Verkiezingsprogramma

In maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Dit programma geeft weer waar het CDA Gennep de komende jaren aan gaat werken. We hebben input voor het programma bij burgers en bedrijven in onze gemeente opgehaald. Circa 50 mensen - van jong tot oud en verspreid over onze 5 kernen - hebben een bijdrage geleverd aan het voorliggende verkiezingsprogramma. En daar draait het juist om, politiek is mensenwerk!
Met de verkiezingen van 4 jaar geleden was woningbouw en leefbaarheid ons speerpunt. Daar hebben wij als CDA ons de afgelopen raadsperiode hard voor ingezet en veel bereikt. De woningbouw is in alle kernen op gang gekomen en daar waar 4 jaar geleden ons nog maar een ruimte van 250 extra woningen door de provincie vergund werd, gaan we nu naar het drievoudige daarvan in realisatie. En dat is te zien, overal draaien bouwkranen. Dit is ook hard nodig, want de vraag overtreft het aanbod. Jongeren willen hier graag blijven wonen maar vinden als starters op de woningmarkt moeilijk een woning of appartement passend bij hun budget. Deze groep willen wij juist binnen onze gemeente houden dus zetten wij ons in voor een actief grondbeleid en sturing op de te realiseren woningen om voor deze groep huizen beschik-baar te krijgen in het koop- en huursegment.
Onlangs kwam de gemeente Gennep uit de Monitor Brede Welvaart van het CBS naar voren als een van de beste woonplekken van Nederland. Hierbij was onderzoek gedaan naar een 40-tal indicatoren gericht op kwaliteit van leven, zoals sociale cohesie, woonomgeving, veiligheid, voorzieningen, werk en financiën en algemene gezondheid. Best iets om trots op te zijn en dat moeten we ook zien en uitdragen. We wonen in een schitterende omgeving tussen Maas en Grens op een drie provinciepunt omgeven door natuur en in een prachtig landschap waar we zuinig op moeten zijn en verder versterken.
Onze sociale omgeving doet het goed, er zijn veel betrokken mensen in wijken en buurten en we hebben een grote diversiteit aan verenigingen. Van jong tot oud kan iedereen wel ergens in meedoen; dat moeten we ondersteunen en faciliteren. Het is de smeerolie van onze samenleving. Dit met aandacht voor het collectief maar ook een vangnet voor iedere burger die het om welke reden dan ook minder goed gaat en in een hulpvraag beland.
We zijn met veel dingen op de goede weg, dat moeten we ook blijven en nog verder aanscherpen.
Er liggen nog uitdagingen voor de komende vier jaar van de nieuwe raadsperiode. De bouw van woningen, realisatie van up-to-date multifunctionele centra in alle kernen en wijken, opknappen van wijken en  versterken van kernwinkelgebied alsook verfraaien van onze omgeving om een aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven.
In het verkiezingsprogramma staat uitgewerkt waar wij als CDA Gennep voor gaan, met mensen die staan voor het lokale; van jong tot oud. Middels een weging van Solidariteit, Rechtvaardigheid, Rentmeesterschap en Vertrouwen.
Wij kunnen dat als CDA Gennep niet alleen, dat doen wij samen met de inwoners van de gemeente Gennep. Door te luisteren wat er leeft onder de mensen kunnen we samen verder bouwen aan een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. Lokaal en vitaal is daarbij ons motto.
Geef ons dat vertrouwen!

Kernwaarden van het CDA

Het CDA Gennep wil samen met u de uitdagingen zoals beschreven in de inleiding aangaan. Wij willen onze gemeente klaarmaken voor de toe-komst zonder dat elke kern haar eigenheid verliest. Het CDA wil die stem zijn van het overgrote deel van de inwoners die op een prettige manier wil leven, die met respect met elkaar wil omgaan, die voor elkaar wil zorgen en die wil genieten van al het moois dat onze gemeente te bieden heeft.
We gaan er alles aan doen om uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Een belofte die wij hier doen met volle overtuiging en respect jegens onze kiezers en alle inwoners die we mogen vertegenwoordigen in het gemeentebestuur.
We worden hierbij steeds gedreven door de volgende vier kernwaarden:
1.    GESPREIDE VERANTWOORDELIJKHEID:
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. Vertrouwen is hetgeen samenwerking verbindt. Dit betekent ook een grote nadruk op de leef-baarheid in de dorpen en wijken. Leefbaarheid ontstaat in een gemeenschap die zich verbonden voelt, maar waar ook ruimte blijft voor een eigen identiteit en eigen tradities.
2.    SOLIDARITEIT:
Solidariteit houdt in dat mensen oog hebben voor elkaar. Het welzijn van de een is gekoppeld aan het welzijn van de ander. Men mag en kan op elkaar leunen, waarbij ieder zijn verantwoordelijk-heid durft te nemen. De overheid hanteert het solidariteitsbeginsel vanuit haar eigen taak:
zij garandeert de sociale zekerheid en doet een appèl op burgers en maatschappelijke organisatiesom te werken aan maatschappelijke ontplooiing met en voor mensen. Ieder mens heeft unieke kwaliteiten en is onderdeel van de gemeenschap. CDA bepleit sociale inclusie. Dit betekent mensen vertrouwen geven om hun plaats in de samenleving vorm te geven.
3. PUBLIEKE GERECHTIGHEID:
Publieke gerechtigheid vraagt om een democra-tische rechtsstaat waarin de overheid zekerheden biedt, grenzen stelt en een bestaansminimum garandeert om daarmee met name de belangen van sociaal en economisch zwakkeren te beschermen. Dit houdt ook in dat de overheid voorspelbaar moet zijn. En nog veel belangrijker, een betrouwbare rol moet vervullen. In een tijd waarin vertrouwen in de politiek tanende is, moeten we alles in het werk stellen dit vertrouwen terug te winnen en te ver-sterken. Dit betekent transparantie over besluit-vorming, een toegankelijke rechtsprocedure voor iedereen, en inspraak en verdere betrokkenheid van inwoners op het beleid.
4. RENTMEESTERSCHAP:
Rentmeesterschap wil zeggen dat de mens zorgvuldig moet omgaan met zijn of haar omgeving. Die omvat naast de natuur en het milieu, ook de omgang met talenten op het gebied van weten-schap, techniek, arbeidsverdeling of cultuurvorming. Rentmeesterschap duidt op verantwoordelijkheid voor het bewaren van onze aarde en al haar bewoners. Wij moeten onze omgeving doorgeven aan onze kinderen, zodat ook zij op dezelfde manier kunnen genieten van deze schitterende gemeente. In dit verband zijn duurzaamheid en klimaatadaptieve maatregelen vereist.

