In Soest zijn we toekomstgericht

In Soest zijn we toekomstgericht

Soest is een vitale en levendige gemeente. Als we dat ook de komende jaren willen zijn zal de kern Soest ongeveer hetzelfde aantal inwoners moeten zien te behouden in de toekomst. Alleen al om te zorgen dat de winkels voldoende klanten blijven houden, scholen voldoende kinderen hebben of sportverenigingen voldoende leden. Momenteel is het inwoneraantal in Soest ca. 39.500 personen. In Soesterberg wordt de komende jaren volop gebouwd om het dorp uit te laten groeien tot circa 9.000 inwoners. Omdat het gemiddeld aantal bewoners per woning in de komende periode steeds lager zal worden én er al veel vraag naar woonruimte is, heeft dit als gevolg dat er dan woningen gebouwd moeten worden. De meest recente berekeningen gaan uit van circa 1100 woningen tot het jaar 2030 in de kern Soest.

In Soest woont jong en oud

Het CDA vindt het belangrijk dat Soest een plek blijft waar jong en oud kan wonen. Je groeit er op, gaat er naar school, je sport er, je gaat studeren en vertrekt misschien naar Utrecht, Amsterdam of Maastricht, maar je komt regelmatig weer even terug voor je familie- en vriendenkring.

Als je je eerste baan hebt, kun je er terecht voor een betaalbare woning en als het gezin uitbreidt kun je in Soest blijven wonen, kunnen je kinderen er naar school en naar een vitale sportvereniging. Nog later, als de kinderen het huis uit zijn, kun je zelf kleiner gaan wonen en heb je zorgarrangementen die bij die levensfase passen; kortom: je kunt, als je dat wilt, je gehele leven in Soest of Soesterberg blijven wonen.

Het CDA benadrukt het belang van het behoud van de ruimtelijke kenmerken van Soest. Het CDA ziet Soest als een plaats die betaalbaar is voor gezinnen, dicht bij de grote steden is gelegen maar toch ”dorps” van karakter is en een gevarieerd en gewaardeerd landschap kent.

De Soester Duinen, De Eem, de Eng, de bossen bij Pijnenburg en de Paltz en het Park van de Vliegbasis; ze maken tezamen dat Soest een unieke gemeente is, vooral omdat al dat moois te vinden is binnen de drukbevolkte Randstad. Dat zorgt ook dat zowel de druk op het landschap als op de woningvoorraad in Soest groot is en zal toenemen.

Het is zaak die goede kenmerken van Soest als een groene oase, een Groene buitenplaats in de Randstad, te behouden. In Soesterberg zijn ontwikkelingen in gang gezet die van het dorp een schitterend dorp met een eigen karakter maken; Soesterberg wordt dan ook zeker geen vinexwijk.

In Soesterberg zijn de huidige plannen toereikend om uit te groeien tot een dorp van circa 9.000 inwoners. De uitgangspunten hebben gevolgen voor de omvang 25 van de ruimte voor woningen, wegen, openbaar groen, bedrijventerreinen, sport- en recreatievelden, duurzame energie etcetera. In 2019 of 2020 moeten gemeenten aan de slag met het opstellen van een visie op de omgeving. Soest is hier al mee bezig. Betrokkenheid van bijvoorbeeld inwoners, instellingen en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie is voor het CDA vanzelfsprekend.

Het CDA is altijd uitgegaan van het principe van de ‘rode contouren’, dat wil zeggen, de lijnen rond de dorpskernen waar buiten niet gebouwd mag worden. We hechten veel aan het beschermen van de gebieden die het waard zijn te behouden. Tegelijk is het nodig de consequenties te doordenken als er geen terreinen meer zijn binnen de bebouwde kern. Het volbouwen van open plekken kan niet eindeloos doorgaan. Het CDA wil voor nieuwe woonoplossingen volledig inzetten op het gebruik van leegstaande panden, bestemmingswijzigingen voor woningen, herontwikkeling, almede op inbreidingslocaties in Soest zelf. Initiatieven hiertoe worden dan ook sterk gestimuleerd en ondersteund. Pas daarna kan een verschuiving van de rode contour aan de orde komen. Voor het CDA is van doorslaggevend belang dat wij in onze gemeente duidelijkheid hebben over de gebieden die we zo uniek en het behouden waard vinden dat we daar geen enkele bebouwing toestaan.

