In Soest leven we samen

Het CDA ziet Soest als een gemeente waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen en een bijdrage kan leveren om in Soest een mooie samenleving te realiseren. Inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties weten vaak goed wat er speelt en welke oplossingen wel of niet werken. Daarom is het ook belangrijk inwoners zelf invloed te geven op hun omgeving, en uit te gaan van gedeelde verantwoordelijkheid. Zo werken we met elkaar aan een sterke Soester samenleving waar ieder zijn of haar steentje aan bijdraagt. Een sterke samenleving laat meer ruimte aan de inwoners voor eigen keuzes. Dit houdt onder meer in dat er minder regels van bovenaf worden opgelegd en er meer zeggenschap voor inwoners zelf is. Dat betekent ook dat door de gemeente ontwikkeld beleid soms ondergeschikt is aan de ideeën en wensen van inwoners. Het CDA wil daarmee meer vertrouwen in de politiek en het openbaar bestuur bewerkstelligen. In Soest en Soesterberg zijn veel betrokken vrijwilligers actief. Het CDA wil dat de gemeente dit vrijwilligerswerk waardeert en ondersteunt. Het CDA ziet graag dat inwoners betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. De input van inwoners helpt de politiek om in de uiteindelijke besluitvorming een goede afweging te maken tussen de verschillende belangen en tussen individuele wensen en het algemeen belang.

Een dienstbare gemeente voor inwoners

Het CDA vindt het positief als inwoners van Soest zelf met ideeën komen om de leefomgeving te verbeteren. Het CDA wil er aan werken dat initiatieven waarmee publieke voorzieningen worden aangeboden, het algemeen belang wordt gediend en door grote groepen worden ondersteund, kunnen worden uitgevoerd.

De gemeente (raad, college, ambtenaren) zal meer ondersteunend moeten optreden en meer durven loslaten. Een goede balans tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de betrokkenheid van inwoners is van belang, juist ook als belangen van inwoners in het geding zijn die niet (willen) participeren.

De gemeente heeft als taak te zorgen dat burgerinitiatieven binnen de juiste kaders tot ontwikkeling kunnen komen. De gemeente denkt op een positieve manier mee over initiatieven uit de samenleving. De grondhouding zal zijn: ‘hoe maken we het mogelijk’ in plaats van: ‘welke bezwaren zijn er?’ Ook zal de gemeente duidelijk moeten zijn over de eventuele onmogelijkheden van plannen. Wij waken ervoor dat we in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan ontwikkelen en instellen die maatschappelijke problemen niet écht gaan oplossen, maar vooral leiden tot meer bureaucratie.

Voor een goede dienstverlening van de gemeente aan de inwoners is passende huisvesting nodig van de gemeentelijke organisatie. Het CDA is voor flexibel werken en dat betekent ook dat ambtenaren bijvoorbeeld in de wijken aanwezig moeten kunnen zijn in plaats van in het gemeentehuis.

Dit betekent concreet:

• Het gemeenteloket is goed bereikbaar, ook buiten de reguliere kantoortijden.

• Naast digitaal contact is er altijd de mogelijkheid om langs te komen op het gemeentehuis zonder een afspraak te maken.

• Als de huisvesting van de gemeentelijke organisatie moet worden aangepast of uitgebreid kiest het CDA voor alternatieven die passen bij een moderne visie op een dienstverlenende gemeente. Daarbij past een efficiënt en slim gebruik van bestaande ruimten, gebruik van ICT-mogelijkheden en alternatieven die niet leiden tot grootschalige bouw.

• Gemeentelijke informatie is voor alle Soesters beschikbaar, toegankelijk en duidelijk beschreven

• Het CDA wil een publieksvriendelijke versie van de begroting en gaat op zoek naar manieren om daar de inwoners bij te betrekken.

• De gemeente hanteert voor de communicatie met de inwoners het Nederlands als voertaal.

• De gemeente maakt via een algemeen participatieplan duidelijk op welke terreinen participatie kan plaatsvinden, hoe nieuwe invullingen van lokale democratie kunnen worden gerealiseerd en hoeveel ruimte inwoners kunnen krijgen. Een duidelijke rol- en taakverdeling tussen gemeente, raad en inwoners is belangrijk.