Bouwen/wonen, openbare ruimte en mobiliteit/verkeer

Als gevolg van de voorspelde demografi sche trend, die aangaf dat het inwoneraantal op termijn zou dalen, is de gemeente het afgelopen decennium vrijwel op slot gegaan voor de bouw van nieuwe woningen. Het CDA heeft een dergelijke koers nooit gesteund.
Ondanks dat er de afgelopen jaren weer voldoende woningbouwplannen zijn opgepakt is het gevolg van het toenmalige beleid wel dat er nog altijd een tekort is aan betaalbare koop- en huurwoningen voor mensen met een middeninkomen.
Voor starters is het nu vrijwel onmogelijk geworden om een huis te bemachtigen. Een gemeente die geen of te weinig nieuwe woningen bouwt, ver-oudert en verliest haar aantrekkelijkheid om te wonen. Dat bouwen doen we niet blind, maar het CDA wil doorbouwen naar behoefte in alle kernen. Specifi ek voor starters wordt al het mogelijke gedaan om ook voor hen betaalbare woningen te kunnen kopen. Het CDA zet daarom in op het vinden en beschikbaar stellen van voldoende bouwlocaties voor een goede mix van huur- en koopwoningen. Daarmee hoopt het CDA tevens te bereiken dat het voorzieningenniveau in de kernen op een hoog niveau kan worden gehouden. Ook de mogelijkheid van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): een constructie waarbij inwoners meer mogelijkheden hebben voor de bouw van hun eigen woning (zelfbouw).
Een cruciaal element is de leefbaarheid van onze dorpen en wijken. Daarom gaan we door met het opknappen van oude wijken en buurten. Denk onder meer aan de Emmastraat, Bergstraat en omgeving. Daarbij investeren we in de leefbaar-heid in onze gemeente: veel groen en uiteraard veilig. Ook treff en we maatregelen die benodigd zijn in verband met het veranderende klimaat.
Denk daarbij aan het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van de riolering en het verwijderen van verhard oppervlak.
3.1 WONINGEN
Het CDA bouwt door naar behoefte in alle kernen. De vele woningbouwplannen die er nu liggen brengen we tot uitvoering. Daarmee leveren we een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van onze dorpen en wijken.  
Er zijn op dit moment te weinig woningen voor starters en wie wil verhuizen kan vaak geen geschikte woning vinden. De enige oplossing is het realiseren van nieuwe woningen (in welke woonvorm dan ook) en de huidige woningen toekomstbestendig maken. Wij blijven hier in de komende jaren een grote prioriteit aan toekennen. Zoveel mogelijk wordt bij nieuwbouw voorrang gegeven aan de eigen inwoners.
Om dit mogelijk te maken wil het CDA dat procedures eenvoudiger en sneller doorlopen worden. De bestaande planvoorraad wordt versneld ter hand genomen. Daarvoor wordt indien dit eff ectief is extra geïnvesteerd in per-sonele capaciteit. Wellicht dat het oprichten van een gemeentelijk grondbedrijf kan leiden tot versnelling van bouwprojecten. Hiertoe moet onderzoek plaatsvinden zodat ook de risico’s vooraf helder zijn.
Het CDA steunt het omvormen van bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen. Hiermee geven we de bestaande gebouwen een nieuwe functie en voorkomen verpaupering. Overigens geldt in zijn algemeenheid dat herontwikkeling van ver-pauperde locaties/gebouwen gestimuleerd moet worden.
Daar waar mogelijk worden mantelzorginitiatieven ondersteund.
Het CDA wil fors investeren in de ondersteuning bij verduurzaming van bestaande woningen en wijken. Wij helpen burgers de woning klaar te maken voor de toekomst, zoals de slag naar meer duurzame woningen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad (huur en koop). Voor de wooncoöperaties Destion en Mooiland ligt hier een belangrijke taak.
Het CDA vindt dat de woonlasten voor woningen in principe alleen met de infl atie mogen stijgen. Dit geldt zowel voor kopers als huurders. Derhalve geen OZB-stijging boven het infl atiepercentage.   Wij zien geen plaats voor huisjesmelkers in de gemeente Gennep. Verhuurders moeten hun verantwoordelijkheid pakken om een leefbare situatie te creëren voor huurders. Dit geldt zowel voor de lokale bevolking als voor arbeids-migranten. Ontwikkeling van beleid inzake opkoop-bescherming en zelfbewoningsplicht is gewenst.    (Tijdelijke) woonoplossingen voor arbeids-migranten op basis van de vastgestelde huis-vestingsvisie ter voorkoming van misstanden.   Het CDA wil dat de gemeente bij de uitvoering van het verkrijgen van een sociale huurwoning nadrukkelijk rekening houdt met starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen. Statushouders krijgen niet automatisch voorrang bij een sociale huurwoning.
De beoogde planontwikkeling voor de Genneper-molen kan op steun van het CDA rekenen. Deze plannen moeten voortvarend worden doorgezet. Voor de oude Brandweerkazerne wordt een commerciële invulling gezocht, zodat dit gebouw behouden kan blijven.
Bouwen binnen bestaand bebouwd stedelijk gebied (rode contour) heeft de voorkeur, maar is niet doorslaggevend. In de dorpen moeten er mogelijkheden zijn om ook buiten de rode contour te bouwen wanneer de leefbaarheid in het geding dreigt te komen. De kernen mogen niet op slot komen te zitten.
De pilot voor vrijkomende agrarische bebouwing wordt gecontinueerd.  De mogelijkheden voor het ombouwen van oude stallen en schuren naar woningbouw(hofjes) worden bezien mits deze bijdragen aan de versterking van de omgevingswaarde en het economisch perspectief van het buitengebied.
3.2 OPENBARE RUIMTE
Parkeervoorzieningen voor auto’s in het centrum van Gennep zijn er op dit moment voldoende. Extra aandacht is er voor met name de oude wijken en buurten. Zo nodig worden er extra maatregelen getroffen.
Het CDA kiest ervoor om meer aandacht te besteden aan kwaliteit en uniformiteit van fi ets-paden in onze gemeente. Het fi etspad over de Oordsebrug in Ottersum vraagt vanuit oogpunt van verkeersveiligheid om een adequate oplossing.   Het op aantrekkelijke wijze inrichten van het verkeersluwe gebied van de Zwarteweg in Milsbeek.
Het CDA blijft werk maken van het opknappen van oude wijken, buurten en straten. Zo mogelijk in combinatie met het vervangen van de riolering.
Centrum Gennep verbinden (onder of over de N271) met de Loswal.
Het creëren van een aantrekkelijk uitloopgebied tussen de Mergeldijk en het Kasteel in Heijen en verder richting Stuwweg.
3.3 MOBILITEIT/VERKEER
Het CDA blijft nadenken over de toekomst van mobiliteit in onze gemeente. We ondersteunen het ontwikkelen van een verkeerscirculatieplan. De aan te leggen verbindingsweg zal zorgen voor ontlasting van de vele smalle wegen in het buitengebied van Ottersum en Ven-Zelderheide en maakt de Zwarteweg veiliger.
Er wordt doorgegaan met de inrichting van de erftoegangswegen in het buitengebied als 60 km/h wegen. In overleg met de provincie Limburg wordt bezien of Kleefseweg (buitengebied) in Ven-Zelder-heide en de Nijmeegseweg (buitengebied) om-gevormd kunnen worden tot 60 km/h weg. 
Om er voor te zorgen dat schoolgaande kinderen/jongeren op een veilige wijze naar school kunnen zetten we in op de aanleg van zogenaamde fietsstraten. We kijken daarbij naar het Spoor-wegje. Ook de route naar de Ganapja wordt bezien, evenals de mogelijkheden in de kernen. Vanwege het almaar toenemend aantal elektrische fietsen zijn er oplaadpunten voor elektrische fietsen noodzakelijk.
Om de fiets als aantrekkelijk(er) alternatief te zien voor de auto wordt er werk gemaakt van snelle en brede fietsverbindingen richting het Land van Cuijk (fietsbrug over de Maas) en Nijmegen.