Dit betekent concreet:

• Het CDA wil dat met de inwoners de discussie wordt gestart over de gebieden in de gemeente die te allen tijde bescherming verdienen.

• In Soesterberg zijn veel ruimtelijke ontwikkelingen in gang gezet. Belangrijk is aandacht te hebben voor het voorzieningenniveau gericht op de nieuwe mix van inwoners en voorzieningen voor jong en voor oud.

 • Het is belangrijk in Soesterberg voorzieningen als scholen en kinderopvang goed te spreiden zodat kinderen naar een school kunnen op korte afstand van huis. Daarom is het CDA groot voorstander van verplaatsing van de Postiljon naar de campus noord.

• Het CDA ziet graag een gevarieerd en uitgebreid winkelaanbod in Soesterberg. Om een tweede supermarkt in het dorp te kunnen realiseren is een stimulerende en faciliterende houding van de gemeente gewenst.

• De gemeente stelt een leegstandsbeleid op om te voorkomen dat gebouwen of ruimten niet (her)gebruikt kunnen worden.

• Bij bedrijventerreinen met veel leegstand of verloedering wordt middels een kosten/baten analyse gekeken naar een mogelijke transformatie naar wonen. Een goed voorbeeld is de transformatie van Soesterberg Noord.

• Er wordt geïnvesteerd in het behoud van monumenten, zowel groot als klein erfgoed.

• Bezuinigingen op groenonderhoud gaan van tafel en groenonderhoud wordt weer structureel betaald.

• Agrarische ondernemers krijgen mogelijkheden voor economische verbreding van hun bedrijf.

Een werkende woningmarkt

De woonwensen van de Soester inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid en het woonbeleid moet gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die levensloopbestendig zijn. Ook de kwaliteit van de buurten is hierbij relevant. Het stedenbouwkundig ontwerp van nieuwe bouwplannen zal inzetten op de woonbeleving van de inwoners, nl. een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke woonomgeving.

De ruimtelijke kwaliteit is van grote waarde. Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap investeert het CDA graag in duurzame woningen. Dat doen we vooral door maatregelen die een groter maatschappelijk effect hebben. Voorbeelden hiervan zijn het maken van afspraken met woningbouwcorporaties over verduurzamen en investeren in duurzame maatschappelijke voorzieningen (sportclubs, scholen).

Belangrijk is zo te bouwen dat starters en mensen met een middeninkomen, maar ook senioren een geschikte woning kunnen vinden. Dit is zowel van toepassing op de bestaande woningvoorraad als op nieuwbouw.

Dit betekent concreet:

• Het CDA zet in op levensloopbestendige wijken, waar kinderen kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden. Dat vergt ook goede voorzieningen.

• Woningbouw wordt afgestemd op de woningbehoefte, vooral ook in kwalitatieve zin. Renovatie en herontwikkeling van de bestaande woningvoorraad en bedrijfspanden dragen bij aan oplossingen om onnodige leegstand voorkomen en de problematiek van de huidige en toekomstige vraag naar woonruimte mede op te lossen.

• De gemeente geeft extra aandacht aan maatregelen die doorstroom op de woningmarkt bevorderen.

• De gemeente stimuleert experimenteren met vernieuwende woonvormen waarbij bijv. wonen met welzijn en zorg of werk wordt gecombineerd en maakt afspraken over bouwen voor het middensegment (m.n. huurwoningen).

• De locatie Orlandogebouw ziet het CDA als een goede locatie voor wonen met welzijn en zorg voor de doelgroep senioren in Soest.

