In Soest werken en winkelen we

In Soest werken en winkelen we

Soest heeft veel te bieden: een centrale ligging, goede bereikbaarheid met particulier en openbaar vervoer, een gevarieerde en prachtige omgeving, een sterke economie en een hoog geschoolde bevolking. Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen een substantiële bijdrage bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid in de gemeente. De ondernemer, de zzp-er en het midden- en kleinbedrijf zijn de drijvende kracht achter de Soester economie.

Het CDA ziet graag dat zij steun ervaren van de gemeente. De Soester economie is in de kern vitaal, maar ook in Soest zijn bedrijven en diensten verdwenen en de werkgelegenheid is teruggelopen. Voor een goede balans tussen wonen en werken in Soest in de toekomst is een gevarieerde ontwikkeling van de werkgelegenheid gewenst. Bestaande bedrijven wordt de ruimte gegeven om te groeien. Daarnaast is gewenst in te spelen op de komst van nieuwe en behoud van bestaande bedrijven die inspelen op kansrijke ontwikkelingen als duurzaamheid, nieuwe energiebronnen, mobiliteit, ICT etcetera. Soest kent een omvangrijk midden- en kleinbedrijf (MKB).

Veel van deze bedrijven zijn erg afhankelijk van hoe de lokale en regionale economie zich ontwikkelt. Familiebedrijven en MKB-bedrijven zijn echter wel de motoren waar de samenleving op draait. Lokale ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes, maar de gemeente kan wel zorgdragen voor stimulering van deze ondernemingen zoals het verminderen van de regeldruk of het vergroten van kansen om opdrachten van de gemeente binnen te halen. Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal en lokaal ondernemerschap, waarbij bedrijven kansen bieden aan mensen.

Ondernemerschap waarderen

Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende bedrijfsfasen stimuleren, onder meer met betrekking tot de huisvesting. Daarnaast is kennis delen belangrijk. Startende ondernemers en zzp-ers wisselen graag kennis uit en delen voorzieningen om kosten te drukken, contacten te onderhouden en efficient aanvullende diensten te kunnen verlenen. Wij willen hen graag ondersteunen.

Dit betekent concreet:

• Ondernemerschap wordt gestimuleerd, met een evenwichtige verdeling in aandacht voor de bedrijvigheid in Soest en in Soesterberg.

• De gemeente blijft investeren in contacten met ondernemers. Daartoe worden de contacten onderhouden met alle branches, met zowel de zzp-ers als de ondernemingen met meer dan 50 werknemers. Belangrijk is dat de diverse ondernemers met elkaar in contact komen.

• De gemeente spant zich in om de werkgelegenheid in Soest en Soesterberg te vergroten, met name in veelbelovende sectoren.

• De gemeente gaat na in welke mate startende en kleine ondernemers, maar ook maatschappelijke organisaties ondersteuning nodig hebben bij het vinden van goede huisvesting.

• Regionale samenwerking wordt ingezet om de lokale economie en arbeidsmarkt te versterken.

• Er is één loket voor ondernemers met vragen aan en voor de gemeente.

Werk bieden

Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk geworden voor het toeleiden naar werk voor mensen die niet zelfstandig een inkomen kunnen verwerven. Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor iedereen. Werk is belangrijk voor inkomen en kan helpen bij zelfontplooiing en het onderhouden van sociale contacten. Voor mensen voor wie betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Een tegenprestatie is een goed middel om mensen te activeren die een uitkering ontvangen om te participeren in de maatschappij. Actief worden is beter voor henzelf, hun omgeving én voor de samenleving. De tegenprestatie kan óók een eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan, met name voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te raken. Belangrijk is hier op in te zetten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen. Die inzet verdient echter wél waardering van de samenleving.

Dit betekent concreet:

• Ingezet wordt op werk met toekomstperspectief: tijdelijke arbeidsplaatsen moeten perspectief bieden op een vervolg en werklozen die zelfstandig ondernemer willen zijn worden gestimuleerd. Initiatieven uit de samenleving kunnen daarbij goed helpen. Bij het begeleiden naar werk is een persoonlijke benadering het uitgangspunt.

