Zorg; Solidaire samenleving

SOLIDAIRE SAMENLEVING

Samenleven betekent dat we er met elkaar ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen, ongeacht afkomst, leeftijd, geaardheid, inkomen of mogelijke beperkingen. Samenleven betekent ook naar elkaar omzien.

Een samenleving die een hecht netwerk vormt, met de inzet van familie, buren, vrienden, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.

We stimuleren samenwerking tussen mensen, tussen verenigingen en tussen organisaties. De gemeente heeft de plicht een vangnet te zijn voor burgers die (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen meedoen. Dat vraagt om een betrokken, solidaire en te vertrouwen gemeente.   We zetten vol in op zorgpreventie.

Ouderen

Het ouderen(zorg)beleid verdient speciale aandacht. Het aantal ouderen neemt toe en ook het aantal dat zorg nodig heeft (verpleegzorg of dementie).  Daarom wil het CDA een brede aanpak die start met een visie op zorg en welzijn en wonen.

Het CDA wil:

  • Investeren in zorgpreventie als uitgangspunt centraal stellen
  • Vereenzaming in Soest tegengaan. Daarom wordt een actieplan 'Voorkomen van Eenzaamheid' opgesteld. Gericht op alle leeftijden en met diverse organisaties als COSBO, SWOS, Balans, jongeren etc.
  • Perspectief op bestaanszekerheid voor iedereen als vangnet. Daarom ondersteunen we initiatieven als schuldhulpmaatje en Stichting Leergeld.
  • Laagdrempelige ontmoetingsplekken in alle wijken. Voorbeelden zijn het Diaconaal Inloophuis, ontmoetingscentrum De Klarinet, De Willemien.
  • Het initiatief voor een ontmoetingscentrum in Soesterberg van de Stichting Samen voor Soesterberg actief steunen.
  • Investeren in een seniorvriendelijke gemeente. Daartoe is een samenhangende visie en actieplan nodig. Doel is ouderen een volwaardige plek te geven (bijv. wonen, voorzieningen, diensten etc.). Hierbij betrekken we organisaties als COSBO, SWOS, Balans.
  • Een goede opvang van mantelzorgers. Daarom ondersteunen we welzijnsorganisaties zo dat ze kunnen werken aan vraagstukken als eenzaamheid, zorgvragen, mantelzorg etc.

       Jeugd: 

  • Dat kinderen in de jeugdzorg snel een indicatie krijgen en een passende behandeling.
  • Kinderarmoede bestrijden. Daarom gaan we met een brede alliantie aan de slag en betrekken niet alleen ouders of verzorgers erbij, maar ook anderen om kinderen heen.
  • Alle kinderen kansen geven op goed onderwijs. Ondersteuning in personele zin, of aandacht voor zaken als gezonde voeding of de thuissituatie helpt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.