30 november 2018

Soest staat voor een betrouwbare overheid en afspraak is afspraak.

Afgelopen donderdag 29 november hebben de partijen CDA, Soest2002, GroenLinks, PvdA, LAS, POS, en BBS een 'Motie Vreemd' ingediend waarin verzocht wordt toe te lichten waarom dit college een eerder aangenomen amendement -of raadsvoorstel- niet wil uitvoeren.

De genoemde partijen hebben bewust voor de woorden gekozen zoals in deze motie is opgenomen. voorafgaand aan de motie heeft Peter Lucas de onderstaande tekst uitgesproken.

"Voorzitter dank, Ik wil een toelichting geven op de motie die ik namens een aantal partijen wil indienen; CDA, Soest2002, GroenLinks, PvdA, LAS, POS, BBS.

Allereerst: Hij gaat heel duidelijk over een proces en niet over de inhoud van de zaak zelf. Die willen we juist niet nu bespreken maar later. Dat komt ook in de titel tot uiting: Soest staat voor een betrouwbare overheid en afspraak is afspraak.

Voorzitter, als toelichting het volgende. En als u mij toestaat, ik wil het onderwerp iets breder trekken om duidelijk te maken waar het om gaat. De raad van Soest bestaat uit 29 personen, 29 raadsleden, verenigd in 12 partijen. We zijn raadslid, van een grote of kleine partij, nieuwe of betrekkelijk oude partij, oppositie of coalitiepartij. Alle raadsleden hebben evenwel dezelfde taken en rollen: We zijn allemaal; Volksvertegenwoordiger, We zijn kaderstellers en we zijn controleurs.

Alle 29 moeten in staat zijn die taken goed te vervullen. Dat ligt uiteraard bij onszelf, bij onze rolopvatting. Maar ook bij het college dat het ons wel mogelijk moet maken die rollen te vervullen.

Het is de raad die kaders stelt, niet het college. Het is de raad die een besluit neemt, het college voert uit. We moeten kunnen vertrouwen dat het college werkt aan het uitvoeren van amendementen en andere raadsbesluiten. Die democratische regels over continuïteit van bestuur en de regel “afspraak is afspraak” vormen de basis waarop we als raad ons werk doen. En waarop ook onze inwoners moeten kunnen vertrouwen. Gaat daar iets mis, dan wordt de bodem onder het raadswerk gehaald.

Denkt een college, ach die raad heeft wel besloten, maar wij vinden iets anders en voeren niet uit: dat is, zacht uitgedrukt geen goede houding, dan wordt de raad niet serieus behandeld.

Een aantal gebeurtenissen de afgelopen maanden leiden ertoe dat raadsleden van diverse partijen zich afvragen hoe het zit met die rolverdeling. Met name het volgende geval.

Het lijkt dat het college zelf heeft besloten het amendement uit 2013 niet uit gaat uitvoeren, waarin we als raad besloten mede te werken aan verhuizing van een boerderij. Dat kader is niet teruggelegd bij de raad, en dan bedoel ik de gehele raad, dus hier in deze arena, want hier nemen we raadsbesluiten.

Welke andere door ons ooit aangenomen raadsbesluiten en amendementen staan op de nominatie van de actielijst te worden afgevoerd? Aanleiding voor deze motie is het amendement uit december 2013 Maar voor alle duidelijkheid: het gaat de indieners van deze motie vooral om het proces dat is en hopelijk nog steeds wordt gevoerd om een raadsbreed amendement tot uitvoering te brengen.  

In dit geval gaat het om een besluit:

1 waarvan niet gebleken is dat het medewerken onuitvoerbaar is.

2 de provincie haar medewerking heeft verleend.

3 ons geen onderzoek bekend is dat laat zien dat het niet kan.

4 In het coalitieakkoord staan niet dat een boerenbedrijf niet in de polder mag.

5 en heel simpel, afspraak is afspraak.

We denken er als indieners van deze motie misschien onderling inhoudelijk anders over, maar wat ons bindt is dat we vinden dat we op een ordentelijk, zorgvuldige, betrouwbare, faire wijze als raad een besluit nemen en daar naar blijven handelen, als raad en als college uit uitvoerder. Voor onszelf, en voor onze inwoners. Dáár doen we een beroep op, op het belang dat we alle 29 hechten aan beginselen van goed bestuur.

Dan staan we ten dienste van onze inwoners Daarom deze motie Waarvan de tekst als volgt luidt:"

Motie vreemd aan de orde van de dag

Soest is voor een betrouwbare overheid en afspraak is afspraak

De raad van de gemeente Soest in vergadering bijeen d.d. 29 november 2018,

Constaterende dat,

- de gemeenteraad van Soest in haar vergadering van december 2013 heeft besloten medewerking te verlenen aan verhuizing van de boerderij aan de Insingerstraat naar de Peter van de Breemerweg,

- de afgelopen 6 jaren door de gemeente Soest consistent gewerkt is aan de uitvoering van dit raadsbesluit,

- het huidige college thans kenbaar heeft gemaakt geen uitvoering te willen geven aan dit door de raad van Soest genomen besluit,

- niet gebleken is dat het raadsbesluit uit december 2013 onuitvoerbaar is,

Dringt er bij het college zeer op aan,

- Uiterlijk in februari 2019 de raad een beargumenteerd, volledig en correct raadsvoorstel voor te leggen over uitvoering van het raadsbesluit uit december 2013;

- Alert(er) te zijn op de wettelijke bevoegdheden van raad en college en op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het vertrouwens-, zorgvuldigheids- motiverings- rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van fair play.

 

De fracties van

CDA, Soest2002, BBS, LAS, PvdA, GL. POS.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.