Leefbaarheid, sport en cultuur

Het CDA Gennep gaat uit van de kracht van buurten en wijken. Het prachtige agrarische landschap en de omvangrijke natuurgebieden, de vele (sport)verenigingen en de unieke wijk- en dorpskernen geven de gemeente Gennep haar unieke karakter. De corona crisis heeft een groot effect gehad op alle sportclubs, cultuurverenigingen, hobbyclubs en musea in onze gemeente. Bij vele is de nood hoog omdat activiteiten niet konden doorgaan, leden zijn afgehaakt en een gevoel van onzekerheid over de toekomst is ontstaan.
Het CDA staat pal voor al onze verenigingen. Verenigingen vormen het fundament voor de samenleving. Wij maken ons hard om alle verenigingen voor de toekomst te behouden en waar nodig te versterken. Ook zetten we in op bevor-dering van deelname aan teamsporten.
Voor iedereen die om financiële redenen niet in staat is om deel te nemen aan activiteiten doen we een beroep op het provinciale cultuur- en sportfonds.
Alle dorpen en wijken verdienen afzonderlijk de aandacht. Elk dorp en elke wijk kent zijn eigen kansen en problemen. Oplossingen zijn nooit standaard. De afgelopen jaren is er duidelijk meer aandacht gekomen voor de dorpen en wijken. Wij pleiten ervoor dat er nog meer samenwerking komt tussen de verschillende organisaties die in de dorpen en wijken actief zijn.
4.1 DORPEN- EN WIJKENBELEID
Het CDA wil een dorpen- en wijkenbeleid dat zoveel mogelijk aansluit bij de unieke kenmerken van de specifieke dorpen en wijken. Dorps- en wijkraden alsmede dorpsondersteuners ver vullen hierin samen met de inwoners een belangrijke verbindende rol.
De wens om in Ottersum te komen tot een MFA kan op actieve inzet rekenen bij het CDA. Daarbij wordt aangehaakt op initiatieven die lokaal leven. De aanpak in Ven-Zelderheide is daarbij voor het CDA een succesvol voorbeeld.  
Wij staan voor de verenigingen in goede en slechte tijden. Dit betekent dat we in gesprek blijven met de verenigingen van sport- tot zang- naar buurtvereniging. Wat zijn de uitdagingen die zij hebben en wat kan de gemeente voor hen betekenen? Het CDA is voor het handhaven van de vrijstelling van OZB-belasting voor verenigingen.    Vrijwilligers doen belangrijk werk voor anderen. Waardering maar zeker ook facilitering vanuit de gemeente vinden wij belangrijk als CDA. Er ligt een rol voor de gemeente om samen met verenigingen ervoor te zorgen dat het vrijwilligers-klimaat goed is en waar nodig verbeterd wordt met een waarderingsprijs.
Het CDA is voorstander van het principe ‘Right to Challenge’. Bewoners(organisaties) kunnen zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren, als zij vinden dat het beter kan en anders moet. Het CDA pleit voor ondersteuning van initiatieven die vanuit de samenleving komen.
4.2 SPORT
We realiseren de semi-permanente sporthal en kijken of de beide sporthallen fysiek met elkaar verbonden kunnen worden ter vergroting van de synergie. Daarnaast zorgen we voor een aantrekkelijke ontmoetingsruimte voor de sporters in Pica Mare in nauwe samenwerking met de beheerder en de sportclubs.
Sporten is van vitaal belang voor elk mens. Het is belangrijk om hier al jong mee te beginnen en kinderen (proactief) in aanraking te laten komen met het zeer diverse sportaanbod dat we in onze gemeente hebben. De oprichting van een Sportraad wordt ondersteund met de inzet van een gemeentelijk sportcoördinator.
Het CDA wil sport breed inzetten als preventief middel tegen gezondheidsrisico’s. Vitale en fi tte mensen zijn gezonder en gelukkiger. Vanaf de basisschool en gedurende het middelbaar onderwijs dient daar zeer veel aandacht voor te zijn. Ook verenigingen en de gemeente spelen hierin zelf een actieve rol.
Er wordt werk gemaakt van een nieuw sport-beleid, waarin ook aandacht wordt besteed aan topsport (volleybal en korfbal) en de daarbij behorende accommodaties. Deze houden we up-to-date, immers vitaliteit, gezondheid, parti-cipatie en behoud van het voorzieningenniveau zijn van essentieel belang.
Corona heeft de ontwikkeling van individualisering in de sport versneld. Daarom is er extra aandacht voor individuele sporten, onder meer fietsen
(wielrennen, mountainbiken), hardlopen, vissen, paardrijden en schieten. Samen met sport-verenigingen en de in Sport raad besteden we aandacht aan de opgave van individualisering in de sport.
In Gennep blijft er een zwembadvoorziening. Het hebben van vitale verenigingen is een belang-rijk uitgangspunt voor het CDA. Er zijn bij verschillende takken van sport gesprekken gaande over mogelijke fusies van verenigingen. Het CDA vindt het belangrijk dat dit in samenspraak gebeurt met de verenigingen zelf en dat dit niet van bovenaf opgelegd mag worden.
Het CDA  stimuleert de voortzetting van het jaarlijks sportgala als ook de buitensport en de beweegmogelijkheden (waaronder beweegtuinen, speeltuinen en (hard)looproutes).
Bij alle voorzieningen in onze gemeente hebben we oog voor de rolstoeltoegankelijkheid.   Gennep en haar prachtige omgeving wil zich nadrukkelijk laten zien als wielersportgemeente. Diverse evenementen en mogelijke uitbreidingen op dat gebied ondersteunen we.
4.3 CULTUUR
Het CDA vindt uiting van kunst en cultuur van belang voor de identiteit van de gemeente. Zowel voor het zichtbaar maken van unieke (historische) kwaliteiten als voor het zichtbaar maken van kwetsbare onderdelen in onze samen-leving, het landschap of economische keuzes. Cultuur fungeert als motor voor de toeristische economie.
Cultuur en cultuurhistorie (met inbreng van daarbij betrokken organisaties) vormen een belangrijk onderdeel voor versterking van het ‘Verhaal van Gennep’: Wat willen we voor een gemeente zijn?
Landgoed Roepaen steunen we om te ontwik-kelen tot een parel aan de Niers met uitstraling. Dit met het oog op behoud van dit prachtige complex. Deze markante plek aan de Niers biedt toeristisch gezien mogelijkheden. Voor het cultureel podium wordt zo nodig naar alternatieve locaties gekeken.

