Duurzaamheid

DUURZAAMHEID MET DRAAGVLAK

We moeten veel zorgvuldiger omgaan met water, lucht, energie, grondstoffen, en natuur en landschap. Sommige beslissingen hierover moeten op wereldniveau (klimaat), Europa (verpakkingen) of Nederland (energie) worden genomen maar de gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid. Zoals haar burgers stimuleren tot maatregelen. De gemeente moet zelf duurzaamheid een onmisbaar onderdeel laten zijn bij besluiten over bijv. wonen, ondernemen, verkeer, verbouw van gebouwen. De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie.

Het CDA wil:

 • Betaalbare duurzaamheid. Daarom zorgen we dat maatregelen betaalbaar blijven of voor meer mensen aantrekkelijk zijn zodat het gebruik toeneemt. Niemand moet opgejaagd worden maatregelen te treffen.
 • Meer inzetten op kennis en bewustwording. Zoals versterking van het Energieloket Soest en bewustwording op scholen op het thema milieu, duurzaamheid (o.a. door natuur en milieu educatie weer tesubsidiëren).
 • Prestatieafspraken met woningcorporaties maken.
 • Geen grote windmolens, die missen draagvlak.
 • Lokaal eigenaarschap van minimaal 50% bij grootschalige energieopwekking
 • Inzetten op maatregelen waar inwoners direct profijt van hebben, zoals zonnepanelen op daken, isoleren of energieverbruik verlagende maatregelen.
 • Zonnepanelen op zoveel mogelijk daken en niet in het open landschap en in de buurt van weidegrond.
 • Elektrische laadstations op geschikte en effectieve plekken (bijv. bij lantarenpalen, sportparken, winkelcentra).
 • Verduurzaming van schoolgebouwen, gemeentelijk vastgoed etc. Daartoe hoort ook een gezond binnenklimaat op scholen.
 • Innovatieve plannen steunen. Voorbeelden zijn het burgerinitiatief Solar runway (energie opwekken via zonnecollectoren in de landingsbaan) en onderzoek naar mogelijkheden van geothermie.
 • Afvalbeleid gericht op het verder verminderen van restafval voortzetten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.