right to challenge

Gemeenteraadsmotie

De raad van de Gemeente Westerveld in vergadering bijeen op 11 november 2014 
ter behandeling van de programmabegroting 2015 en de tweede bestuursrapportage 2014.

Constaterende dat:

1. de coalitie als motto heeft gekozen ‘U en wij samen Westerveld’

2. het principe ‘Right to challenge[1]’ past bij de visie van de coalitie op onze gemeente

Overwegende dat:

ü Right to challenge een manier is om inwoners écht ruimte te geven om taken in de gemeente op zich te nemen

ü Dit principe op alle beleidsterreinen mogelijk moet zijn

Roept het college op om:

·        Onderzoek te doen naar hoe Right to challenge in Westerveld kan worden vormgegeven

·        Hierin ook mee te nemen voor wat voor domeinen en taken het college dit voor zich ziet

·        De gemeenteraad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 de uitkomsten van dat onderzoek te sturen, ter behandeling bij de voorjaarsnota.

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 11 november 2014.

Griffier                                                                Voorzitter

A. Middelkamp                                                  H. Jager

Ingediend door fractie CDA Westerveld

Gézieta van den Belt
Laurens Bijl
Gerjo Ballast

Right to challenge’ is het recht om de overheid uit te dagen omdat je denkt dat je het beter kunt. Bij de nieuwe WMO staat het in de wet. Concreet betekent Right to challenge dat een groep burgers, bedrijven of bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie, vereniging of fonds, het recht krijgt om een publieke taak uit te voeren als zij aannemelijk kan maken dat ze het beter kunnen dan de gemeente. De gemeente verplicht zich om het alternatief eerlijk te beoordelen en de dienst dus eventueel over te dragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.