• Met woningcorporaties wordt een actief beleid afgesproken, gericht op verruiming van de woningvoorraad en met corporaties worden afspraken gemaakt over verduurzaming van de woningvoorraad met doelen voor de komende 10 tot 15 jaar. Bij nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt rekening gehouden met spreiding over de gehele gemeente Soest.

• Bij de gemeentelijke taak vergunninghouders te huisvesten wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de toegankelijkheid van de sociale huur voor alle starters, gezinnen en anderen die in Soest een huurwoning zoeken.

Sportvoorzieningen

Het is een landelijke tendens dat sporten en bewegen minder in verenigingsverband gebeurt. Belangrijk is na te gaan in welke mate dit in Soest het geval is en wat de gevolgen voor verenigingen en sportaccommodaties zijn. De afgelopen jaren heeft de sport een belangrijke bezuinigingsoperatie ondergaan. Het is nu tijd voor de nodige investeringen, waarbij het belangrijk blijft het gemeenschapsgeld efficiënt te besteden. '

Dit betekent concreet:

• Het CDA gaat uit van het bestaande beleid met betrekking tot de sportaccommodaties. Dit betekent zoveel mogelijk gebruik door meerdere gebruikers, zoals sportverenigingen en onderwijs.

• Een nieuwe sporthal moet voldoen aan een aantal eisen zoals betaalbaarheid, korte afstand tot de omringende basisscholen en veilige routes voor kinderen, voldoende draagvlak onder sportverenigingen, onderwijs en bewoners en efficiënt gebruik door onderwijs en sport.

• Bij de inrichting van de accommodaties voor de buitensporten is de ruimtelijke inpassing een belangrijk uitgangspunt. Dit betekent onder andere een voorkeur voor en het stimuleren van het gezamenlijk gebruiken van sportvelden door verschillende verenigingen.

Bewegen in de buitenruimte

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder.

Dit betekent concreet:

• Elke wijk heeft (speel)plekken als ontmoetingsplek voor jong en oud, zoals een skatebaan voor de jeugd in Soesterberg.

• De gemeente ondersteunt collectieve buurtprojecten en oplossingen van inwoners, zoals het neerzetten van bankjes voor ontmoeting of plannen van bewoners om zelf het buurtgroen te onderhouden, evt. tegen een kleine vergoeding. Een Leefbaarheidsfonds voor burgerinitiatieven, met minimale regelgeving kan hiervoor een goede manier zijn. Duurzame toekomst ‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed rentmeesterschap vormt de kern van de CDA-visie op duurzaamheid en de energietransitie, de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met hernieuwbare energie. Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en het door de samenleving zelf laten oppakken van verantwoordelijkheden.

Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. Juist het CDA kan er aan bijdragen dat het thema duurzaamheid uit de sfeer van snelle, kostbare maatregelen komt. Niet door de noodzaak van de klimaatproblematiek te verzwijgen, maar door deze uitdrukkelijk te benoemen, te werken aan realistische oplossingen en door eerlijk te zijn over lastige dillema’s waar we in verduurzaming mee geconfronteerd gaan worden.

De meerwaarde van de CDA-gedachte is om juist vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen en draagvlak te creëren. Zo zet je mensen in beweging met een positief verhaal. Wij willen dan ook vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers en hen hiertoe de nodige ruimte geven. Dit gaan we graag oppakken in samenwerking met andere gemeenten, provincie, waterschappen en bedrijfsleven. Afval wordt tegenwoordig vooral gezien als grondstof voor nieuwe producten. Het is dan ook belangrijk het afval in de gemeente zo effectief en volledig mogelijk in te zamelen, tegen de laagst mogelijke kosten. Belangrijk is ook dat het afvalbeleid op draagvlak onder de Soesters kan rekenen. De vraag is of dat het geval is als het aantal afvalcontainers voor elk huishouden steeds maar wordt uitgebreid.

Dit betekent concreet:

• In het nog op te stellen Omgevingsplan wordt in samenwerking met betrokken partijen, waaronder de netbeheerder en woningcorporaties, voorwaarden gesteld aan de keuze voor de toekomstige energie infrastructuur.

