In Soest zijn we kindvriendelijk

In Soest zijn we kindvriendelijk

Voor het CDA is elk gezin van waarde. Zij vormt het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien. Door allerlei omstandigheden zien we ook steeds meer samengestelde gezinnen. In veel gezinnen spelen ook andere familieleden een belangrijke rol in het dagelijks leven van kinderen. De zorg voor veel kinderen zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van de naaste omgeving van het kind. Wij hebben daar grote waardering voor en zien het als een plicht om ook deze vorm van zorg te ondersteunen.

Onderwijs biedt kansen Het is in de eerste plaats de taak van ouders om hun kinderen thuis goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de wereld daarbuiten. Daarnaast heeft ook het onderwijs daarin een belangrijke taak. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners.

Hoewel de invloed van gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor het onderwijs. Belangrijk is dat onderwijs en lokale overheid elkaar weten te vinden om goede afspraken te maken over de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdzorg. Ook omdat voor wat betreft preventie de scholen een belangrijke signalerende rol hebben. Soest kent net als andere gemeenten veel inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Het is voor hen een serieuze handicap in een wereld van internet, e-mail en sociale media. Kinderen worden via het onderwijs taal- en rekenvaardig. Een tweedeling op basis van taal- of rekenvaardigheden willen wij voorkomen. Volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen moeten zich daarop kunnen verbeteren.

Dit betekent concreet:

• Ouders/verzorgers hebben het laatste woord waar hun kind naar school gaat. Dat betekent geen gedwongen gemeentelijk spreidingsbeleid.

• De gemeente zet in op het op zo jong mogelijke leeftijd bereiken van kinderen met een taalachterstand en biedt een passend educatieaanbod aan. Ouders van deze kinderen worden actief gestimuleerd en zo veel mogelijk verplicht een taalprogramma te volgen omdat anders het positief effect bij de kinderen verloren gaat.

• In het Integraal huisvestingsplan onderwijs komt meer aandacht voor het regelen van een gezond binnenklimaat in de school.

• Initiatieven die leiden tot multifunctioneel gebruik van onderwijsgebouwen worden van harte ondersteund en gestimuleerd door de gemeente waar het leidt tot het gebruik van de gebouwen voor activiteiten die bijdragen aan de sociale cohesie in een wijk. Daarbij staat vanzelfsprekend het belang van de oorspronkelijke onderwijsfunctie van de school voorop. Integrale Kindcentra verdienen de voorkeur.

• In de klas, op het schoolplein en in kindcentra spreken kinderen en leerkrachten de Nederlandse taal. Kinderen en ouders met een taalachterstand worden actief gestimuleerd de taal te leren, zodat ook zij kunnen meekomen en er geen ongewenste tweedeling ontstaat.

• De gemeente sluit een convenant aanpak laaggeletterdheid met relevante maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en onderwijs om laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te pakken

Gezinnen ondersteunen

Ouders en scholen moeten de weg weten te vinden naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. Het is belangrijk bureaucratie en fragmentatie in de hulpverlening terug te dringen: we gaan uit van wat past bij de persoon, niet wat past in het systeem. Alle kinderen in Soest moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij.

Dit betekent concreet:

• Ouders en jeugdigen hebben recht op snelle hulp als er signalen zijn dat er in de situatie van kinderen iets ernstig mis is. In dat geval moet ook “achter de voordeur” kunnen worden ingegrepen.

• Bij uithuisplaatsing vindt het CDA het essentieel dat kinderen zoveel als mogelijk binnen een gezinsvorm verder kunnen opgroeien, dus in een pleeggezin of gezinshuis.

• De gemeente regelt een goede samenwerking tussen basisscholen en wijkteams. Vooral om zo de drempel voor ouders bij de wijkteams te verlagen.

• Inwoners worden tijdig en volledig geïnformeerd over toegang tot hulp, ondersteuning en vergoedingen hiervoor.

Toegankelijke zorg

Sociaal team en jeugdteam functioneren in het algemeen goed in Soest. Van doorslaggevend belang is wel dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren op het juiste moment naar de meest adequate zorg worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Soms kan beter bij een andere gemeente worden aangesloten. Essentieel is ook dat ouders niet een zoektocht hoeven te ondernemen om ondersteuning te krijgen.

Dit betekent concreet:

• Er wordt blijvend gewerkt aan een goede overgang tussen verschillende vormen van zorg. Dit geldt vooral voor de overgang rond de leeftijd van 18 jaar. De gemeente begeleidt kinderen, jongeren en hun familie daarin duidelijk en tijdig.

• Soest gaat experimenten met nieuwe financieringsvormen waarbij de te behalen resultaten vanuit de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen en professionals leidend zijn.

Kindvriendelijke buurten

Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien, zowel binnen als buiten. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. Investeringen in een kindvriendelijke omgeving en goede gezinsbegeleiding komen direct de jeugd ten goede en kunnen dure zorgstructuren en de inzet van jeugdzorg beperken.

Dit betekent concreet:

• De gemeente zorgt, in samenspraak met de buurt voor goede (ook informele) speelmogelijkheden in de wijk.

• Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken, speeltuinen, scouting en kindervakantiewerk kunnen rekenen op medewerking van de gemeente.

• De gemeente zet in op natuurlijke groene buiten(speel) plaatsen bij scholen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.