Sociaal beleid en onderwijs

Het CDA maakt zich sterk voor de samenleving waarin we naar elkaar omkijken. Gelukkige momenten in een mensenleven ontstaan niet alleen in je eentje, maar vinden veelal plaats in de ontmoeting  tussen mensen. Mensen voelen zich beter als ze gezien en erkend worden. Dat is waar het CDA voor staat en waar wij in investeren.
We steunen mensen die zich inzetten voor onze samenleving en faciliteren hen waar nodig. We zorgen voor mensen die in nood zitten. We hebben oog voor mensen die zich eenzaam voelen en luisteren naar mensen die problemen hebben en  bieden hulp waar nodig. We ondersteunen het verenigingsleven en zorgen voor gemeenschapsvoorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Voor het CDA heeft Iedereen het recht zich onderdeel te voelen van ‘onze gemeenschap’.
Samenleven werkt alleen als iedereen ook zijn verantwoordelijkheid pakt. Een bedrijf glorieert als mensen trots zijn op het bedrijf en bereid zijn een extra stapje te zetten om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Een samenleving ontstaat als mensen bereid zijn te investeren in het leven van een ander. In Gennep is dat niet anders. We zorgen voor elkaar waar nodig, investeren tijd en energie in elkaar, en nemen verant-woordelijkheid voor onszelf en een ander. Dat is hoe samenleven tot stand komt. Met een actieve houding om het juiste te willen doen. Met oog voor elkaar en met vertrouwen in elkaar.
5.1 JEUGDBELEID
De overheveling van de jeugdzorg van het rijk naar de gemeenten heeft de zorg toegankelij-ker gemaakt. We blijven scherp kijken welke jeugdzorg echt nodig is en stellen hogere eisen aan nieuwe aanbieders.
Er worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit van de jeugdzorg. Er wordt sterk ingezet op preventie en vroegsignalering van probleem-situaties ter voorkoming van erger. Geld mag nooit een drempel zijn tot het verlenen van zorg, wat nodig is wordt geleverd.
We maken duidelijke afspraken met jeugdzorg-aanbieders, voeren adequate controle uit op de financiën en pakken eventuele zorgfraude aan. De coördinatie, de integrale werkwijze en onderlinge communicatie door hulpverlenende  instanties in de jeugdzorg dient te worden verbeterd door in situaties waarin meer instanties betrokken zijn één eindverantwoordelijke instantie aan te wijzen. Het CDA wenst dat hier werk van gemaakt wordt.
5.2 OUDERENBELEID
Het CDA wil dat de gemeente ondersteuning biedt aan initiatieven die zorg dichtbij willen realiseren, bijvoorbeeld zorg na ontslag uit het ziekenhuis, dagbesteding, ontmoeting en vervoer. Het is van belang dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Er wonen steeds meer kwetsbare mensen thuis die deze extra zorg hard nodig hebben.
Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen als we gezondheidsproblemen weten te voorkomen. Dit is een taak van de gemeente die tot nu toe onderbelicht is en waar samen met sociale wijkteams, zorginstellingen en scholen meer op moet worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn voorlichting over dementie, eenzaamheid, depressie en inbraakveiligheid. Valpreventie moet gepromoot worden.
Er moeten voldoende woningen zijn waarin wonen en zorg wordt gecombineerd, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente moet waar mogelijk nieuwe woonvormen voor ouderen ondersteunen. Denk aan het Rijssenbeekhuis.
Elke kern beschikt inmiddels over een eigen ‘huuskamer’ die zich blijft doorontwikkelen. Voor Ottersum wordt gewerkt aan een structurele oplossing/voorziening. Ook werken we daar aan  het realiseren van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA).
Om ouderen zo lang mogelijk te kunnen laten bewegen zijn initiatieven als ‘Gennep doet mee’ in alle kernen van toegevoegde waarde. Ook kennen dergelijke activiteiten een sociale component. We maken ons sterk voor een zorgboulevard, waarbij we ruimte bieden voor de realisatie van een nieuw woonzorgconcept, zoals een tussenvoorziening (soort van bejaardentehuis) voor ouderen. Een tussenvoorziening biedt uitkomst voor mensen die minder goed zelfstandig thuis kunnen wonen, maar ook niet thuishoren in een verpleegtehuis. Een tussenvoorziening draagt bij aan vermindering van eenzaamheid.
Het CDA vraagt extra aandacht voor onder-steuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers en is voor de jaarlijkse uitgifte van het mantelzorgcompliment.
5.3 GEZONDHEID EN PARTICIPATIE
Wij gaan uit van het principe van positieve  gezondheid: de mens centraal. Uitgangspunt daarbij is iedereen zo veel mogelijk laten deel-nemen aan activiteiten in de samenleving.  Onder meer leefwijze, bewegen en voeding spelen hierbij een belangrijke rol.
Armoede is meer dan een financieel probleem. Het ontneemt mensen ook de kans om deel te nemen aan de samenleving. Wij zien de bijstand daarom vooral als een vangnet voor hen die het nodig hebben. Wij veronderstellen dat mensen zoveel mogelijk naar vermogen participeren, zodat mensen die echt hulp nodig hebben met respect bejegend, begeleid en ondersteund worden.
Het CDA heeft aandacht voor mensen met een beperking voor wat betreft werk, woning en zorg. Ook zet het CDA zich in voor een adequate schuldhulpverlening, waarbij de noden van de mens centraal staan.
Het CDA wil mensen met een beperking (geestelijke en/of lichamelijke) begeleiden. Dit betekent inzetten op versterking van de samenwerking tussen gemeente, Dichterbij en Intos. Eenzaamheid komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een groeiende kwetsbare groep. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale ver-banden. De KonnectKever kan daarbij onder-steuning bieden. En ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten. Daarbij kunnen dorpsondersteuners helpen. Zo komen ook eventuele zorgmijders sneller in beeld. Juist diegenen die onder de radar blijven, koersen aan om te vereenzamen. Omzien naar elkaar is het motto.
Van belang is dat de gemeente op bezoek gaat naar haar burgers. Gewenst is een gecombineerd structureel spreekuur met dorps-/wijkonder-steuner, Team Toegang, zorgorganisatie en wijkagent/ boa in de multifunctionele centra of huiskamer. Dit helpt om problemen te voorkomen danwel samen tot een oplossing te komen.
5.4 ONDERWIJS
Voor behoud van basisonderwijs in alle dorps-kernen spannen we ons tot het uiterste in.Laaggeletterdheid blijft een belangrijk speerpunt binnen onze gemeente: nog steeds loopt Gennep achterop. Laaggeletterdheid is gericht op het investeren in de basisvaardigheden: het beheersen van de lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden. Geletterdheid is  de sleutel tot verdieping, kennisvergaring en bestrijdt hiermee ook werkloosheid, armoede, vereenzaming en achterstanden. We zien hierbij o.a. een sleutel-functie die ons bibliotheek al jaren vervult, evenals de scholen(bieb). Deze kunnen op onze steun blijven rekenen.
Behoud en versterking van de positie van het Elzendaalcollege is van groot belang. De praktijk-richtingen techniek en zorg zijn van groot belang voor de regio. Een hele HAVO leerlijn is gewenst. Als gemeente behoren we te zorgen voor af-doende luchtverversingssystemen in schoolgebouwen. Corona laat het belang hiervan zien. Zo nodig worden er maatregelen uitgevoerd.