• De gemeente bevordert actief bij inwoners en bedrijven het inzetten van de 32 technieken uit het onderzoek naar de energielandschappen. Voor windmolens ziet het CDA geen geschikte locaties in de gemeente.

• De Solar Runway pilot wordt indien mogelijk verbreed naar andere nieuwbouw.

• Binnen vijf jaar is het maatschappelijk vastgoed, zoals gemeentelijke kantoren, zwembaden, scholen en sporthallen, zo volledig mogelijk verduurzaamd, waardoor ze ten minste voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer, maar bij voorkeur aan nog hogere normen kunnen voldoen. Gemeentelijke publieke gebouwen zijn in 2030 energieneutraal.

• Het CDA zet zich er voor in dat alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2030 duurzaam zijn geïsoleerd. Hiertoe wordt onder meer overleg gevoerd met coöperaties om renovaties uit te voeren die dit bevorderen.

• Belangrijke doelen in het afvalbeleid moeten zijn: het voorkomen van afval, het reduceren van de omvang van afval en recycling van ingezameld afval. Het CDA wil daarom een afvalbeleid dat uitgaat van: betaalbaarheid voor de inwoners, effectiviteit in de gehele afvalketen en draagvlak onder inwoners.

• Een strategie wordt opgesteld om de omgeving zo in te richten dat deze bestand is tegen de effecten van klimaatverandering, met name die op het gebied van waterbeheersing.

• De gemeente streeft ernaar binnen vier jaar tot de 10 meest duurzame gemeenten van Nederland te horen.

 

Mobiliteit bevorderen

Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen van mobiliteit zijn voor het CDA de drie pijlers in het vervoersbeleid. De doorstroming op de hoofdroutes willen we zo optimaal mogelijk maken tegen de laagst mogelijke kosten. De bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers willen we graag verder verbeteren. Soest is een goed bereikbare gemeente en binnen korte tijd, ook tijdens spitsuur, zijn omliggende steden of goed wegen te bereiken

Dit betekent concreet:

• De gemeente blijft zich inspannen voor een goede dienstregeling op de spoorlijn Baarn-Soest-Den Dolder-Utrecht en de bestaande busverbindingen. Bij de provincie wordt aangedrongen op kwaliteit van de dienstverlening in de concessies ten behoeve van het busvervoer.

• Voor mensen met een beperking moet het OV goed bereikbaar zijn en moeten fiets- en voetpaden veilig zijn aangelegd.

• Bij Station Soest-Zuid wordt doorstroming en veiligheid verbeterd door uit te blijven gaan van het integrale plan tot optimalisatie. Er komt geen tunnel. Aan openstellen van afsluitingen wordt gewerkt als de andere maatregelen zijn uitgevoerd. De in aanmerking komende straten in Soest-Zuid worden verkeersveilig ingericht.

• Bij het opstellen van verkeersmaatregelen wordt altijd uitgegaan van een integraal plan en niet van kleine deelplannen.

• Sluipverkeer wordt vermeden door de hoofdwegenstructuur optimaal in te richten en verkeer via de hoofdwegen te leiden.

• De gemeente speelt in op duurzame vormen van vervoer (onder andere elektrisch rijden) door met relevante partijen een visie te ontwikkelen hoe “schoon rijden” duurzaamheid en transport bevorderen, bijvoorbeeld laadstations langs de A28 bij Soesterberg.

• Het gebruik in Soest en Soesterberg van de fiets en het wandelen wordt gestimuleerd.

Gemeenschapsgeld goed beheren

Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld afkomstig van de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. Uitganspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn dan ook zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

Dit betekent concreet:

• De gemeentelijke lasten blijven zo laag mogelijk en worden alleen aangepast aan de inflatie. Bij het bepalen van tarieven worden de lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld.

• Financiële reserves worden opgebouwd en op peil gehouden en voorzieningen worden getroffen voor een duurzaam financieel meerjarenbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van reserveringen voor bepaalde doelen als onderhoud van wegen, scholen, sport en groen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.