14 juni 2022

Statement CDA afdelingen Maasduinen

Dinsdag, 14 juni 2022
Haalbare natuurdoelen nodig in belang van toekomst natuur en land- en tuinbouw in regio Maasduinen.
Afgelopen vrijdag werd ook de regio Maasduinen geconfronteerd met de landelijke stikstofplannen, ofwel de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De stikstof in onze regio moet ongeveer 70% gereduceerd worden. En dat terwijl de stikstofuitstoot sinds de jaren negentig al gehalveerd is! De gepresenteerde plannen uit Den Haag leiden ertoe dat de veehouderij in de regio Maasduinen grotendeels zal verdwijnen. Voor de CDA afdelingen in de regio Maasduinen onverteerbaar. En dan nog zal de natuur niet op orde zijn. Dus aanvullend moeten ook andere sectoren dan de land- en tuinbouw stikstof gaan reduceren. Voor de CDA afdelingen in de regio Maasduinen betekent dit dat de gestelde natuurdoelen niet haalbaar zijn. Aanpassingen zijn noodzakelijk.
De beoogde stikstofreductie is enkel noodzakelijk om een aantal specifieke, schrale natuurdoeltypen in de Maasduinen te ontwikkelen/stimuleren, zoals droge en natte schraal graslanden. Ontwikkeling van deze natuurdoeltypen is op onze voedselrijke bodem niet mogelijk. Daarvoor is een arme, schrale bodem noodzakelijk. Ook met de voorgestelde reductiedoelstelling zullen we de beoogde natuurdoeltypen niet halen.
Direct aan de andere kant van de grens, bijv. in het Duitse Reichswald is op dit moment helemaal geen sprake van een te hoge stikstofdepositie. De reden is dat daar minder stikstofgevoelige natuurdoeltypen zijn gelegen. Daarvoor is door Duitsland zelf gekozen. Nederland heeft de habitatlijn stringenter toegepast. Met de vele (veelal ook kleine) natuurgebieden zijn voor Nederland de consequenties onevenredig groot. Daarnaast hebben we de regels ook nog eens strenger gesteld dan de ons omliggende landen. Nu zitten we met een stikstofprobleem dat men in de ons omliggende landen niet kent.
Vanuit Den Haag wordt de Maasduinen regio nu met onhaalbare doelen omtrent natuurherstel opgezadeld, waarmee we de natuurproblematiek niet verder zullen verbeteren.
Als gezamenlijke CDA afdelingen roepen wij de Provinciale Statenfractie in Limburg en de Tweede Kamerfractie in Den Haag op om aan te dringen op wijziging van de Europese regelgeving rondom natuurbeleid. Andere, haalbare natuurdoeltypen zijn noodzakelijk. In Brussel kan/moet deze discussie gevoerd worden. Nu doelen niet haalbaar zijn, zullen ze daar ter discussie gesteld moeten worden. Inzet daarbij moet zijn dat natuurontwikkeling plaatsvindt op basis van natuurdoeltypen die veel minder stikstofgevoelig zijn. Daarmee kunnen bestaande natuurgebieden nog steeds behouden blijven en waarschijnlijk ook beter en goedkoper beheerd worden. Want ook het beheer van de natuurgebieden is de afgelopen tekort geschoten.
Met andere, minder schrale natuurdoeltypen in de regio Maasduinen kunnen natuur een agrarische sector prima naast elkaar blijven functioneren.
De CDA afdelingen in de regio Maasduinen zijn van mening dat het vrijdag gepresenteerde beleid niet tot uitvoering mag komen. Natuurontwikkeling voor specifieke natuurdoel typen is niet realistisch en onuitvoerbaar. Tegelijkertijd wordt hiermee een kwalitatief hoogwaardige voedselproducerende beroepsgroep en landschapsbeheerder voor de toekomst verdreven zonder dat we daarmee ook maar in de buurt komen van de gestelde natuurdoelen. Dit past niet bij de uitgangspunten van het CDA. En de vraag is dus of het bij deze agrarische beroepsgroep zal blijven. Een dergelijk onzeker scenario kunnen we de burgers en bedrijven in onze regio niet aandoen.
Wij roepen de CDA Staten en Tweede Kamerfractie op geen verantwoordelijkheid te dragen voor de vrijdag gepresenteerde doelen.
Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Namens,
CDA Gennep
CDA Bergen
CDA Mook & Middelaar
CDA Venlo
CDA Beesel

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.