Agrarische sector, duurzaamheid en natuur

Het CDA is een groene partij en staat daarbij pal voor de agrariërs. Naast dat zij producent van ons voedsel zijn, zijn zij een uitstekende beheerder van het overgrote deel van ons buitengebied. Zij zijn een goede rentmeester en zorgen dat we onze omgeving gezond doorgeven aan de volgende generatie. Voor een vitale, toekomstbestendige agrarische sector die in balans is met overige ruimtelijke claims in het buitengebied gaan we aan de slag.
Onze visie is dat de energietransitie effi  ciënt en rechtvaardig moet verlopen. Effi  ciënt betekent dat we investeren in technologieën die zich hebben bewezen, maar ook op de hoogte blijven van alle nieuwe mogelijkheden die zich steeds weer aan-bieden. Rechtvaardig betekent dat we de kosten proportioneel verdelen. Bedrijven, burgers, en overheden dragen allemaal hun steentje bij naar draagkracht. Dit betekent ook dat we het klimaat-beleid niet aan de burger willen opdringen, maar samen met hen vorm willen geven aan een duur-zame toekomst. Wij vragen de burgers mee te denken, wij nodigen bedrijven van groot tot klein uit om met ons in gesprek te gaan, en wij dagen waar nodig de regionale en landelijke overheid uit om ons te ondersteunen. Op deze manier kunnen we samen de toekomst creëren voor onze kinderen.
6.1 AGRARISCHE SECTOR
De agrarische sector is al jaren een belangrijke drager van het buitengebied. Het CDA wil dat graag zo houden. De agrarische sector staat onder grote druk en het CDA wil hen de helpende hand bieden. Het CDA wil daarom in gesprek gaan met de ondernemers om problemen op te lossen en om te buigen in kansen.
Ons uitgangspunt is een gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw. Dit betekent dat het CDA wil investeren in de agrarische sector, zodat ook zij de transitie kunnen maken naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Mogelijkheden hiertoe zijn o.a. onderdeel van de Regiodeal. Belangrijk is dat we samen optrekken.
Wat de sector nodig heeft is een duidelijk lange-termijnperspectief, de ruimte om te ontwikkelen en een eerlijke prijs voor hun producten. Het CDA wil daarin meedenken en investeren in innovatieve projecten die de sector klaar maken voor de toekomst. Zo bepleit het CDA meer ruimte voor ondernemende en innovatieve agrariërs. Ook verbreding behoort tot de mogelijkheden. Dat kan onder meer door boeren een grotere rol te geven bij natuurbeheer middels natuur-inclusieve landbouw. 
6.2 DUURZAAMHEID EN NATUUR
Eerste prioriteit heeft de uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Dat is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de energietransitie.  De gemeente laat geen kans onbenut om met haar maatschappelijke partners, zoals de woningbouwcorporaties, het besef van duurzaamheid onder haar burgers te vergroten.
Goed voorbeeld, doet goed volgen. Neem duurzaamheid op in het aanbestedingsbeleid, koop groene energie in en plaats zonnepanelen. Vanwege onze omgevingskwaliteiten en de deel- name aan energielandschap Wellsmeer in de gemeente Bergen zijn er geen windmolens nodig.
Wij helpen onze burger met de duurzame transitie middels het Energieloket. Niet voor elke burger is het huis geschikt voor vergaande veranderingen, terwijl andere burgers juist meer willen doen dan wat is vereist. Samen met de burger gaan we kijken wat kan en wat niet kan, wat slim is en wat niet. De oprichting van een duurzaamheidscorporatie door inwoners wordt daarbij onderzocht. Op deze manier wil het CDA het klimaatakkoord niet opdringen aan de burger, maar juist samen met hem de komende jaren vormgeven.
Er zijn nog meer dan voldoende daken om zonnepanelen te plaatsen. De inzet is er op gericht om 70% van bedrijfsgebouwen te voor-zien van zonnepanelen. Het CDA zet niet in op zonneweiden op land, maar ziet mogelijkheden om daken van bedrijven en gebouwen te ver-groenen. Ook kan er onderzoek naar zonnepanelen op water worden uitgevoerd.
Ook voor jongeren zijn duurzaamheid en milieu belangrijke onderwerpen. Daarom willen we de samenwerking opzoeken met scholen, de agrarische sector, de kinderboerderij en IVN om zo de kennis over natuur, milieu en voedsel-productie te vergroten.
Het CDA zet in op klimaatadaptieve maatregelen. Het water zal steeds meer sturend worden voor de ruimtelijke inrichting: vandaar reguleren van extreme regenval (via afkoppelen van hemel-water en ontstening) alsook maatregelen in verband met optredende hittestress (vergroening openbare ruimte).
Op basis van de inzet van verenigingen die oud papier inzamelen in Gennep komen tot een redelijke verdeling van inkomsten.
Als CDA blijven we investeren in een vitaal en aantrekkelijk buitengebied en in het behoud van de diversiteit aan natuur die onze gemeente rijk is. Natuur en landschap vormen mede de basis voor het welzijn van onze inwoners en onze toeristische sector. We zetten in op herstel van de stuifduin aan de Bloemenstraat in Milsbeek en aanleg van het struinpad achter de voormalige steenfabriek.
Het CDA bepleit een fraai en veilig (ecologisch) maaibeheer.

Economie en toerisme

Het CDA streeft naar een sterke, innoverende, en eerlijke economie. Een sterke economie kenmerkt zich door een toenemend aantal arbeidsplaatsen. Werk zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten, van elkaar leren, en zich onderdeel voelen van onze gemeenschap. Wij gaan daarom investeren in mensen zodat zij hun talenten kunnen benutten.
Mensen zonder baan worden benaderd om deze al dan niet met omscholing aan een baan te helpen. In onze visie voor de toekomst staat de gemeente zij aan zij met ondernemers en werknemers. Iedereen draagt zo zijn steentje bij om de gemeente sterk en veerkrachtig te maken. Onze focus ligt hierbij op het faciliteren van lokaal innoverend ondernemerschap. Het midden- en kleinbedrijf vormt hierbij een sleutelrol. Startende ondernemers krijgen pro-actieve ondersteuning. De corona crisis zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers en werknemers. Het CDA staat pal voor deze mensen.
7.1 WERKGELEGENHEID EN (LOKAAL) ONDERNEMERSCHAP
Wij zullen ondernemers en werknemers de juiste ondersteuning bieden, zodat we met zijn allen beter uit deze corona crisis komen. De ‘koop lokaal’ actie wordt middels aandacht vanuit de gemeente voortgezet. Versterking ondernemersklimaat voor MKB- en ZZP-ers is van belang. Werken heeft niet alleen een economische, maar ook een sociale, maatschappelijke en vormende functie heeft. Het CDA streeft er naar dat ieder-een die kan werken dat ook kan gaan doen. Intos vervult voor haar doelgroep een belangrijke rol. CDA zet in op versterking van de positie van Intos; een noodzakelijke voorziening in onze gemeente. Reïintegratiewerkzaamheden door Intos worden verder gestimuleerd. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn, zonder onlogische of onredelijke barrières van de overheid.
We zetten in op uitbreiding van werkgelegenheid door onder meer revitalisering en inbreiding van bedrijventerreinen.
De gemeente geeft uitvoering aan het provinciale havenplan (Blueports) dat de inzet van multimodaal transport bevordert. Er wordt een alternatieve ontsluiting op de Hoofdstraat gerealiseerd voor het verkeer naar de haven in Heijen. Middels de BIZ (Bedrijven Investeringszone) werken we door aan het bruisend houden van het centrumgebied. Horeca ondernemers bieden we ondersteuning bij de organisatie van activi-teiten die bijdragen aan een bruisend Gennep en confronteren hen niet met overmatig veel regels en bundel controles. Het CDA steunt de inzet van de centrummanager.  
We gaan aan de slag met de revitalisering van onze bedrijventerrein, waarbij aan de Ovenberg prioriteit toegekend wordt.
7.2 TOERISME
Toerisme is een belangrijk onderdeel van de Gennepse economie. Er liggen kansen om dit verder te versterken. Gennep heeft wat te bieden. Het ‘Verhaal van Gennep’ maken we verder af. Onze aard, cultuur en cultuurhistorie (waaronder erfgoedbeleid) vormen daarbij belangrijke  aanknopingspunten, met aandacht voor onze bezienswaardigheden, de musea, de bibliotheek, de kenniskeuken, maar ook het faciliteren van stadsgidsen en groeters.
Wij blijven investeren in deze sector, zodat we een belangrijke aantrekkingskracht blijven houden voor onze omgeving hetgeen tevens de werkgelegenheid stimuleert. Het CDA vindt dat een kwalitatief hoogwaardig toeristisch product goed moet zijn voor onze gasten, maar zeker ook voor onze inwoners. In dit verband is aandacht voor beheer en onderhoud van groot belang (onder meer onderhoud van fietspaden, informatieborden, opruimen zwerfvuil en onderhoud terreinmeubilair).
Er is ruimte voor uitbreiding van verblijfsrecreatief aanbod. Initiatieven daartoe zullen worden ondersteund.  
Ter verdere bevordering van een levendig centrum krijgen horecaondernemers volop de ruimte voor het creëren van terrassen, mits dit de toegankelijkheid voor mensen niet onnodig belemmert.
Concreet willen we meer mogelijkheden creëren voor (water)recreatie aan de Maas, met name in de Maaskemp alwaar we ook een verbinding maken tussen loswal en Gennep-West. Water-recreatie combineren we met ingrepen voor hoogwaterveiligheid: Gennep aan de Maas. Als CDA hebben we destijds aan de wieg gestaan van de ontsluiting van het Genneperhuys. De kansen die het project Lob van Gennep biedt om te komen tot verbetering van deze publiekstrekker voor de gemeente, onze inwoners en toeristen ondersteunen we van harte.
Ons buitengebied is een afwisselend, open landschap. Dat willen we graag behouden. Het nationaal park De Maasduinen loopt door tot aan het Langeven/A77. Belangrijk is het in stand houden van de ruimtelijke kwaliteit van ons buitengebied. Dat trekt toeristen.
Voor de aanleg van een natuurspeeltuin/ravottuin op een goed ontsloten plek blijven we ijveren.