• Met ‘een recht om uit te dagen’ krijgen inwoners de mogelijkheid bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen om een bepaalde dienst, voorziening of ruimtelijk plan in te vullen. De gemeente werkt uit hoe dit kan worden vormgegeven.

Samenwerken in de regio

Soest is sterk verbonden met andere gemeenten in de regio. Samenwerking is op diverse terreinen belangrijk. Bijvoorbeeld op ruimtelijk gebied om de omvang van woningbouwplannen af te stemmen en op het gebied van zorg om afspraken over de inkoop van jeugdzorg goed te regelen. De Soester politiek moet daarbij zelf beslissingen kunnen nemen: de gemeenteraad mag niet voor voldongen feiten komen te staan.

Dit betekent concreet:

• Soest is een zelfstandige gemeente en Soest werkt zoveel mogelijk samen met andere gemeenten als dat voor Soest voordeel oplevert.

• Samenwerkingsverbanden worden alleen aangegaan als de democratische controle daarop door de gemeente(raad) goed verzekerd is.

• Soest streeft op ruimtelijk gebied afstemming en samenwerking na met gemeenten in de regio Amersfoort.

Kunst en cultuur verbinden

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan persoonlijke ontplooiing en aan een gevoel van verbondenheid. Laagdrempelige voorzieningen, bijvoorbeeld voor muziek en lezen moeten beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en inwoners die niet veel te besteden hebben.

Dit betekent concreet:

• Gestimuleerd wordt dat onder andere via het onderwijs kennis kan worden gemaakt met de lokale cultuur en geschiedenis van Soest en Soesterberg.

• Kunst en cultuur in de openbare ruimte worden ondersteund in samenwerking met lokale initiatieven. Voorbeelden zijn Koningsdag, de Gildefeesten, het Roggefeest en de Kunst- en Bedrijvenroute Soest.

• De huidige bibliotheekvoorzieningen blijven in stand, hierop wordt niet bezuinigd.

Burgerschap bevorderen

Tolerantie, hoffelijkheid, oprechtheid, respect en inschikkelijkheid zijn eigenschappen die we allemaal waardevol vinden, maar niet zijn af te dwingen. De gemeente kan wel ondersteunend optreden, door bijvoorbeeld duidelijk te maken wat niet wordt geaccepteerd, wat burgers zelf kunnen regelen en wat we van de overheid mogen verwachten. Leren hoe we goed met elkaar omgaan, kan niet vroeg genoeg beginnen. Dat is grotendeels de rol van ouders, maar de gemeente kan daarbij ook een handje helpen.

Dit betekent concreet:

• De financiële ondersteuning van de gemeente om de maatschappelijke stage van scholieren te realiseren blijft. Ook het uitreiken van het jeugdlintje wordt voortgezet.

• Als nieuwe inwoners van de gemeente de Nederlandse nationaliteit krijgen uitgereikt, is dat een belangrijke gebeurtenis en de gemeente maakt van deze dag een dag van betekenis.

• Het project ‘Wij zijn Soest’ heeft tot doel mensen in Soest bij elkaar te brengen en wordt daarom voortgezet.

Rust en ontmoeting zijn waardevol

Het CDA hecht aan de zondag als de dag die in onze cultuur is uitgegroeid tot een moment van rust, bezinning en ontmoeting. Allereerst vanuit onze christelijke achtergrond: zes dagen in de week om te werken en één dag voor rust, sociale ontmoetingen, mantelzorg, kerkgang etcetera. Het CDA wil ook de concurrentiepositie van kleine ondernemers beschermen en de diversiteit in het winkelaanbod aanmoedigen danwel behouden. Een koopzondag ondermijnt de concurrentiepositie als ondernemers er niet aan meedoen. Uit onderzoeken blijkt dat koopzondagen niet echt leiden tot omzetverruiming maar alleen tot omzetverschuiving.

Dit betekent concreet:

• Het CDA wil de openstelling van winkels op zondag niet verder uitbreiden en bij voorkeur beperken. Hiervoor is wel overleg door de gemeente met inwoners en ondernemers noodzakelijk. Regionale effecten zullen hierbij worden meegewogen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.