Nieuws

Standpunten CDA-Tholen

Duurzame huisvesting

CDA Tholen minisymposium “Duurzame huisvesting” 31-01-2017

Inleiding op thema door Wim van Kempen, lid van Denktank CDA Tholen:

Duurzaamheid is een containerbegrip. Het is meer dan ecologisch denken. Van Kempen put uit het rapport groei en bloei van het Wetenschappelijk Instituut van CDA. Dit rapport geeft een christendemocratische visie voor het samenbrengen van menselijke bloei en economische groei.

We hebben te maken met klimaatverandering, demografisch ontwikkelingen zoals ontgroening en vergrijzing, en schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen. Dit leidt tot de noodzaak van verduurzaming van onze economie. Deze noodzaak biedt ook weer kans om groene industrie op te bouwen.

Verder is een goed functionerende woningmarkt van belang voor het verdienvermogen van Nederland op lange termijn:

·         Ten eerste is wonen een belangrijke randvoorwaarde voor menselijke bloei, een eigen prive     domein.

·         Ten tweede zijn huizen belangrijk in vermogensopbouw van mensen

·         Ten derde is woningmarkt belangrijk voor werkgelegenheid.

Rob Duijm (fractievoorzitter CDA Tholen) geeft toelichting op de woonvisie Tholen. In deze woonvisie willen we naar een veilige, duurzame en vitale samenleving toe werken.

Duijm geeft uitleg over fysieke en sociale duurzaamheid. Hij presenteert cijfers welke ontleend zijn aan leefbaarometer van ministerie van Binnenlandse Zaken, waarop een vertegenwoordiger van Stadlander inhaakt en verwijst naar het leefbaarheidsmonitor Lemon uit 2016. Dit is een  leefbaarheidsonderzoek van Stadlander i.s.m. betrokken gemeentes.

Vervolgens wordt er videofilmpje gepresenteerd waarin Rob Duijm mevrouw Petra de Braal interviewt over de Zeeuwse Huiskamer. De Zeeuwse Huiskamer is een project en een fysieke plaats waar innovaties, experimenten en verschillende belangengroepen samenkomen. Op een plaats waar zorg zich steeds meer zal gaan concentreren: de huiskamer.

Daarna komt de heer Frank Gommers aan het woord, hij is werkzaam bij VolkerWessels en spreekt namens Stadlander over het project Stroomversnelling.

Stadlander en VolkerWessels werken samen aan de ontwikkeling van een prototype en gaan 50 woningen ‘nul op de meter’ maken. Naast de energiezuinige woningverbetering tot nul-op-de-meter moet de woning van Stadlander tegelijkertijd ook levensloopbestendig (nultreden) worden gemaakt. Dat doen ze met het plaatsen van een uitbouw achter de woonkamer en keuken. Op deze manier kunnen bewoners in hun eigen woning blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap. De eerste negen woningen in Oud-Vossemeer zijn in oktober 2015 gerenoveerd.

Omdat Stadlander werkzaam is in een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp, is het van belang dat de woningcorporatie de investering in deze duurzame energiezuinige en levensloopbestendige woningverbetering binnen 25 i.p.v. 40 jaar kan terugverdienen.

Als laatste deskundige spreek Kees Jan Grin  namens Energiek Vosmeer.

Energie(k) Vosmeer is een vrijwilligersorganisatie binnen de gemeente Tholen in de kern Oud-Vossemeer. Ze organiseerde met een kleine club vrijwilligers maar met veel samenwerking met scholen en organisaties duurzame activiteiten voor de gemeenschap.

Grin vertelt over de verschillende activiteiten die Energiek Vosmeer voor de gemeenschap in Oud-Vossemeer heeft georganiseerd. In 2016 was dat samen met de drie basisscholen een Vlinder Vrienden Vosmeer- zaaifeest, maar ook de Kerstboominzameling op het dorp ( zo worden de bomen verwerkt tot compost en gaan ze niet rondslingeren). Andere jaren hebben ze schoonmaakacties en bijenhotels bouwen georganiseerd. Maar ook bijeenkomsten om de leefbaarheid op het dorp te stimuleren organiseerde ze samen met partners. Na een aantal succesvolle jaren heeft de club gekozen om hun taak over te dragen aan andere actieve organisaties. Energiek Vosmeer is inmiddels opgegaan in Duurzaamheidskring Tholen: www.Tholen.isduursaam.nl

Hij pleit ervoor om bewust om te gaan met (zoet) water en energie. En hij geeft aan dat we naast rapporten schrijven en (veel) praten over duurzaamheid, we vooral moet doen!

We moeten mensen enthousiasmeren en de jeugd erbij betrekken.