Veiligheid

Het zorgen voor de veiligheid is een kerntaak van de overheid: veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. Niet alleen een sterke politie zorgt voor veiligheid: ook de verantwoordelijkheid die wij daar als inwoners zelf in nemen, draagt daar-aan bij. Veiligheid maken we met elkaar. Al jaren is duidelijk dat preventie van criminaliteit sterk samenhangt met de leefbaarheid en de sociale cohesie in buurten en wijken. Wij zetten in op een grote rol voor straatcoaches die dichtbij jongeren staan en sturing kunnen geven.
Het CDA sluit niet de ogen voor de problemen die er zijn. Samenleven betekent dat mensen verantwoordelijk worden gehouden voor hun gedrag en bijdrage aan de samenleving. We zetten daarom in op versterking van de politie en boa’s die indien nodig snel en krachtig kan handelen om onze gemeente veilig te houden. Zowel onze woonkernen als het buitengebied.
8.1 SOCIALE VEILIGHEID
Extra capaciteit voor wijkagenten en boa’s in combinatie met een grotere rol voor straatcoaches en jongerenwerkers moet zorgen voor verbetering van de veiligheid.
Wijkagenten en boa’s moeten als ogen en oren van de buurt daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt en goede contacten onderhouden met buurtbewoners, zodat de drempel laag is om hen te benaderen. Zij moeten voldoende toegerust zijn.
Behoud van het politiebureau en de brandweerpost in Gennep, die beide voldoende zijn uitgerust, is van belang.
Meer samenwerking is nodig tussen de verschillende instanties die gezamenlijk verantwoording dragen voor de veiligheid in dorpen en wijken, óók tegen het grote gevaar van onder-mijning. Extra aandacht voor de aanpak van drugsoverlast, hardrijders en verrommeling is nodig. De aangiftes door onze inwoners gedaan moeten worden opgepakt en teruggekoppeld. Het duurt vaak te lang en dit ontmoedigt burgers om aangifte te doen.
Het CDA zet zich in voor terugkeer van de  Ambulancepost nabij de brandweerkazerne in Gennep nu de aanrijtijden van de Ambulance zich nog altijd niet binnen de wettelijke termijnen bevinden.
Het CDA steunt initiatieven om het keurmerk veiligheid in het buitengebied en winkelgebied te behouden respectievelijk te verkrijgen.
8.2 HOOGWATERVEILIGHEID
De beveiliging van de Lob van Gennep wordt uitgevoerd op de basis wettelijke normdijken, waardoor er overal binnen de gemeente sprake is van eenzelfde beveiligingsniveau. Meekoppelkansen worden opgepakt: deze dragen bij aan het vitaal en leefbaar houden van het buitengebied.
Het CDA aktiveert de initiatieven die vanuit de bevolking ingebracht worden om in de Lob van Gennep de ruimtelijke kwaliteit te versterken; de zogenaamde meekoppelkansen ter bevordering van agrarische sector, toerisme en recreatie. Daartoe zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet.
8.3 VERKEERSVEILIGHEID
We gaan als gemeenten aan de slag met uit-voering van de gedane voorstellen vanuit de Verkeerskoepel. Deze voorstellen zijn voor het CDA richtinggevend. Wij zijn voorstander de verkeers-koepel de status van adviesorgaan te geven. Vrachtverkeer en overig groot verkeer door de kernen is een aandachtspunt. Het CDA wil in samenspraak met omwonenden en dorps- en wijkraden de overlast verminderen en de verkeersveiligheid verhogen. Zo wordt onder meer de Verbindingsweg Milsbeek aangelegd.
Wij bepleiten een goede en veilige fietsvoor-ziening in de gemeente Gennep. Zo zetten we in op het verbeteren van de verkeersveiligheid in het winkelgebied van Gennep. Ook de Zuid-oostwal/ Niersweg verdient als doorgaande fietsroute aandacht. Dit knelpunt vraagt om aanpak. Het kruispunt Ottersumseweg – Nijmeegseweg vormt een verkeersonveilig (oversteek)punt voor fietsverkeer. Ook overige oversteekpunten op de Ottersumseweg en St. Jansstraat verdienen aandacht. In overleg met de provincie (als weg-beheerder) wil het CDA deze aanpakken. Fietsen is naast een gezonde, ook een goede en duurzame manier van mobiliteit. Dit vergt goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van elektrische fietsen toeneemt. De gemeente Gennep moet daarom zorgen dat mensen van alle leeftijden die willen fietsen, dat op een goede en veilige manier kunnen. Hier-voor is een aaneengesloten structuur van fietspaden gewenst, daar willen we op inzetten.
 

