18 mei 2020

Lob van Gennep: Maximale veiligheid voor alle inwoners voorop.

De dorpen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide zijn op dit moment onvoldoende beveiligd tegen hoogwaterwater. Daar moet wat aan gedaan worden, want ook deze dorpen hebben wat het CDA betreft recht op maximale veiligheid.

Om daarin te voorzien is het project Lob van Gennep gestart. Het gebied Lob van Gennep dat rond 1996 door het Rijk is aangewezen als noodoverloopgebied (retentiegebied) voor lager gelegen delen van de Maas. Dat project verkeert op dit moment in de verkennings- en onderzoeksfase. Er moet nog een MER (Milieu Effect Rapportage) opgesteld worden, waarbij alle relevante zaken onderzocht gaan worden. Er zijn nog geen doorrekeningen en resultaten van onderzoeken. Veel informatie moet nog opgehaald worden. Alle discussies die op dit moment over keuzes gevoerd worden zijn dus gebaseerd op aannames. Het gaat nog zeker een jaar duren voordat er besluiten worden genomen. Als CDA leggen wij ons oor te luisteren in samenleving, maar wachten wij met het geven van een standpunt totdat wij over alle informatie beschikken. Daarbij zullen wij ons ook baseren op de informatie uit de vele informatiebijeenkomsten die er inmiddels hebben plaatsgevonden, evenals de reacties (van inwoners, bedrijven en dorpsraden) die ook ons bereikt hebben c.q. waar wij mee gesproken hebben.  Die reacties strekken van standpunten, vragen en zorgen tot goed onderbouwde zienswijzen van deskundigen en dorpsraden.  Zo zetten wij ons als CDA in. Pas daarna kan er gekomen worden tot een goed oordeel, gebaseerd op feiten en niet op gevoelens over hoe de inwoners binnen de Lob van Gennep het best beveiligd kunnen worden.

Wanneer op deze wijze alle wensen en behoeften van alle inwoners zijn gewogen in het rapport, komt het oordeel en discussie pas in de gemeenteraad. Dat is ergens eind 2020 of begin 2021. De gemeenteraad geeft vervolgens het college van B&W de zienswijzen van de Raad mee naar de stuurgroep die hun oordeel voorlegt aan de minister. Dié zal uiteindelijk beslissen.

 

Het uitgangspunt van het CDA Gennep is: maximale veiligheid voor alle bewoners.

Uit het (op te leveren) rapport zal moeten blijken welke hoogwaterbescherming daarbij past. Niets doen en onvoldoende beschermd zijn is wat ons betreft geen optie.

Voor ons geldt daarnaast dat er in elk geval gezorgd moet worden voor een adequate compensatie- of schaderegeling voor alle inwoners in de Lob van Gennep. Deze zaken moet vooraf geregeld zijn.

Tevens moet voorzien zijn in een evacuatieplan voor mens en dier.

Verder willen wij dat de mogelijkheid om de status waterbergend rivierbed te laten vervallen verder onderzocht wordt, zodat er binnen het gebied ook zonder beperkingen ruimtelijk ontwikkelingsmogelijkheden zijn.

Op deze wijze komen wij op voor de belangen van inwoners in de Lob van Gennep.

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze kenbaar maken aan onze raads- en burgerraadssleden of via info@cdagennep.nl

 

CDA Gennep, 18 mei 2020

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.