Decentralisatie sociale domein

Bij de overdracht van taken vanuit het Rijk naar gemeenten, is de uitdaging die taken zowel beter (dichter bij de klant) als efficiënter uit te voeren. Het dichter bij de klant brengen van de uitvoering van de wetgeving is op zichzelf zeker niet voldoende om tot betere resultaten te komen, of om te komen tot een efficiëntere inzet van middelen. De oplossingsrichting die het CDA Westerveld voor ogen heeft, het stimuleren en faciliteren van een andere manier van samenwerken met ketenpartners en cliëntenorganisaties, biedt die mogelijkheden wel. Om de mogelijkheden te benutten is het nodig om ook de al bestaande samenwerking een nieuwe vorm en basis te geven. Uitgangspunt daarbij is wat ons betreft het vertrouwen dat belangen en achterliggende waarden van de betrokken partijen verenigbaar zijn in een gezamenlijke toekomstvisie. Het gezamenlijk creëren en uitwerken van die visie leidt tot de verbinding en herkenning die nodig is om de visie ook gezamenlijk en voortvarend te gaan realiseren.

De beelden van het CDA Westerveld bij de veranderingen in het sociale domein hebben we in 10 punten samengevat:

   ü  We zien het sociale domein als 1 geheel: we willen samenhangend beleid        en een samenhangende aanpak

ü  We zien de gevraagde transitie (overdracht van Rijkstaken) als aanleiding voor een transformatie: decentralisaties als trigger voor vernieuwing

ü  We zien voor de gemeente een regierol: een samenhangende visie, verbinder in de samenwerking en sturing op resultaat

ü  We gaan uit van een integrale benadering: één klant – één aanpak – één aanspreekpunt

ü  We zetten in op preventie en oplossingen dichtbij

ü  We gaan uit van eigen kracht & eigen regie: niet oplossen vóór mensen maar met mensen

ü  We vragen naar Social Return: een tegenprestatie van de cliënt

ü  We streven naar een inclusieve samenleving: iedereen kan meedoen, kijken naar wat wel kan, beperken afzonderlijke voorzieningen

ü  We geven het goede voorbeeld en vragen dat ook van onze partners

ü  We maken optimaal gebruik van technische mogelijkheden

Het CDA Westerveld wil verantwoordelijkheid dragen voor de  transities en de transformatie die daarvoor nodig is. We hebben geen hapklare oplossingen, maar wel een helder beeld van de richting en kaders. De kern van onze Joods/Christelijke identiteit is mensenwerk: ‘wat ik wens voor mijzelf, wens ik ook voor de ander’.

 Tijdens het schrijven van dit verkiezingsprogramma is nog niet duidelijk hoe de overdracht van Rijkstaken naar gemeenten gaat plaatsvinden. Wel is zeker dat die overdracht gepaard gaat met bezuinigingen, de zogenaamde decentralisatiekorting. CDA Westerveld is van mening dat de decentralisatiekorting moet worden ‘terugverdiend’ door het stimuleren en faciliteren van een andere manier van samenwerken met ketenpartners en cliëntenorganisaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.