt is als overloopgebied hebben ook inwoners in de Lob van Gennep recht op beveiliging tegen hoogwater.

In opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat is in april 2019 daarom een verkenning naar de Lob van Gennep gestart, zoals ook opgenomen in het collegeprogramma. In de verkenning worden de mogelijkheden onderzocht voor een verbetering van de huidige situatie voor de volgende drie doelen:

1. De hoogwaterbescherming van de Lob van Gennep verbeteren door de kans op instroom in het gebied te verkleinen.

2. De waterbergende werking van de Lob van Gennep verbeteren en daarmee stroomafwaarts bij extreme hoogwaters te zorgen voor lagere waterstanden.

3. De bijzondere (ruimtelijke) kwaliteit van het gebied verbeteren. Hierbij gaat het onder meer om de versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten van het gebied.

De afgelopen tijd hebben er in Middelaar, Milsbeek en Ven-Zelderheide goed bezochte Informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Ook CDA leden hebben hieraan deelgenomen. Tevens zijn er inmiddels een aantal publicaties over de verkenning naar de Lob van Gennep geweest in de media, zoals in kranten en op televisie. Wij hebben gemerkt dat met name naar aanleiding daarvan bij mensen in het gebied de nodige vragen zijn gerezen over de inhoud van de plannen en de gevolgen. Gelet op de complexiteit van de hoogwaterveiligheidsmaatregelen en - criteria, veelal ook erg technisch van aard, kunnen wij ons dat ook goed voorstellen. Aangezien de plannen moeten leiden tot een verhoging van het veiligheidsniveau van onze inwoners hebben wij ook het idee dat de berichtgeving in niet alle gevallen juist is overgekomen. Dat betreuren wij als CDA in dit belangrijke traject.

Vandaar dat namens de CDA fractie de raadsleden Jacques van Bergen en Ronnie Rutten in week 32 de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld hebben:

1. Hoe kunnen we de informatieverstrekking over de verkenningsfase van de Lob van Gennep verbeteren en mensen meer en beter betrekken bij dit traject?

2. Op welke wijze zijn/worden de betrokken dorpsraden bij de verkenningsfase betrokken?

3. Heeft de ontwikkeling van de Lob van Gennep gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van burgers en bedrijven in het gebied? Kunnen deze straks bijv. hun woning of bedrijf nog uitbreiden?

4. Mensen verbazen zich over het feit dat er nog geen schaderegeling is? Is er een landelijke regeling voor schadeloosstelling in dergelijke gevallen? Of wordt deze afhankelijk van de wijze van inrichting van het gebied? Wat zijn de consequenties van een dergelijke regeling voor inwoners en bedrijven (ook voor de ontwikkelingsmogelijkheden).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.