Dienstverlening en bestuurlijke samenwerking

Burgers moeten op een optimale manier worden behandeld. Er wordt gestreefd naar optimale klant-vriendelijkheid. Ook vanuit het Klankcontactcentrum (KCC). De samenleving verwacht van de gemeente een goede en transparante dienstverlening. Daar hebben onze inwoners recht op: als gemeente ben je er immers voor je inwoners. Daarbij past een snelle uitgifte van reisdocumenten en rijbewijzen.
Het CDA in Gennep is van oudsher een partij die haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. De afgelopen vier jaar is er met actieve inzet vanuit het CDA in het gemeentebestuur veel gerealiseerd en in gang gezet. Dit willen we in de toekomst voor de inwoners blijven doen. Het CDA wil hierbij luisteren naar de mensen en het gesprek blijven voeren met inwoners, bedrijven en verenigingen via (werk)bezoeken en communicatieavonden.
We zijn trots op de vele evenementen en activiteiten die er georganiseerd worden.
Vertrouwen over en weer als belangrijk uitgangspunt. De basis van het gemeentelijk handelen.
9.1 DIENSTVERLENING
Het is belangrijk dat de gemeente duidelijk communiceert. Dan gaat het om het vroeg in een proces informeren van alle betrokkenen hen daar waar mogelijk vooraf betrekken én hen gedurende het proces op de hoogte houden. De communicatie van de gemeente moet  begrijpelijk zijn.
Het CDA werkt vanuit het vertrouwen in mensen. Hierbij past geen overdreven regelzucht en nog meer controle: regels mogen nooit een doel op zich zijn. CDA zet in op verdere deregulering en zo nodig maatwerkoplossingen.
Bij de besluitvorming door de gemeente dient de menselijke maat als uitgangspunt. De algemene procedures/richtlijnen zijn leidend maar er moet in individuele gevallen altijd gekeken worden naar de impact van besluiten.
Lokaal inkopen van producten en diensten door de gemeente geniet de voorkeur. Binnen de mogelijkheden moet daarvoor extra aandacht zijn.      
Als CDA bepleiten we dat verenigingen en vrij-willigersorganisaties bij hun werkzaamheden en activiteiten worden ondersteund met ambtelijke inzet. Denk aan begeleiding bij het invullen van formulieren en overige hand- en spandiensten. Jaarlijks terugkerende evenementen willen we voorzien van een doorlopende vergunning, zodat niet ieder jaar de gehele toetsing doorlopen moet worden, maar enkel de aanpassingen.
De gemeente maakt deel uit van een sterk  veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. Het CDA steunt het verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening. De internettechnologie biedt kansen om te komen tot meer op maat gesneden, persoonlijke onlinedienstverlening die goed, gemakkelijk en snel is. Hierin kan de gemeente stappen zetten. Bij deze ontwikkeling dient er altijd aandacht te zijn voor burgers die geen raad weten met een toenemende digitali-sering van onze samenleving.
9.2 BESTUURLIJKE SAMENWERKING
Als CDA zijn wij groot voorstander van een  thematisch uitgewerkte lange termijn visie voor de gemeente Gennep en leveren daaraan graag de nodige input.
Wij zien dat de bestuurlijke samenwerking in  de regio de afgelopen jaren nauwelijks is toegenomen. Wij zien nut en noodzaak van samenwerking. De vraagstukken worden steeds complexer. Intensivering van samenwerking in de kop van Noord-Limburg is gewenst. Zelfs verder doorkijkend richting Venray en Horst a/d Maas. Ook de samenwerkingsmogelijkheden met de nieuwe gemeente Land van Cuijk en richting Nijmegen bieden mogelijkheden. Deze gaan we verkennen en optimaal benutten.
De grensregio is niet slechts en alleen een  periferie. Het is tevens een opening naar een ander land. Een plek waar twee werelden samenkomen. De samenwerking over de grenzen is vooralsnog beperkt. Het CDA ziet goede kansen om aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven in het grensland, die geïnitieerd worden vanuit Dynamic Borders, waar ook het Land van Cuijk onderdeel van uitmaakt.
Het CDA vraagt aandacht voor de uitvoering van en deelname aan (het meerjarenplanprogramma 2022-2025 van) de Euregio.

Financiën

Het CDA staat voor gezond financieel beleid met het oog op de toekomst. Dit betekent dat we op de korte en lange termijn de begroting sluitend houden. Wij dragen zorg voor een goede balans en willen het gemeenschapsgeld op een verantwoorde wijze beheren. Nu en in de toekomst. Zoals een goede huishouding betaamt geven we onze kinderen de kans hun eigen toekomst vorm te geven zonder hierbij rekening te houden met de kosten van het verleden. Investeringen moeten daarom gemaakt worden met het oog op de toekomst en richten zich – naast economische continuïteit –op de ontwikkeling van mensen en de leefbaarheid van onze gemeente.
10.1 FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN
Het CDA staat pal voor een gezonde financiële huishouding. De gemeente staat er op dit moment financieel goed voor en we willen dit waarborgen voor de toekomst. We streven er naar dat de financiële lasten voor de inwoners zoveel als mogelijk het inflatiepercentage niet overstijgen.
De hoofdlijnen voor de uitvoering van hetgeen waar het CDA Gennep de komende periode mee aan de slag wenst te gaan staan beschreven in de voorgaande hoofdstukken. Centraal staan daarbij de volgende algemene punten:
WONEN EN RUIMTE
Doorbouwen woningen in alle kernen en wijken (huur en koop)
Levensloopbestendige woningbouw voor jongeren en ouderen
Benutten voorrangsregeling voor eigen inwoners bij woningbouw
Zorgboulevard: voor ouderen een woonzorgcomplex tussen thuis en verpleeghuis
Actief gemeentelijk grondbeleid
Opknappen oude straten en wijken in alle kernen
Meer investeren in schone en veilige leefomgeving
ZORG, WELZIJN EN LEEFBAARHEID
MFA (gemeenschapshuis) in alle dorpen     
Handhaven kwaliteit jeugd- en ouderenzorg en aanpakken eenzaamheid
Terugdringen laaggeletterdheid     
Opvangmogelijkheid voor ouderen en revalidatie na medische ingreep
Ruime aandacht voor kwetsbare mensen (jong en oud)
Ondersteuning initiatieven vanuit dorpen en wijken zelf
Aanpak verpaupering gebouwen, met name op zichtlocaties
Veilige schoolroutes voor kinderen (o.a. fietsstraat)
Fraai en veilig maaibeheer
SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS
Stimuleren sporten in verenigingsverband     
Opknappen binnensportaccommodaties in alle kernen
Sport- en beweegvoorzieningen in alle kernen     
Gebruik sport- en cultuurfonds stimuleren     
Vrijstelling OZB voor verenigingen behouden     
Doorontwikkeling Landgoed Roepaen en behoud cultureel centrum
Meer zichtbaar maken van onze unieke (historische) kwaliteiten
Behoud basisscholen in alle kernen     
Elzendaalcollege versterken en ondersteunen
VERKEER EN VERVOER
Gevaarlijke verkeersknelpunten aanpakken     
Doorgaan met inrichting 60 km/h wegen in buitengebied (ook Kleefse- en Nijmeegseweg)     
Terugdringen vrachtverkeer door de kernen     
Verbindingsweg Milsbeek aanleggen
Nieuw verkeerscirculatieplan maken
Fietspad Maasbrug richting Oeffellt verbreden     
Aaneengesloten, verbindend fietspaden netwerk aanleggen
Elektrisch vervoer (fiets/auto) stimuleren met extra laadpunten
ECONOMIE, WERK EN TOERISME
Verbeteren ondernemersklimaat met aandacht voor jonge ondernemers en mkb-ers
Verder aanpak winkelleegstand
Doorgaan met centrummanager en BIZ voor een aantrekkelijk/levendig centrum     
Uitbreiding haven Heijen met ontsluiting over Hoogveld
Meer ruimte voor ondernemende en innovatieve agrariërs
Waterrecreatie aan de Maas i.c.m. verbinding tussen loswal en Gennep-West     
Verblijfsrecreatieve mogelijkheden vergroten
Toeristische voorzieningen primair gericht op eigen inwoners
ENERGIE EN DUURZAAMHEID
Ondersteuning verduurzaming bestaande woningen
Oprichten duurzaamheidscoöperatie ondersteunen
Verder stimuleren zonnepanelen en vergroening op daken
Geen windmolens en zonneweiden op land     
Duurzaamheids- en klimaatmaatregelen combineren
Meer groen in de straten (biodiversiteit)     
Stimuleren vergroening van tuinen
Jeugd vroegtijdig betrekken bij natuur en milieu (o.a. via IVN, scholen)
VEILIGHEID EN INTEGRATIE
Wijkagenten en boa’s zichtbaar op straat     
Aanpakken drugsoverlast, hardrijders en  verrommeling
Beveiliging van de Lob van Gennep en meekoppelkansen benutten
Behoud lokale brandweerpost en politiebureau     
Ambulance stationeren dichtbij huis (in Gennep)     
Inburgeringsbeleid en mogelijkheden via INTOS blijven benutten
FINANCIËN EN BESTUUR
Geen onnodige verhoging van lokale belastingen     
Gemeentelijke inkoop bij voorkeur bij lokale bedrijven
Actieve ondersteuning verenigingen en vrijwilligers bij organisatie van activiteiten      
Stimuleren elektronische dienstverlening vanuit gemeente met aandacht voor ouderen     
Voortzetting regionale samenwerking Noord- Limburg (o.a. Bergen en Mook & Middelaar)     
Meer samenwerking met Land van Cuijk, Nijmegen en Euregio

