27 mei 2020

Inbreng jaarverslag 2019

Het CDA is over het algemeen erg tevreden over het jaarverslag 2019. De speerpunten worden aangepakt en uitgevoerd.

Na jaren van stilstand in de bouwproductie wordt er in ál onze kernen weer gewerkt aan woningbouwontwikkeling. Dat is positief om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen, zodat we onze jeugd en jongeren kunnen binden aan deze gemeente.

Drie van de vier dorpskernen en een tweetal wijken in Gennep beschikken over een huiskamer. In Heijen is recent gestart met de bouw hiervan. Ook dat is goed nieuws voor met name onze oudere inwoners. De huiskamers voor hen worden gezien als een belangrijke ontmoetingsplek.

De Pottenhoek bleef om moverende redenen nog achter, maar we zijn verheugd met de laatste berichten dat ook hier na de zomer daadwerkelijk gestart gaat worden. Volle kracht vooruit dus!

Ook op het gebied van sport is veel ondernomen. Met name om verenigingen te ondersteunen. De  WOZ-compensatieregeling is tot stand gekomen, en werkt. Er is een sportkoepel opgericht, het eerste sportgala is succesvol verlopen en de keuze voor een nieuwe tijdelijke sporthal is gemaakt, in samenspraak met verenigingen. Allemaal belangrijke stappen in het belang van de sporters in onze gemeente.

Jarenlang was het sociaal domein in onze gemeente vanuit financieel oogpunt een zorgenkindje. Het afgelopen jaar zijn er binnen dit domein positieve cijfers geschreven. En dat voor een gemeente die een ruimhartig sociale agenda uitvoert. Dat beschouwen wij mede als een verdienste van dit college. 

In goed overleg met Intos wordt gewerkt aan het toekomstproof maken van dit werkbedrijf.

Beleidsmatig liggen wij als gemeente Gennep goed op koers. Uitermate positief is het om te zien hoeveel er samen met de burgers gedaan wordt. De dienstverlening van de gemeente wordt steeds klantvriendelijker.

Op het gebied van duurzaamheid is het afgelopen jaar veel gerealiseerd, maar ook ondernomen. Ook is de gemeente haar voorbeeld rol nog beter in gaan vullen. Denk aan de aanschaf van elektrische dienstauto's, de verduurzaming van het gemeentehuis, de duurzaamheidsmarkt waar mensen met korting gebruik konden maken van duurzaamheidsmaatregelen. De vraag is om inwoners te blijven informeren over de mogelijkheden die er zijn vanuit het Rijk, provincie en gemeente. Een punt van aandacht is de reductie van de hoeveelheid afval. Het aantal kilogram per huishouden kan wat het CDA betreft nog verder omlaag.

Tot slot lezen wij in het antwoord op de gestelde vragen over de stand van zaken van de fiets- en wandelpaden langs de Maas tussen Genneperhuys en Loswal dat Staatsbosbeheer als natuurorganisatie, maar ook zeker als organisatie met een maatschappelijk functie, hieraan geen medewerking verleend. Zelfs niet alleen aan de aanleg van een wandelpad langs de Maas. Erg teleurstellend wat het CDA betreft, namelijk geen wandelpaden op gronden van een natuurorganisatie. Voor het CDA is dit een les: laten we uitkijken dat onze burgers met een eventueel nieuw bomenplan straks nog wel de bos- en natuurgebieden in mogen!

Middels het jaarverslag 2019 legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. Een van de projecten die het afgelopen jaar heeft gelopen en ook komend jaar door loopt is het project Lob van Gennep. Het project Lob van Gennep valt onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. Zij is in 'de lead'. In rollenstructuur moeten er dan ook geen lijnen gaan kruisen in het proces dat loopt. Het project heeft echter ook betrekking op de inwoners en bedrijven uit ook onze gemeente. Het is een majeur project, waarover vele inwoners zich zorgen maken. Als coalitiepartijen delen wij deze zorgen. Vandaar dat wij hierop als drie coalitiepartijen middels de jaarrekening willen sturen. Hiertoe hebben wij een motie voorbereid. 

Zo willen wij dat de gemeente na de verkenningsfase actief gaat communiceren over de resultaten van het onderzoeksrapport, en de gevolgen voor de inwoners en bedrijven in de Lob van Gennep. Dán verzoeken wij het college om de regie meer naar zich toe te trekken. Dit om de belangen en zorgen van alle inwoners in de Lob van Gennep bij de uiteindelijke te kiezen beveiligingsvariant als raad en college nog nadrukkelijke mee te kunnen wegen in het adviseringstraject richting Minister. Dit om hiermee te komen tot een advies, dat vanuit beveiligingsoptiek het beste aansluit op de wensen van de inwoners, bedrijven en dorpsraden in de Lob van Gennep. 


Wij verzoeken het college dan ook om bij de Stuurgroep expliciet aandacht te vragen voor de communicatie over de resultaten van de verkenningsfase met de gevolgen van de verschillende varianten.

Tenslotte verzoeken wij het college om zich maximaal in te spannen voor een schadeloosstelling vanuit het Rijk, voor alle inwoners en bedrijven, ongeacht bouwjaar (voor of na 1996).

Maar momenteel is de gemeente is als factor nog niet aan zet. Doet zij dit wel, dan wordt het communicatieproces vertroebeld. Dit is een project en verantwoordelijkheid van het Rijk.

 

Tot zover de inbreng van het CDA op het jaarverslag 2019.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.