Na een korte pauze is er ruimte voor kennismaking met Joba van den Berg, CDA-kandidaat kamerlid en directeur Sociale Zaken bij Bouwend Nederland.

Ze is onder de indruk waar een kleine gemeente groot in kan zijn met zoveel duurzame initiatieven. Zij vertelt dat er landelijk een grote opgave ligt om de woningmarkt weer in beweging te krijgen om jaarlijks voldoende energiezuinige nieuwe woningen te bouwen of te verbouwen en aan te passen aan de huidige behoefte. De woningbouw trekt momenteel aan, maar is nog niet op de hoogte van 2008. En er is de laatste jaren ook achterstand ontstaan in de woningbouw. We zullen deze achterstand moeten inhalen naast de ambities die er liggen op het gebied van duurzame huisvesting.

Verder vindt CDA de inbreng van de woningcorporatie van groot belang. Zij hecht aan wijkontwikkeling in plaats van alleen maar bouw van relatief goedkope sociale huurwoningen. Juist door ook duurdere woningen in een wijk te bouwen breng je de balans terug in de wijk.

Om de woningmarkt weer in beweging te krijgen is het dus nodig om coöperaties weer in staat te stellen huizen te bouwen, de vrije huurmarkt te stimuleren om woningen met een huur tussen de 700 en 900 euro te bouwen en met name rond de grotere steden voldoende koopwoningen beschikbaar te hebben. Oftewel er moet gebouwd gaan worden!

Anton Geluk.

 

 

CDA steunt voorstel "Beter Leven Concept"

Op 9 december bezocht het CDA het bedrijf van de heer De Bruyckere, pluimveehouder met vleeskuikens in Aardenbrug in Zeeuws Vlaanderen. Een ondernemer die met volle overtuiging kiest voor het Beter Leven Keurmerk

Kijk op CDA Zeeland klik hier >>>

Kijk ook op PZC, klik hier >>>

 

 

 

Kijk van CDA op aanpak Kustvisie door Statenlid Anton Geluk.

 

Voorzitter, luisteraars,

We wilden anders gaan samenwerken. Krachten bundelen. Luisteren naar de burgers. Hoe vaak is dat niet gezegd en hoe goed was het dat het als ambitie in het collegeprogramma terecht kwam. 

Daarom, voorzitter, complimenten voor het college over de aanpak van het tot stand komen van deze kustvisie. Een product van de Zeeuwse kustgemeenten, overheden en belangengroeperingen.

Natuurlijk, deze eerste keer valt vast te verbeteren. En we zijn blij met de toezegging dat er een evaluatie komt. We vernemen tzt graag welke verbeteringen het college in volgende visies (bijv de Oosterscheldevisie), die ook met meer partijen worden opgesteld, door wilt voeren. 

Het afgelopen jaar voorzitter, zijn we als CDA-fractie heel regelmatig op georganiseerde bijeenkomsten geweest. Inhoudelijk hebben we dus al heel veel input kunnen leveren. We hebben ook de mening van heel veel anderen gehoord. Wij komen tot de conclusie dat al die inbreng uitstekend in deze visie is verwoord. In de visie staat duidelijk hoe we de kust de komende jaren willen beschermen en welke ontwikkelingen er wenselijk zijn waarbij ingezet wordt op kwaliteit en niet op kwantiteit.

Het is dan ook voorzitter, zoals Henri Ford (die toch echt wel succes heeft gehad dankzij de open grenzen van Amerika) heeft gezegd: Samen komen is een begin. Dat is gebeurd in al die bijeenkomsten. Hij voegde er aan toe: Samen blijven is vooruitgang. Iedereen is aan tafel gebleven en is mee blijven doen. En zijn slotopmerking: samenwerken is succes.

Dat laatste collega's, via de voorzitter, moet nog wel een vervolg krijgen. Wij gaan dat als Staten laten zien bij het opstellen van het nieuwe omgevingsplan. Dat zal vanuit al onze verschillende politieke opvattingen best nog een discussie worden. Als CDA vinden we dat we daarin het samenwerken met al die partijen serieus moeten nemen en mee moeten laten wegen bij de opvattingen. 

Tot slot voorzitter: de discussie over het al dan niet bouwen aan de Veerse Dam. Wij steunen het college in de gedachte om dat nu in categorie 4 te plaatsen. Natuurlijk, er is een verleden. Er zijn afspraken gemaakt. Lang geleden. Er zijn plannen gemaakt. Al dan niet passend binnen gestelde kaders. Kaders ook weer gebaseerd op afspraken uit het verleden.

In de opinie van het CDA blijft het eerst aan de gemeenteraad van Noord-Beveland om een plan al dan niet in behandeling te nemen. Pas daarna komt het naar de provincie om beoordeeld worden. Dan zal blijken of het dan ingediende plan past binnen de gestelde kaders.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.