Onze dorpskern Gennep

Het CDA Gennep is een partij voor álle inwoners van de gemeente Gennep; van jong tot oud, in álle dorpen en wijken. Er is een concreet aantal zaken en projecten die we willen uitvoeren voor betreffende kern: Gennep
1.     Woningbouw centrum Gennep (ca. 60 woningen/appartementen)
2.     Ontwikkeling Heikant met ca. 170 woningen en 100 zorgwoningen van Dichterbij
3.     De bouw van een levensloopbestendig appartementencomplex voor starters en ouderen
4.     Locatie Gennepermolen (ca. 30 woningen) en voormalige Brandweerkazerne ontwikkelen
5.     Opknappen en/of herinrichten oude buurten en straten (o.a. Emmastraat, Bergstraat, Martinus-straat, (Roof)vogelwijk, De Gaest)
6.     Zorgboulevard ontwikkeling: een woonzorg-complex tussen thuis en verpleeghuis
7.     Buurthuis ‘Vanons’ in nieuwe vorm als MFA voor Gennep-Zuid
8.     Brabantweg als aantrekkelijke entree van Gennep (ook de rotondes)
9.     Verbreding fietsverbinding Maasbrug richting Oeffelt
10.     Veilige fietsverbinding Zuid-Oostwal / Niersweg
11.    Veilige oversteek Heijenseweg-Moutstraat
12.    Verbinding onder/over N271 richting Loswal
13.    Snelheid Brugstraat naar 30 km/h
14.     Snelheid Nijmeegseweg buiten bebouwde kom naar 60 km/h
15.     Recreatiegebied Maaskemp ontwikkelen (“Gennep aan de Maas”)
16.     Meer groen en speelvoorzieningen creëren in Gennep-Zuid
17.    Meer en kwalitatief beter groen op Pagepark
18.     Groene Gracht gebruiken voor festiviteiten en sport/spel
19.    Nierspark omvormen tot een echt stadspark
20.    Openbaar toilet bij busstation Gennep

Onze dorpskern Heijen

Het CDA Gennep is een partij voor álle inwoners van de gemeente Gennep; van jong tot oud, in álle dorpen en wijken. Er is een concreet aantal zaken en projecten die we willen uitvoeren voor betreffende kern: Heijen
1.    Realiseren MFA D’n Toomp
2.    Behoud basisschool en kinderopvang
3.     Woningbouwontwikkeling Kermisterrein (ca. 16 woningen), Kasteelstraat (ca. 4 woningen), Paardenwei (ca. 12 woningen) en sportpark (ca. 40 woningen)
4.     Mogelijkheid voor zelfbouw (CPO) voor jongeren ondersteunen
5.     Haven uitbreiding en aangepaste verkeersafwikkeling over Hoogveld
6.     Na uitbreiding haven komt er geen grootschalige industriële bedrijventerrein uitbreiding richting de kern Heijen
7.     Aanpak kruising Groote Heeze – Hoofdstraat –  Hoogveld
8.     Geluidswerende maatregelen langs N271 samen met provincie
9.     Omvormen Karrevenseweg tot aantrekkelijke route richting CenterParcs
10.    Parkachtig landschap tussen Mergeldijk en Kasteel als uitloopgebied

Onze dorpskern Milsbeek

Het CDA Gennep is een partij voor álle inwoners van de gemeente Gennep; van jong tot oud, in álle dorpen en wijken. Er is een concreet aantal zaken en projecten die we willen uitvoeren voor betreffende kern: Milsbeek
1.     Herontwikkeling gehele omgeving Steenfabriek met ca. 20 woningen
2.     Uitvoeren woningbouw Draaischijf (ca. 28 woningen) , Bloemenstraat - Sprokkelveld (ca. 14 woningen), tussengebied Langstraat - Heiveld (ca. 80 woningen)
3.     Herontwikkeling terrein Bakkerij Jacobs tot woningbouwlocatie (18 woningen)
4.    Opknappen van Patronaat gebouw
5.    Opknappen bedrijventerrein Ovenberg
6.    Aanleg verbindingsweg Ringbaan-N271
7.    Ontwikkelen recreatieve poort ‘De Diepen’
8.     Uitbreiden Struinpad Genneperhuis-Gebrande Kamp
9.     Aanleg parkeerplaats Oudebaan - weth. Theunissenhof
10.    Hondenspeelplaats Verloren Land

Onze dorpskern Ottersum

Het CDA Gennep is een partij voor álle inwoners van de gemeente Gennep; van jong tot oud, in álle dorpen en wijken. Er is een concreet aantal zaken en projecten die we willen uitvoeren voor betreffende kern: Ottersum
1.    Gemeenschapsvoorziening MFA realiseren
2.     Uitvoeren Hoenderpark fase 4 en 5 met ca. 30 woningen
3.    Verplaatsing Achates
4.     Omni-sportterrein faciliteren (meerdere sporten binnen één terrein)
5.     Landgoed Roepaen faciliteren met ontwikkeling naar woningbouw (ca. 30 woningen) en als cultureel centrum
6.     Rotonde bij Hubo (Ottersumseweg – Nijmeegseweg)  aanleggen samen met provincie
7.     Veilige oversteekpunten aanleggen op Ottersumseweg en St. Jansstraat samen met provincie
8.     Verkeersveiliger maken Oordsebrug voor fietsers en auto’s
9.    Aantrekkelijker inrichten Raadhuisplein
10.   Aanleg natuurspeeltuin nabij “Duits Lijntje

Onze dorpskern Ven-Zelderheide

Het CDA Gennep is een partij voor álle inwoners van de gemeente Gennep; van jong tot oud, in álle dorpen en wijken. Er is een concreet aantal zaken en projecten die we willen uitvoeren voor betreffende kern: Ven-Zelderheide
1.    Uitvoering MFA de kerk, incl. dorpshart
2.    Woningbouwlocatie De Uitkomst (ca. 16 woningen)
3.    Ontwikkeling bouwlocaties omgeving Hogeweg
4.    Behoud basisschool en kinderopvang
5.    Snelheid Kleefseweg naar 60 km/h (buitengebied)
6.    Aanleggen fietspad rondom Zelder
7.    Spiekerpark aanleggen met (natuur)speeltuin
8.    Afsluiting Grensweg voor gemotoriseerd verkeer
9.    Aanleg Hamsebrug over de Niers
10.  Verbetering verkeersveiligheid nabij Parc Buitengewoon

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.