Kind op de fiets

In Soest voelen we ons veilig

In Soest voelen we ons veilig

Waarden en traditie zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan, ook in Soest. Hoffelijkheid op straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander: dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal en nationaal – al generaties lang worden doorgegeven.

Christendemocraten koesteren de waarden die vastigheid geven en de tradities die onze samenleving bijeen helpen houden. Het CDA wil dat bewoners zich in onze gemeente betrokken voelen bij de buurt en straat waar ze wonen. Dat bevordert de leefbaarheid, veiligheid en saamhorigheid. Dat betekent dat inwoners ook de ruimte hebben om de eigen omgeving vorm te geven. Handhaven van regels Veiligheid is een basisbehoefte in een samenleving.

Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken. Maar ook op verkeersoverlast, een veilige schoolomgeving en openbare ruimte en op overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.

Het CDA wil stevige maatregelen inzetten als dat nodig is, maar beter is het te voorkomen dat problemen ontstaan. Daarom richt het CDA zich allereerst op preventie, maar ook handhaving is van groot belang. De wijkaanpak in Smitsveen, gericht op preventie maar ook op optreden bij niet-gewenst gedrag, vereist een reeds ingezette integrale aanpak van de problemen en zal stevig worden voortgezet. Veiligheid is een fundamenteel recht van een ieder, maar bij cameratoezicht, preventief fouilleren en andere maatregelen die ingrijpen in de rechten van mensen moeten we ons er van bewust zijn dat niet elk risico kan worden uitgesloten en dat privacy ook een belangrijke waarde is.

Dit betekent concreet:

• Handhandhaving is gericht op prioriteiten van de gemeenteraad. Voor het CDA is de top 4: inbraken, vandalisme, intimidatie (waaronder de zogeheten babbeltrucs) en veiligheid in het verkeer.

• De wijkagent is goed zichtbaar in de buurt. Machogedrag en intimidatie, de zogenaamde ‘straatcultuur’, wordt aangepakt. Elkaar aanspreken moet ook door inwoners zelf kunnen worden gedaan.

• De gemeente herstelt snel vernielingen in de openbare ruimte. Om inwoners bewust te maken van de impact van vandalisme worden jaarlijks de herstelkosten gepubliceerd. Hierbij gaat het ook om de overlast van vuurwerk.

• Overtredingen worden snel afgewikkeld; lik-opstukbeleid voor de daders en informeren van slachtoffers of melders van overlast over de afloop hoort daarbij.

• De gemeente werkt er aan dat coffeeshops in de gemeente verdwijnen.

• Speciale aandacht verdient de aanpak van de toenemende cybercrime. Daarbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere instanties.

Veilige buurten

Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties vooral bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Kinderen moeten veilig naar school of naar sport kunnen lopen en fietsen. Daarom wil het CDA in kinderrijke buurten, en op de hoofdwegen waar kinderen en jongeren vaak oversteken, een gerichte aanpak van overlast en verkeersonveilige situaties realiseren. In straten in de omgeving van deze voorzieningen en op de hoofdwegen worden snelheidsverlagende maatregelen genomen, is voldoende verlichting (sociale veiligheid) en is de verkeerssituatie ingesteld op het langzame verkeer.

Dit betekent concreet:

• Achterstanden in wegonderhoud (met name in woonwijken) worden weggewerkt en goed onderhouden, veilige fietspaden en snelfietsroutes worden aangelegd, zeker nu het gebruik van elektrische fietsen toeneemt.

• Snelheidscontroles en handhaving op de wegen in de gemeente moeten de verkeersveiligheid vergroten.

• Soest onderneemt acties om te horen tot de 10 meest verkeersveilige gemeenten van Nederland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.