05 maart 2018

Grote belangstelling voor CDA avond over woningbouw.

Tijdens een drukbezochte themabijeenkomst 'wonen' heeft het CDA Gennep op maandag 26 februari jl. met inwoners gediscussieerd over de woningbouwbehoefte in de gemeente Gennep.

Lijsttrekker van het CDA in Gennep, Jacques van Bergen, gaf een inleiding op basis van de woonvisie, zoals die in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad en de consequenties daarvan, zoals een forse verlaging van het aantal te bouwen woningen in de gemeente Gennep. Het CDA heeft hier altijd grote moeite mee gehad. Over krimp praten is jezelf de krimp aanpraten, aldus Jacques van Bergen. De gemeente Gennep heeft de afgelopen jaren een positief migratiecijfer gehad. Dat is vrij uniek in de regio en geeft aan dat Gennep een aantrekkelijke woongemeente is voor mensen van buiten. Tegelijkertijd is het zo dat we de verkeerde soort woningen in de planvoorraad hebben. Dat werkt nu knellend.

Daarna gaf Tweede kamerlid Erik Ronnes zijn visie vanuit landelijke en regionale trends, zoals daling van bevolkingsaantallen en wijziging van bevolkingssamenstelling. Hij gaf aan dat er ondanks krimp in deze regio bij inwoners wel grote behoefte is aan kleinere, eenpersoonswoningen en levensloopbestendige woningen en appartementen. Ook op korte termijn. Dit betekent dat er, zoals het CDA in Gennep al langer stelt, daarmee sprake is van een behoorlijke vraag. Zeker in de dorpen is er meer vraag naar levensloopbestendige woningen. Het probleem nu is dat er te weinig aanbod van woningen is. Ook het CDA betreurt dit, omdat daarmee de benodigde doorstroming niet op gang komt en er te weinig woningen beschikbaar komen voor jongeren. Dat geldt voor zowel het koop- als huursegment.

Na de pauze werd tijdens de discussie de behoefte gepeild van jongeren en ouderen. De analyse van Jacques van Bergen en Erik Ronnes werd bevestigd.

Een aanwezige makelaar bevestigde de grote niet in te vullen vraag op de markt op dit moment. Zowel projectontwikkelaar als woningbouwcoöperatie gaven aan niet te (kunnen) bouwen, omdat de gemeente Gennep een zeer terughoudend woningbouwbeleid uitvoert en de huidige wet- en regelgeving belemmerend werkt.

Er zijn voldoende locaties waar in de praktijk levensloopbestendige woningen gebouwd zouden kunnen worden. Echter, omdat op deze locaties nog geen woningbouwtitels liggen moet het bestemmingsplan aangepast worden. Dit kost tijd. Ronnes gaf aan dat dit een onnodig tijdsprobleem is. Het is ook een zaak van gewoon willen. Het huidige college van B&W heeft het hier de laatste jaren laten zitten.

Al met al een goede avond die het probleem nog eens heel precies duidelijk maakte. Voor het CDA een bevestiging om te blijven pleiten voor de bouw van woningen, waaraan in kwalitatieve zin behoefte is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.