• Bij het verlenen van inkoopopdrachten verplicht de gemeente zoveel mogelijk dat de opdrachtnemer ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij de uitvoering betrekt.

• De gemeente als werkgever vervult een voorbeeldfunctie bijvoorbeeld door het bieden van werkstages, mobiliteitsbonussen en job-coaching.

Winkelen in de wijk en winkelcentra

De detailhandel verandert sterk en dat vraagt om een antwoord op regionaal niveau. In het omgevingsplan wordt geregeld waar detailhandel mag plaatsvinden. Het winkelbestand in Soest is geconcentreerd in twee grotere centra in Soest (Winkelpromenade Soestdijk en Soest-Zuid) en één in Soesterberg. Daarnaast zijn er centra als Overhees en Smitsweg.

Een gevarieerd aanbod van winkels en gratis parkeren houden deze nog steeds aantrekkelijk voor de Soesters en nieuwe aansprekende horeca heeft daaraan een goede bijdrage geleverd. Maar internet en ontwikkelingen van omliggende steden als Amersfoort en Utrecht laten koopkracht weglekken uit de gemeente en zijn ook een extra belasting voor het verkeer. Het is belangrijk dat lokale initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van evenementen, ruimte wordt gegeven ten behoeve van de vitaliteit en aantrekkelijkheid van Soest en Soesterberg. Detailhandel op meerdere plekken in Soest werkt versterkend voor de lokale economie en elk type detailhandel heeft toegevoegde waarde voor consumenten.

Wel moeten de bestaande centra, met name Soestdijk en Soest- Zuid versterkt worden en moet versnippering worden tegengegaan.

Dit betekent concreet:

• Nieuwe detailhandel wordt in principe alleen in de bestaande winkelcentra gevestigd.

• Bestaande (buurt)winkels buiten de winkelcentra worden gerespecteerd in hun ondernemerschap en worden niet gedwongen tot herplaatsing. De gemeente werkt mee als een bestemmingswijziging tot bijv. wonen wordt voorgesteld.

• Met de winkeliersverenigingen wordt samengewerkt om de winkelcentra zoals Soest-Zuid aantrekkelijk te houden door te investeren in bijv. een aantrekkelijke omgeving, vandalismebestendig straatmeubilair, goede verlichting en mogelijkheden voor openbare toiletten.

• Parkeren blijft gratis in Soest en Soesterberg en er komt meer aandacht voor voetgangers en fietsers naar en in de winkelcentra.

• De gemeente stimuleert dat Soesterberg een gevarieerd winkelaanbod krijgt, zoals een tweede supermarkt.

 

Toerisme bevorderen

Soest heeft alle troeven in handen voor verdere ontwikkeling van toerisme. Veruit de meeste toeristische uitgaven worden nog steeds gedaan in de directe omgeving van de consument. Toerisme biedt een scala aan werkgelegenheid, variërend van complex management tot aan bediening en schoonmaak. Er zijn trekpleisters van diverse omvang zoals het Nationaal Militair Museum, Museum Soest, molen de Windhond, de Paltz, de Soester duinen, de Eem en de bossen. Lokaal ondernemerschap zou extra gestimuleerd kunnen worden om meer mogelijk te maken. Belangrijk is aan te blijven sluiten op regionale initiatieven zoals Regionaal Bureau voor Toerisme (RTB) Heuvelrug & Vallei.

Dit betekent concreet:

• Initiatieven op duurzaamheid en kleinschaligheid die leiden tot meer toeristen of een langere verblijfsduur worden ondersteund.

• Mogelijkheden om het toerisme en recreatie op beperkte schaal in het landelijk gebied van Soest te verbeteren worden welwillend onderzocht.

• Het Nationaal Militair Museum op de vliegbasis is een grote trekpleister en verdient optimale verbindingen per openbaar vervoer.

• De in te richten pleisterplaats bij de vliegbasis moet ook de aantrekkelijkheid van het dorp Soesterberg vergroten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.